October 2, 2009

အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံ မိန္႔ခြန္း

အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံ မိန္႔ခြန္း

၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၾကီးသည္ ၁၉၄၅၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား လက္နက္ခ်ျပီးေသာအခါ “ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရးျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္” ဟု အမည္ေျပာင္းလဲႊေခၚေ၀ၚေစခဲ့၏။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔အျပားျမိဳ ႔ ရြာတိုင္းတြင္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခြဲမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၆ ခု ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမိဳ့ရြာတိုင္း၌ ဖြဲ႔စည္းျပီးေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို အေျခခံ ထားလ်က္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ညီလာခံၾကီးကို ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔မွစတင္က်င္းပေလရာ ညီလာခံ၌ (ဖဆပလ) ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၂၀ ရက္ ေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေပသည္။

ရဲေဘာ္တို႔...။
ရာဇ၀င္ စာတင္ရမည့္ ဤျပည္သူ႔ညီလာခံသဘင္ၾကီးသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ၾကေသာ နည္းနာနိသ်အတို္င္း ျဖစ္ရကား ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေျဖာင့္မတ္ေသာ နည္းနာနိသ်အ တိုင္း ျဖစ္ရကား ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေျဖာင့္မတ္ေသာ စုေ၀းျခင္းေပတည္း။ ေရွးပေ၀ဏီကစ၍ကမာၻသူကမာၻ သားတို႔သည္ ျပႆနာတခုကို ေတြ႔ၾကံဳရလွ်င္၊ ဤကဲ့သို႔ပင္စုေ၀းျခင္းေပတည္း။ရဲေဘာ္တို႔ . . . . ။ရာဇ၀င္ စာတင္ရမည့္ ဤျပည္သူ႔ညီလာခံသဘင္ၾကီးသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဤသို႔ စုေ၀းရျခင္းမွာ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔ ေရွးရိုးစဥ္လာ ဥာဏ္မ်က္ေစ့က်ယ္စြာ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ နည္းနာနိသ်အတိုင္း ျဖစ္ရကား ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေျဖာင့္မတ္ေသာ စုေ၀း ျခင္းေပတည္း။ ေရွးပေ၀ဏီကစ၍ ကမာၻသူကမာၻသားတို႔သည္ ျပႆနာတခုကို ေတြ႔ၾကဳံရလွ်င္၊ ဤကဲ့သို႔ပင္ စု ေ၀းေဆြးေႏြးေျဖရွင္းခဲ့ၾကေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔စည္းေ၀းရာ ေဒသသည္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရာဇ၀င္တြင္ ၾကက္သေရ ေရာင္ တေျပာင္ေျပာင္ျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ညီလာခံသဘင္ သည္လည္း ၾကက္သေရ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံပါေပ၏။ ဤသိဂၤုတၱရကုန္းသည္ကား ေလးဆူဓါတ္ပုံ ေရႊတိ ဂုံေစတီေတာ္ၾကီး တည္ရွိရာျဖစ္၏။ ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳး၏ ေ၀ျဖာေသာ ေစတနာအ ေလ်ာက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အမြန္ျမတ္ဆုံးေသာ ဆႏၵကို ေပၚလြင္ေစျခင္းငွာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ေရႊေရာင္တ ဖိတ္ဖိတ္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေျမွာ္မွန္းရာ အထြ႗္အထိပ္ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ အသခၤတသို႔ ညႊန္ျပေတာ္မူရာျဖစ္သည့္ ဆီမီး တန္ေဆာင္ၾကီး ျဖစ္ေပေတာ့၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ကို ၾကည့္ျပန္ေတာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အ တြင္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးတို႔၏ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးခဲ့ေသာ အေရးေတာ္ပုံမ်ား ျဖစ္ေပၚရာ ဌာန ျဖစ္ရကား၊ ဤေဒသသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အမ်ိဳးသားအတြက္ အလြန္ထူးျခားစြာ ေလးစားၾကည္ညိဳရာ ျဖစ္ေသာေဒသ ျဖစ္ေပ၏။ ဤမွ်မကေသး။ ဤေနရ - ဤေဒသသို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳး၏ ေရွ ႔ ေဆာင္ ေရွ ႔သြား ပုဂိၢဳလ္အမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူမ်ိဳးအတြက္အသက္ကို ပမာဏ မထားဘဲစြန္႔စားရန္ လာေရာက္ ခဲ့ၾကဘူးေပျပီ။ အတိုခ်ဳပ္မွာ “ ျမန္မာအစ တေကာင္းက” ဟု ဆိုသကဲ့သို႔ ဤေနရာ ဤေဒသသည္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္ တို႔ လူမ်ိဳး၏ ရာဇ၀င္တြင္ အခါခါပင္ စာတင္ခဲ့ရေသာ အေရးေတာ္ပုံမ်ား စတင္ရာ ေဒသပင္ ျဖစ္ေပ၏။ ေလးဆူ ဓါတ္ပုံ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးကို စတင္တည္ေဆာက္ရာ အခ်ိန္ကစ၍ ယေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔မွ် ရွိေလျပီ။ ဤမွ်ေသာ ကာလပတ္လုံး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ရာဇ၀င္ အျဖစ္အပ်က္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူမ်ိဳးအတြက္ သတိၱဗ်တၱိ ႏွင့္ အံ့ဘြယ္ဘနန္း သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္းအမႈထမ္းခဲ့ၾကသည့္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ သြားေလသူ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အေမြအႏွစ္တည္းဟူေသာ အာဇာနည္ဟူေသာစိတ္ စသည္တို႔ ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ သတိရၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔သတိရၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ထိုထိုေသာ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ခဏတာမွ် အရိုအေသျပဳျပီးလွ်င္ ထိုထိုေသာ အာဇာနည္ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အ ဆင့္အတန္းကို မွီေအာင္ အားထုတ္လုံးပမ္းမည္၊ ထိုထိုေသာ အာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏လုပ္ငန္းကို ဆုံးခန္းတိုင္ ဆက္လက္၍ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍ သစၥာျပဳၾကပါစို႔။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လူမ်ိဳးသည္ ဧကန္စင္စစ္ ၾကီးပြားတိုးတက္ တန္ ခိုးထြက္ေပေတာ့မည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤကဲ့သို႔ ရာဇ၀င္သေဘာ အေျခခံကို နားလည္ကာ စုေ၀းမိၾကေလျပီ။ သို႔ရာတြင္ ဤစုေ၀းျခင္း မွာ ပထမအၾကိမ္မဟုတ္ေခ်။ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ကစ၍ ဤစိတ္ဆႏၵမ်ိဳးႏွင့္ စုေ၀းခဲ့ၾကသည္မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွိခဲ့ေပျပီ။ အဘယ္ေၾကာင့္ စုေ၀းခဲ့ၾကသနည္း။ ယခုလည္း အဘယ္ေၾကာင့္ စုေ၀းၾကသနည္း။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူမ်ိဳးသည္ ရာဇ ၀င္တေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ ကြ်န္သားေဘာက္လုပ္ျခင္းကို ပဌမဆုံး ခံခဲ့ၾကရကား၊ ကြ်ႏ္ုပ္ တို႔ လူမ်ိဳးမွာ အဖက္ဖက္တြင္ နင္းျပား ျဖစ္ခဲ့ၾကရေသာေၾကာင့္လူခ်င္းမတူ သူခ်င္းမမွ် ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဆႏၵအတိုင္း လူ တန္းေစ့ဘ၀ကို မေနႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ သို႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔လူမ်ိဳးသည္ ဤကာလ အေတာအတြင္း တဗိုလ္လဲတ ဗိုလ္လဲတဗိုလ္တက္၊ တတပ္ပ်က္ တတပ္စု၊ လူထုႏွင့္ခ်ီ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အတက္အ ဆုတ္ အဖ်က္အရႈတ္ မည္မွ်ေလာက္ပင္ မ်ားေစကာမူ တျဖည္းျဖည္း အင္အားတိုးတက္လာခဲ့ေလသည္။ အဆင့္ ဆင့္ အုတ္ျမစ္ကစ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယခု အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။ ေရွးယခင္က ေဆာင္ရြက္ခံေသာ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ နည္းနိသ်လုံ႔လဥႆဟကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အထင္ေသး အျမင္ ေသး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိ္မ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻ႔ရာဇ၀င္ကိုၾကည့္မူ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းၾကီးကဲ့သို႔ေသာ တိုး တက္မႈသည္ မ်က္စိတမွိတ္ လွ်ပ္တျပက္တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိႏိုင္မည္ကို သတိျပဳၾကရေပလိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းကို