August 20, 2009

Political Science Part (13)

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ အပိုင္း (၁၃)

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

(၁)ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသည္ ယူနီတရီႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ျပည့္တစ္ျပည္ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္၀ အက်ိဳးတူ လိုးလားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားအင္အားေတာင့္တင္းမႈႏွင့္စီးပြား တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိေစသည့္အျပင္ မိမိတို႔ မူလသီးျခားဓေလ့၊ ထံုးစံယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုပါ မေပ်ာက္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေကာင္းသည္။

(၂)ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ၌ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစိုးရအျပင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္အစိုးရ မ်ားလည္းရိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသအႏွံ႔အျပား၌ ေနထိုင္ၾကေသာ အစိုးရတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အလြယ္ တကူ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေပမည္။ ယင္းတို႔ အစိုးရကိစၥရပ္မ်ားကို ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အသိတရားမ်ားျမင့္မားလာႏိုင္သည္။

(၃)ပထ၀ီအားျဖင့္၎၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ဓေလ့ထံုးစံ၊လူမ်ိဳး၊ဘာသာစေသာ အခ်က္မ်ားမ တူညီသည့္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားကို စုေပါင္း၍ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည္။ ဤသို႔ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ ေသာနယ္ေျမရွိႏိုင္ငံမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းျခင္းျဖင့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံၾကီးမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ျပီး၊ ယင္းသို႔ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ေျမရွိႏိုင္ငံမ်ားကို ယူနီတရီႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္မိသျဖင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ သာဓကမ်ားလည္း ကမၻာ့ရာဇ၀င္တြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။

(၄)ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုအစိုးရသည္ တမ်ိဳးသားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာၾကီးမ်ားကို အာရံုစူးစိုက္၍ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိႏိုင္သည္။

(၅)ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတြင္ အာဏာကို ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖင့္ခြဲေ၀ထားျပီး ၊ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခခံဥပေဒကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ျပည္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးကို ထိပါးက်ဴးလြန္ေသာ တရားမဲ့အစိုးရျဖစ္လာရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏မေကာင္းေသာအခ်က္မ်ား

(၁) ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံရွိ ဗဟိုအစိုးရသည္ အာဏာကိုျပည္နယ္တို႔ႏွင့္ ခြဲေ၀ယူထားရသျဖင့္ အာဏာပိုင္ ေသာ အစိုးရမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပႆနာရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လြတ္လပ္ ျခင္းမရွိရ၏ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန သမၼတ၀ီလဆင္သည္ ဗားေဆးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ပထမကမၻာစစ္ကို စစ္ေျပျငိမ္းျပီး၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ကို တားဆီးႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ “ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႔” (League of Nations) သို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပါ၀င္ရန္ကို ဆီးနိတ္က ျငင္းဆိုသျဖင့္ ပါ၀င္ျခင္း မျပဳခဲ့ရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ာသည္ ဆီးနိတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူလွ်င္ အတည္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသည္ ယူနီတရီ ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၌ မလြတ္လပ္သျဖင့္မေကာင္းေပ။

(၂)ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၌ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔ ထက္ပိုေသာေၾကာင့္အစုိးရဌာန အသီးသီးအတြက္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားသည္။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားမွာလည္း ဗဟိုအစိုးရအျပင္မိမိတို႔ ျပည္နယ္အစိုးရ အတြက္ပါ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရသျဖင့္ တာ၀န္ေလးသည္။

(၃) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္နယ္တိုင္း၌ ဥပေဒတစ္မ်ိဳးစီရွိသျဖင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ႏွင့္အမွ် ရႈပ္ေထြးသည္။ ဥပေဒေရးရာ၌စပ္လ်ဥ္း၍ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတုိ႔ အျငင္းပြားေစႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေငြကုန္သည့္အျပင္ ၾကီးက်ယ္ေသာ ပ႗ိပကၡမႈမ်ားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

(၄)ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ၌ ဗဟိုအစိုးရႏ်င့္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔တဖြဲ႔၏ အခြင့္အာဏာကို တဖြဲ႔ကမထိပါး ေစႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ ရန္ခက္ခဲေသာ အေျခခံဥပေဒကို အသံုးျပဳသျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ျပဳျပင္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေစႏိုင္သည္။

(၅)ျပည္ေထာင္စုစစ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္နယ္တို႔၏လြတ္လပ္ျခင္းမွာၾကီးမားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဗဟုိအစိုး ရအေနျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ရာတြင္ ျပည္နယ္တို႔၏အက်ိဳးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ သည္။ ဤသို႔ျပည္နယ္တို႔ အက်ိဳးကိုထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ရေသာ သာဓကတခုရွိသည္။ (၁၈၆၀) ခုႏွစ္အေမရိကန္သမၼတ လင္ကြန္းလက္ထက္ေက်းကြ်န္စနစ္ ဖ်က္လိုက္သျဖင့္ နီဂရိုးေက်းကြ်န္ မ်ားကို ခိုင္းေစသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ ခြဲထြက္ရန္ျပဳလုပ္လာေသာေၾကာင့္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။