October 12, 2009

Kingdom of Norway၁၆၈။ ေနာ္ေ၀(Norway)
Kingdom of Norway

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း

ဗို္က္ကင္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ရာစုႏွစ္ ႏွစ္ခုမွ်ၾကာေအာင္ ဥေရာပသို႔၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္ အို လဗ္ထရိုဂ္ဗာဆင္ (Olav Tryggvason) မွ ခရစ္ယာန္အယူ၀ါဒ သြတ္သြင္းျပီး ေနာက္ျပီး တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ ကြယ္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအၾကာတြင္ ေနာ္ေ၀နိုင္ငံေတာ္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၁၃၉၇ တြင္ဒိန္းမတ္က ေနာ္ေ၀ကို သိမ္းသြင္းခဲ့ျပီး ရာစုႏွစ္ေလးစုမွ်ၾကာေညာင္းခဲ့သည္။ ၁၈၁၄ တြင္ ေနာ္ေ၀သည္ ဆြီဒင္မွ ခြဲထြက္ခဲ့ျပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆီြ ဒင္က ေနာ္ေ၀ကို က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒကိုမူ ဆက္လက္ထားရွိခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး အျပန္ အလွန္အားျဖင့္ ဆြီဒင္ဘုရင္၏ ျပည္ေထာင္စုေအာက္တြင္ထားရွိမႈကို သေဘာတူညီရသည္။ (၁၉)ရာစုတြင္ အ မ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္မ်ားႏိုးၾကားလာျပီး ၁၉၀၅ ခုႏွစ္တြင္ လူထ ုဆႏၵ ခံယူမႈ ျဖင့္လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ပထမ ကမာၻစစ္တြင္ ၾကားေနႏိုင္ငံအျဖစ္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ သေဘၤာလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဒု တိယကမာၻစစ္တြင္ ၾကားေနႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၄၀ မွ ၁၉၄၅ အထိ နာဇီဂ်ာမဏီတို႔၏ သိမ္း ပိုက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၉ တြင္ ၾကားေနမူ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္၍ ေနတိုးအဖြဲ႔သို႔၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကမ္းရိုးတန္းအ နီး ေရနံ၊ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ား လြန္ပိုင္းတြင္ ေနာ္ေ၀စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရရွည္ဖူလုံေရးစံနစ္ႏွင့္ ေရနံအရင္းအျမစ္မ်ားကုန္ခန္းသြားမည့္အခ်ိန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ၏။ ၁၉၇၂ ႏွင့္ ၁၉၉၄ တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ေနာ္ေ၀အေနႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢသိုိ႔၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

ပထ၀ီအေနအထား
တည္ေနရာ
ဥေရာပေျမာက္ဘက္။ ေျမာက္ပင္လယ္၊ ေျမာက္အတၱလႏိၱတ္သမုဒၵရာတို္႔ႏွင့္ထိစပ္။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္။

ေျမပုံအညႊန္း
ဥေရာပ

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ = ၃၀၄ ၂၈၂ sqkm
ေရ = ၁၉ ၅၂၀ sqkm
စုစုေပါင္း = ၃၂၃ ၈၀၂ sqkm
ဧရိယာက်ယ္ျပန္႔မႈကမာၻ႔အဆင့္ = ၇၄

ထိစပ္နယ္ေျမ
ဖင္လန္ = ၇၂၇ km
ဆြီဒင္ = ၁ ၆၁၉ km
ရုရွ = ၁၉၆ km
ကမ္းရိုးတန္း = ၂၅ ၁၄၈ km

ရာသီဥတုItalic
ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ အပူေလ်ာ့။ ေျမာက္အတၱလႏိၱတ္ေရစီးေၾကာင္း၏ျပဳျပင္မႈခံရ။ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ မိုး ေရခ်ိန္ ျမင့္မား၍ အေအးပို။ အေအးကဲေသာေႏြရာသီ။ အေနာက္ဘက္ကမ္းေျခတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး မိုးရြာ သြန္း။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ေရခဲဖုံးလႊမ္း။ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမၾသဇာေကာင္းမြန္ေသာ ေတာင္ၾကားေဒသမ်ားျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေတာင္မ်ား။ ေသးငယ္ျပန္႔က်ဲေနေသာ ေျမျပန္႔မ်ား။ ကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္ မက္ေစာက္ေရလက္ၾကားမ်ားရွိ။ ေျမာက္ပိုင္း တြင္ အာတိတ္တႏၵရာ ေဒသ (ေအးခဲ၍ သစ္ပင္မေပါက္ေရာက္)

မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆုံးအပိုင္း
ေနာ္ေ၀ရီယန္ပင္လယ္ = ၀ m

အျမင့္ဆုံးအပိုင္း
ဂယ္ဒိုပစ္ဂ်င္ = ၂ ၄၆၉ m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၊ သံရိုင္း၊ ေၾကးနီ၊ ခဲ၊ သြပ္၊ တိုက္ေတနီယမ္၊ ဖရိုက္၊ နီကယ္၊ ငါး၊ သစ္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ = ၄ ၆၆၀ ၅၃၉ (၂၀၀၉)

လူဦးေရၾကီးမားမႈကမာၻ႔အဆင့္ = ၁၁၇
ေမြးဖြားႏႈန္း ၁၀. ၉၉/ ၁၀၀၀ ဦးေရ (၂၀၀၉)
ေသဆုံးႏႈန္း ၉.၂၉/ ၁၀၀၀ဦးေရ (၂၀၀၉)

လူမ်ိဳး
ေနာ္ေ၀ဂ်ီယန္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
ေနာ္ေ၀ဂ်ီယန္ = ၉၄.၄ %
အျခားဥေရာပ = ၃.၆ %
အျခား = ၂%

ကိုးကြယ္မႈ
ေနာ္ေ၀အသင္းေတာ္ = ၈၅.၇ %
ပင္တယ္လိုဓဇယ္ = ၁%
ရိုမန္ကက္သလစ္ = ၁%
အျခားခရစ္ယာန္ = ၂.၄ %
မြတ္စလင္ = ၁.၈ %
အျခား = ၈.၁ %

ဘာသာစကား
ေဘာ့မယ္ေနာ္ဂ်ီယန္ (ရုံးသုံး)
ႏိုင္ေနာ့ေနာ္ေ၀ဂ်ီယန္(ရုံးသုံး)

ျမိဳ ႔ေတာ္
ေအာ့စလို (0rlo)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။