တေခတ္ႏွင့္တေခတ္ အျဖစ္သနစ္အေျခမွန္ကို ေ၀ဖန္ျပီးမွ သာလွ်င္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ၾကရေပမည္။ ဤကဲ့သို႔ အျမင္မွန္မွသာလ်င္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပန္း ဆြတ္လွမ္းႏိုင္ေသာ အခ်ိန္က်ေရာက္ေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သာ မဟုတ္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ေရး ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ၾကေပသည္ဟူ၍ သိရွိနားလည္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္သို႔ မေရာက္ေသးေခ်။ ပန္းတိုင္သို႔အေရာက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားခဲ၍ သြားၾကရေပလိမ့္ဦးမည္။ ရဲေဘာ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္အား ဤခက္ခဲေသာလမ္းခရီးတြင္ ေရွ႔ေဆာင္ေစလိုၾက၏။ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ဤကဲ့သို႔ ယုံၾကည္အားထားမႈေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း မကြယ္မေထာင့္ ေျဖာင့္ မတ္စြာ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ေရွ ႔ေဆာင္ျပဳမႈေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္ဖက္သို႔ နီး ကပ္လိမ့္မည္ ဟူ၍ ကတိေပးျခင္း မျပဳလိုေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတဦးတေယာက္သည္ မည္မွ် စြမ္းပကားရွိေစကာမူ လူထု၏အားေပးယိုင္းပင္းမႈမရွိဘဲလ်က္ ရာဇ၀င္တြင္ေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ၏။

ကမာၻ႔ရာဇ၀င္တြင္ အလြန္ ထက္ျမက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား ရွိခဲ့ဘူးပါ၏။ သို႔ရာတြင္ အနည္းငယ္ေသာ လူတစုက ရာဇ၀င္ကို မေျပာင္းလဲ မျပဳျပင္ႏိုင္ေခ်။ အထက္၌ ရာဇ၀င္၏ ေျပာင္းလဲမႈသည္ အဆင့္ဆင့္ အေျခအေနကို ေထာက္ခ်င့္လ်က္ တိုးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျပီးခဲ့ေပျပီ။ ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္သတိၱ ဗ်တိၱရွိသူကို ၾကည္ညိဳေလးစား အားကိုးအားထားျပဳတတ္ေသာ လူမ်ား၏ စိတ္ေစတနာကို သိရွိနားလည္ပါ၏။ လူတဦးတေယာက္သည္ မိမိ၏သ တၱိ ဗ်တၱိကိုလည္းေကာင္း သူတပါးတို႔၏သတၱိ ဗ်တိၱကိုလည္းေကာင္း ယုံၾကည္အားကိုးမွသာလွ်င္ ၾကီးက်ယ္ခမ္း နား အက်ိဳးမ်ားေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကိုလည္း သိရွိနားလည္ပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း သတၱိဗ်တၱိရွိသူ ကို အားထားေလးစားျပဳမႈကို အရမ္းမဲ့ ဘုရားတဆူ၊ ဂူတလုံးလုပ္ကာ ကိုးကြယ္ေျမွာက္စားသည့္အျဖစ္ ေရာက္ေစ ခဲ့လွ်င္ ဘုရားအတုမ်ားေပၚေပါက္ေစတတ္ေလသည္။ ဒုကၡျမားေျမာင္ ဤလူ႔ေဘာင္ၾကီးတြင္ ဤကဲ့သို႔ ဘုရားအ တုမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထပ္မံ အလိုမရွိၾကေတာ့ေခ်။ သို႔ျဖစ္ရကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ လြတ္လပ္ေရးုလုပ္ငန္းအတြက္ ဒိုးတူေဘာင္ဘက္ လက္တြဲလ်က္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ သတိၱ ဗ်တိၱ ရွိသူမ်ားကိုသာ အားမကိုးမူ၍ လူတိုင္းလူတိုင္းပင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သတိၱ ဗ်တိၱ ရွိေသာ သူရဲ ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ စြန္႔စားရေပလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေရး အစစ္ကို ခံစားခြင့္ ရၾကေပလိမ့္မည္။ ဤ ကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေရးအစစ္ကို ခံစားႏို္င္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္သို႔ ေရွ ့ရႈ၍ သြားၾကပါစို႔။

