October 14, 2009

Oman


၁၆၉။ အိုမန္
(0man)
ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
အိုမန္ေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင့္ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ စီးပြားေရး ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ (၁၈) ရာစု ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ မြတ္စလင္၌ ေစာ္လတန္ ေစာ္ဘြားစံနစ္သစ္ တစ္ရပ္ထူ ေထာင္ျပီးေနာက္ ျဗိတိသွ်တို႔ႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာခ်ဳပ္မ်ား ပထမဦးဆုံးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စစ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ျဗိတိသွ်တို႔အေပၚ မွီခိုရမႈမ်ား တိုးပြားလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကို လိုနီအျဖစ္သို႔မူ မက်ေရာက္ခဲ့ေပ။ ၁၉၇၀ တြင္ ခါဘူးဘင္ဆက္အယ္ ဆက္ (Qaboos bin said al - said) က ဖခင္၏ ေစာ္လတန္ ပီသစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ တင္းၾကပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။ ၎ ၏ ေခတ္မွီေသာအစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻသို႔ တံခါးမ်ားစြာပြင့္သြားျပီး ျဗိတိန္ႏွင့္ ေရရွည္ပူးေပါင္းေရး အ တြက္ ျပင္ဆင္ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အိုမန္၏ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ အေရွ ႔အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိ၏။


ပထ၀ီအေနအထား
တည္ေနရာ
အေရွ ႔အလယ္ပိုင္း။ အာေရဗီယန္ပင္၊ အိုမန္ပင္လယ္ေကြ႔တို႔ႏွင့္ ထိစပ္။ ယီမင္နွင့္အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေ ထာင္စုတို႔ႏွင့္ထိစပ္။

ေျမပုံအညႊန္း
အေရွ ႔အလယ္ပိုင္း

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ ၃၀၉ ၊ ၅၀၀ sqkm
ေရ ၀ sqkm
စုစုေပါင္း ၃၀၉ ၊ ၅၀၀ sqkm
ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔မႈ ကမာၻ႔အဆင့္ = ၇၇

ထိစပ္နယ္ေျမ
ေဆာ္ဒီအာေရဗ် = ၆၇၆ km
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု = ၄၁၀ km
ယီမင္ ၂၈၈ km

ကမ္းရိုးတန္း
၂၀၉၂ km

ရာသီဥတု
ေျခာက္ေသြ႔ကႏၱာရရာသီဥတု။ ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္စို ထိုင္းေသာရာသီဥတု။ ကုန္းတြင္းပိုင္း ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔။ ေတာင္ဘက္မ်ားေဒသတြင္ အားေကာင္းေသာ အေနာက္ေတာင္ေႏြ မုတ္သံုရာသီဥတု (ေမလမွ စက္တင္ဘာလ အထိ)

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
အလယ္ပိုင္းကႏၱာရေျမျပန္႔။ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ေတာင္ဘက္တြင္ ၾကမး္တမ္းေသာေတာင္မ်ား။

မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆုံးအပိုင္း
အာေရဗီယန္း ပင္လယ္ = ၀

အျမင့္ဆုံးအပိုင္း
ဂ်ယ္ဘယ္ရွမ္ = ၂ ၉၈၀

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေရနံ၊ ေၾကးနီ၊ ေက်ာက္ဂြမ္း၊ စက်င္ေက်ာက္၊ ထုံးေက်ာက္၊ ခရိုမီယမ္၊ ဂ်စ္ပဆမ္ေက်ာက္၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔။

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ ၃ ၄၁၈ ၀၈၅ (၂၀၀၉)
လူဦးေရ ၾကီးမားမႈကမာၻ႔အဆင့္= ၁၃၄
လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ၃. ၁၃၈ % (၂၀၀၉)
ေမြဖြားႏႈန္း ၃၄. ၇၉ / ၁၀၀၀ဦးေရ (၂၀၀၉)
ေသဆုံးႏႈန္း ၃.၆၅/ ၁၀၀၀ ဦးေရ (၂၀၀၉)
ပ်မး္မွ်အသက္ က်ား= ၇၁. ၈၇ႏွစ္
ေသဆုံးႏႈန္း ၃.၆၅/ ၁၀၀၀ဦးေရ (၂၀၀၉)

ပ်မ္းမွ်အသက္
က်ား = ၇၁. ၈၇ႏွစ္
မ = ၇၆.၅၅ ႏွစ္
စုစုေပါင္း = ၇၆.၁၆ ႏွစ္ (၂၀၀၉)

လူမ်ိဳး
အိုမန္နီ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
အာရပ္၊ ဘာလူခ်ီ၊ ေတာင္အာရွသား၊ အာဖရိက။

ကိုးကြယ္မႈ
အီဘာဒီ မြတ္စလင္ = ၇၅%
အျခား = ၂၅%
ဘာသာစကား
အာရပ္(ရံုးသံုး)၊ အဂၤလိပ္၊ ဘာလူခ်ီ၊ အူရဒူ၊ အိႏိၵယေဒသိယ စကားမ်ား။

ျမိဳ ႔ေတာ္

မြတ္စကတ္(Muscat)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။