သို႔ျဖစ္ရကား ေရွ ႔ေဆာင္ေရွ ႔သြား ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား အလြန္ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေပးအပ္ထားခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကလည္း ဤတာ၀န္ကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းရြက္ရေပလိမ့္မည္ ။ အဘယ္ကဲ့သို႔ ထမ္းရြက္ၾကမည္နည္းဟူ၍ ျပႆနာေပၚလာေပ၏။ ဤျပႆနာကို မေျဖရွင္းမီ ျပႆနာကို ေျဖ ရွင္းရာေျပရွင္းေၾကာင္း သဲလြန္စအေပါင္းတို႔ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌ ရွာေဖြသင့္သည္ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ယခုေခတ္ ယခုအခါ၌ ကမာၻသူကမာၻသားတို႔ ရင္ဆိုင္ ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ျပႆနာအ ေပါင္းတို႔သည္ တခုႏွင့္တခု ေရာေထြးရွက္စပ္ ခြဲျခားျခင္းငွာ မတတ္စြမ္းႏိ္ုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလ်က္ ေနေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ကမာၻၾကီးတခုလုံးသည္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ေနရာမလပ္ေအာင္ လႈပ္ရွား ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိေနေပ၏။ အမ်ိဳးသားေရး၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး ဆက္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ၾကီးပြား ေရး၊ ၾကီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းေရး၊ ဘာသာေရး၊ အက်င့္ေကာင္းေရးစေသာ ထိုထိုေသာ အေရးတို႔သည္ စင္စစ္မွာ ဤေရာေထြးယွက္သန္းလ်က္ရွိေသာ ကမာၻ႔ျပႆနာၾကီး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေခတ္ ကာလႏွင့္ လိုက္၍ အစဥ္တစိုက္ သေဘာ႑ာန္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ သို႔ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဤအေရး ဤကိစၥမ်ားကို အသီးသီး အသက တခုႏွင့္တခု မဆိုင္ဘိသကဲ့သို႔ စဥ္းစားျခင္း ငွာမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဤအေရး ဤကိစၥဥႆုံ အလုံးစုံကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေသာအခါ၌လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေခတ္မမွီေသာ အေတြးအဆ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ဥပေဒသတို႔ကို ေလွနံဓားထစ္ လိုက္နာျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ ေခတ္ေျပာင္းေခတ္လြဲရွိေၾကာင္း အျငင္းမထြက္ဘဲလ်က္ သဲသဲမဲမဲ ေရွးကအေတြးအဆ ရွိသသူမ်ား ရွိၾကေပေသး၏။ အခ်ိဳ ႔ေသာသူမ်ားသည္ ယခုထက္ထိပင္ ယုတ္မာ ညစ္ေထး ေရွးကႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးကို သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ လိုက္စားလ်က္ ရွိၾကေသး၏။

ႏိုင္ငံေရးမည္သည္ ယုတ္မာ ညစ္ေထးသည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။ စင္စစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးသည္ ယုတ္မာညစ္ေထး သည္ မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရးကို ညစ္ေထးေအာင္ လုပ္သူတို႔သာလွ်င္ ယုတ္မာျခင္းသာ ျဖစ္ေပ၏။ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ ဘာလဲ ဟု ေမးဘြယ္ရာ ရွိျပန္၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သာမန္ပုထုဇဥ္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုမလုပ္သင့္၊ ႏိုင္ငံေရးကိုမလုပ္သင့္၊ ႏိုင္ငံေရးသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္မတန္မရာ၊ ေလးျမတ္စြာ ေမွ်ာ္ ရႈရန္သာလွ်င္ရွိသည္ဟူ၍ ဆိုရမည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အခ်ိဳ ႔ေသာ လူညာလူလိမ္တို႔ က ေတာအုံကနား ေက်းေတာသား လူရိုးလူအတို႔ကို အတိတ္၊ တေပါင္၊ စနည္း၊ ဘေ၀ါတို႔ကို တြင္တြင္္ၾကီး ေဟာ ေျပာ၍ ထိုသူတို႔၏ မေနာအၾကိဳက္ကို လိုက္၍ အငိုက္ကို ဖမ္းျပီးေနာက္ စားေပါက္ထြင္ၾကသည့္ ကိစၥဟု ဆိုရမည္ ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံေရးသည္ ကႏၱာရ ခရီးပမာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားစြာ ရွိေသာအ ေရးကိစၥ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တတ္သာလွ်င္ ေရွာင္ရွားသင့္သည္ဟု ဆိုရမည္ေလာ။ သို႔တည္းမ ဟုတ္၊ ႏို္င္ငံေရးသည္ ကြ်ႏု္ပ္ေျပာေလ့ေျပာထရွိသည့္အတိုင္း၊ အမ်ိဳး - ဘာသာ - သာသနာေရးဟူ၍ပင္ ဆိုရဦးမည္ေလာ။

ႏိုင္ငံေရးသေဘာအမွန္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူသားတို႔ႏွင့္ မတန္မရာ ျမင့္ျမတ္လြန္းသည္လည္းမဟုတ္၊ နိမ့္က်လြန္း သည္မဟုတ္၊ မ်က္လွည့္ေဗဒင္လည္းမဟုတ္၊ အဂၢိရပ္လည္းမဟုတ္၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကႏၱာရ ခရီးလည္းမဟုတ္၊ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာျပီးေရာ စိတ္ေဇာႏွင့္ လုပ္ေသာ အေရးကိစၥလည္းမဟုတ္၊ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္၌ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ အေျခေပၚတြင္ ေမွ်ာ္ေခၚ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ အ ေရးကိစၥသာလွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ အတိုခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ႏို္င္ငံေရးဆိုသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေလာကတြင္ ေတြ႔ၾကဳံေနၾကရေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥဟုဆိုရေပ မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စားမႈ၊ ေသာက္မႈ၊ ေနမႈ၊ ထိုင္မႈ၊ သြားမႈ၊ လာမႈ အစုစုသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ႏို္င္ ငံေရးကို မဆင္မျခင္ မေတြးေတာမိေစကာမူ ႏို္င္ငံေရးသည္ ကြ်ႏု္္ပ္တို႔၏ အိမ္၊ ရုံး၊ အလုပ္ရုံ စသည္တို႔၌ ေပၚ ေပါက္လ်က္ရွိ၏။ ဤဌာနမ်ား၌ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံေရးကိုပင္ လုပ္ေနၾကရေပသည္။ အလုပ္သ မားသည္ အခေၾကးေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ေတာင္သူလယ္သမားသည္ ၀မ္းစာအတြက္ လယ္ယာလုပ္ရ၏။ စားေရးစာခ်ီ အမႈထမ္းသည္လည္း လစာေငြအတြက္ အလုပ္လုပ္ရ၏။ ကုန္သည္၊ ပြဲစား စသည္တို႔သည္ အသီး သီး ၀င္ေငြရရန္ လုပ္ၾကရ၏။ အခ်ဳပ္မွာ စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအတြက္ပင္ျဖစ္၏။ အလုပ္သမားသည္အခေၾကး ေငြကို တိုးတက္၍ ရျပီးလွ်င္စားသာေသာက္သာေသာအေျခအေနကိုရလို၏။ ေတာင္သူ လယ္သမားသည္ မိမိ၏ လယ္ေျမကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစ၍ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိလို၏။ စားေရး စာခ်ီ အမႈထမ္းတို႔သည္လည္း ရုံး၌ တ ကုတ္ကုတ္ လုပ္ေနရေသာ ဘ၀ထက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ ရွိေသာအေျခအေနသို႔ ေရာက္လိုၾက၏။ ကုန္သည္ပြဲစားတို႔လည္း လြယ္လြယ္ကူကူတိုးခ်ဲ ႔ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္လိုၾက၏။ ဤကဲ့သို႔ လူတိုင္း လူတို္င္း မိမိတို႔၏အခြင့္အေရးကို ရယူလိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပင္ျဖစ္၏။

ကြ်ႏု္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈသည္ ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည့္အား ေလ်ာ္စြာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံေရးသည္လည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလုံး သက္သက္သာသာေခ်ာင္ ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိ လူတန္းေစ့ေအာင္ေနႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရရွိႏိုင္ေအာင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို ေတာင့္တၾကေပသည္။ လြတ္လပ္ေရးဆိုရာ၌ ေနေရးထိုင္ေရး လြတ္လပ္မႈ၊ လူတဦးတေယာက္ အေနႏွင့္၎ ၊ တမ်ိဳးလုံးအေနႏွင့္၎ တိုးတက္ေရးၾကီးပြားေရးေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏို္င္ေအာင္ လြတ္လပ္မႈ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စိတၱ အဆင့္အတန္း တိုးျမွင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္မႈတို႔ စသည္တို႔ကို ဆိုလိုေပ သည္။ ဤလြတ္လပ္မႈ ရယူလိုမႈသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္၏။ သို႔ျဖစ္ရကား ႏိုင္ငံေရးသည္ လူမႈ လူေရးမွ်သာ ျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားမလည္စရာအေၾကာင္း မရွိေခ်။ သို႔ပါလ်က္ႏွင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ ေရးသည္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားပင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆိုၾကျပန္၏။ ထိုသူတို႔၏ အယူအဆတို႔မွာ အလြဲလြဲအမွား မွား ကြဲကြဲျပားျပား ရွိၾကေပ၏။

ႏိုင္ငံေရးကို ဘာသာတရား ျဖစ္သကဲ့သို႔ေျပာဆိုၾကေသာ သူမ်ားမွာ ယုတ္မာညစ္ေထးေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပင္လွ်င္ ျဖစ္ေပ၏။ ထိုသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ လည္ဆယ္၍ ေျပာျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ကိုရႈတ္ေထြးေစ၍ အေၾကာင္းအက်ိဳး အေကာင္းအဆိုးကို ေ၀ဖန္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏို္င္ေအာင္ လုပ္ ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပ၏။ အမွန္မွာ ထိုသူတို႔ ျပဳလုပ္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရးမဟုတ္။ မိမိတို႔အေကာက္ဥာဏ္ကို သံုး၍ မိမိ တို႔ မိမိတို႔ၾကီးပြားေရး တနပ္စား ႏုိင္ငံေရးပင္ ျဖစ္ေပ၏။ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာေရးမွာ လူအသီးသီးတို႔၏ သက္၀င္ ယုံၾကည္မႈျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေရးမွာကား၊ လူအသီးသီးတို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ သိပၸံအတတ္သာလွ်င္ ျဖစ္ ၏။ သိပၸံအတတ္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ သိပၸံအတတ္ အေနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ လူအသီးသီးတိို႔၏ အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ရေပလိမ့္မည္။

အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာ ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈလည္း ပါ၀င္ေလ၏။ ဤအခြင့္အေရး ေပးရာ၌ပင္ ကြ်ႏ္ုုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာေရး ႏွစ္ဌာနစပ္ၾကားတြင္ စည္းတားရေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးမွာ သေဘာမတူ အမူကြဲျပား တျခားစီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ ဘာသာေရးႏွင့္ သေဘာေရးကို ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး၏ သေဘာတရားကို ဆန္႔က်င္ရာေရာက္ေပ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘာသာေရးသည္ ေနာင္တမလြန္ဘ၀မ်ားကို (၀ါ)ေလာကုတၱရာကို ေရွ ႔ ရႈသည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေလာကအေရးႏွင့္မ်ားစြာ မသက္ဆိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးမွာမူကား ေလာကီေရးရာသာ ျဖစ္ေပ၏။

လုပ္ငန္းသေဘာမွာ လူမႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ဘာသာေရးတို႔သည္ အေျခသေဘာအားျဖင့္ ဆန္႔က်င္စရာ အေၾကာင္း မရွိ ဟု ယူဆမိေပသည္။ ဘာသာတရားက သစၥာ၊ ေမတၱာႏွင့္ သမၼာအာဇီ၀၊ သမၼာကမၼ ႏၱ စသည္တို႔ကို ဓမၼအေန ႏွင့္ ေဟာၾကားခဲ့ရာ လူမႈတြင္လည္း ဤဓမၼတို႔ိုကို ေလးစားၾကေပသည္။ သို႔ပါလ်က္လည္း ဘာသာတရား၏နာမ ကို အလြဲသုံးစားျပဳၾကျပီးလွ်င္ လူတဦးသည္ တဦး၏ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရား ေသာ အမႈတို႔ကိုျပဳသည္ရွိေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူစုသည္ ထိုမတရားမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ဘယ္နည္းနွင့္မွ်၊ ျပဳ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ဘာသာကို အမွီျပဳ၍ အသက္ေမြးသူတို႔သည္ ဘာသာ၏အမည္ကို သုံးလ်က္ တရားဓမၼျဖစ္ေလဟန္ ေဟာေျပာခ်က္တခုကို ျပဳလွ်င္ လူအမ်ားကိုနစ္နာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ လူ႔ခ်မ္းသာကို လုိလားသည့္အားေလ်ာ္စြာ တားျမစ္ရေပလိမ့္မည္။ ဤဥပေဒသသည္ ကြ်ႏ္ုပ္ကထြင္လို္က္ ေသာ ဥပေဒသ မဟုတ္ေခ်။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ရာဇ၀င္တြင္ အလြန္ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာ အေနာ္ရထာ ဘုရင္မင္း ျမတ္သည္ ဤဥပေဒသကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ဘူးေလသည္။ ရာဇ၀င္ကို ၾကည့္မူ ဘာ သာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးၾကေသာ သူမ်ားကို ခြဲျခား၍ သိႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

ဘာသာတရားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမႈကို ရႈပ္ေထြးေစသည္မဟုတ္။ ဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးၾကကုန္ေသာ သူတို႔သာလွ်င္ ရႈပ္ေထြးေစၾက၏။ ဘာသာတရားကို ၾကည့္ျပန္မူ ဤကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ိဳးကိုအားေပးျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသီးသီးေသာ ဘာသာတရားတို႔ိကို မွီ၍ အသက္ေမြးၾက ကုန္ေသာ သူမ်ား ရွိခဲ့ဘူးေလျပီ။ ဥေရာပတိုက္၌ ရဟန္းမင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ဧကရာဇ္မင္းတို႔ အခ်င္းျဖစ္ပြားခဲ့ပုံ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၌ အရည္းၾကီးမ်ားႏွင့္ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္အေရးေတြ႔ရပုံ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား နယ္ခ်ဲ့ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ ကိုင္သူတို႔က ေရွ ႔သြားလုပ္၍ အလံကိုင္သူႏွင့္ ကုန္သည္တို႔ကေနာက္မွလိုက္ရပုံ အေၾကာင္းစုံတို႔ ကို ေထာက္ထားလ်က္ မည္သည့္ကာလေဒသ၌မဆို ဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးၾကသူမ်ား ရွိခဲ့ဘူးေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သတိရၾကေပလိမ့္မည္။

ယခုဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားဟုဆိုရာ၌ ရွင္းလင္းရန္ လိုေပေသး၏။ ဘုန္းၾကီးပင္ ေခၚေခၚ - ရ ဟန္းပင္ေခၚေခၚ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိ၏။ တမ်ိဳးမွာ ဘာသာတရားကိုမွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားသာ ျဖစ္၍ ဘာသာတရား ျပန္႔ပြားမႈကို သတိျပဳျခင္းအားထုတ္ျခင္း မရွိေခ်။ ဘာသာတရား ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အမႈမ်ိဳးကိုပင္ျပဳၾက၏။ တမ်ိဳး မွာကား ဘာသာတရား တိုးတက္ျပန္႔ပြားမႈကို ေလးစား၍ ေလာကီသားတို႔၏ အမႈကို ေရွ ႔ရႈျခင္း မရွိေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔၏ တိုင္းျပည္တြင္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ရာဇ၀င္တေလွ်ာက္လုံး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳး၏ ေရွ ႔ကမားမား မတ္မတ္ရပ္လ်က္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမႈမ်ိဳးကိုသာ ျပဳခဲ့ၾကေပ၏။ ေရွးေခတ္မ်ား၌ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ား သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တမ်ိဳးလုံးကို ပညာသင္ေပးရန္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ယခုေခတ္၌ပင္ ေတာရြာမ်ားတြင္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ စာေပတတ္ေျမာက္ၾကေပ၏။ အခ်ဳပ္မွာ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ား၏ေစတနာလုံ႔လေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္မႈ အသြင္အျပင္ယဥ္ေက်းမႈတို႔သည္ အထူးသျဖင့္ တိုးတက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုအ ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ထူးကဲေသာ ေက်းဇူး၊ ဥပကာရ မ်ားကို ခံေတာ္မူထိုက္ၾကပါေပ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္၀င္ယုံၾကည္ ကိုး ကြယ္ၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေျပာလိုသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ အတြင္း လိမ္းကပ္၍ လာခဲ့ေသာ ေၾကးေညွာ္တို႔ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပြတ္တိုက္ခ့ဲႏိုင္ပါလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေရာင္ သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အထြန္းေျပာင္ဆုံး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္မ်ားအား သီးျခား၍ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ဘုရား။ အရွင္သူ ျမတ္မ်ားအား သီးျခား၍ ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ဘုရား။ အရွင္သူျမတ္မ်ားဘုရား။ အရွင္ဘုရားတို႔သည္ အလြန္ ထူးကဲေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းျမတ္မ်ားျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ အရွင္ဘုရားတို႔က သာသနာေတာ္ ေရာင္ထြန္းေျပာင္ေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါ။ ကမာၻေလာၾကီးကို သာသနာေရာင္ အလင္းေပးေတာ္မူၾကပါ။ သို႔မွသာလွ်င္ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔ ေမတၱာတရားပြားမ်ား၍ သမစိတၱႏွင့္ ညီရင္းအစ္ကို - ေမာင္ရင္းႏွစ္မကဲ့သို႔ ေနႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါသည္။ တကမာၻလုံး ကိုး ကြယ္ဆည္းကပ္သည္ကိုလည္း ျမင္ခ်င္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္သာမက တကမာၻလုံးမွာပင္ ေမတၱာ တရား သမစိတၱ သေဘာထားတို႔ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား အရွင္ဘုရားတို႔မွာ ရွိပါသည္။ ဤစြမ္းပကားကို သုံးရာ၌ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလွ်င္ မႏုႆလူတမ်ိဳးလုံး အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ပရိေစၦဒရွည္လ်ားစြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကပါ လိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာသနာ ဖက္ကသာ ၾကည့္၍ ျမင့္ျမတ္သည္မဟုတ္ပါ။ တပည့္ေတာ္တို႔ ၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္ဘုရား။ တပည့္ ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ ေမတၱာတရား၊ ညီညြတ္ေရးတရားမ်ားကို ေဟာေတာ္မူၾက ပါ။ ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးဆိုရာ၌ လြတ္လပ္စြာ၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတ ရားကို ကာလေဒသမေရြး ေဟာေျပာႏိုင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ ႔စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈ၊ လူအလူန ဘ၀မွ လြတ္ ေျမာက္မႈ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အရွင္သူျမတ္တို႔သည္ သုံးလူ႔ထြ႗္ျမတ္စြာဘုရား၊ ၾသ၀ါဒ ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္အ တို္င္း “အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ” မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အစဥ္ထာ၀ရ အားထုတ္ၾကဘို႔တပည့္ေတာ္တို႔ ဗမာလူမ်ိဳးတမ်ိဳး လုံးကို ဆိုဆုံးမေတာ္မူၾကပါဘုရား။ ဤသို႔ေသာ မိမိကုိယ္ကို မိမိသာလွ်င္ အားကိုးမႈျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ လူမ်ိဳး သည္ ေလာကုတ္ ေလာကီ ႏွစ္လီေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ အရွင္ ျမတ္မ်ား၌ ဤကဲ့သို႔ေသာ မြန္ျမတ္သည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားရွိပါသည္။ ဤမြန္ျမတ္ေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္တို႔မွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ရိုေသေလးျမတ္စြာ တိုက္ တြန္းစကား ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုသာ ျပဳႏုိင္ပါသည္ ေဆာင္ရြက္ဘို႔ တာ၀န္ေက်ျပြန္မည္ မေက်ျပြန္မည္ဟူေသာ ျပႆနာမွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားသာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားျပီး၍ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကို ဆက္၍ေျပာရေပဦးမည္။ ႏိုင္ငံေရးကို ေျပာ၍ မ ဆုံးေသးေခ်။ စင္စစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးတို႔ မည္သည္ ျပီးဆုံးျခင္း ေရာက္ျပီဟူ၍ မရွိႏိုင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သံသရာ၌လည္ေနရေပ၍ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္ျမတ္အတိုင္း အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး၊ အတိတ္ႏွင့္ ပစၥုပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဆက္စပ္၍ မရပ္မနား ရွည္လ်ားလွေသာ ခရီးကို တသြားတည္းသြားေနရေပျပီ။ ဤကဲ့သို႔ အေၾကာင္းတရား - အက်ိဳးတရား အမ်ိဳးအစားကို လိုက္၍ ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္၏။ ဥပမာ အားျဖင့္ ကမာၻေပၚတြင္ စစ္ျဖစ္ပြားသည္မွာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားေလျပီ။ စစ္သည္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္၊ စစ္ျဖစ္ ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား ရွိသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေ၀ဘန္ၾကပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သည္ မၾကာမီက ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၾကီးမွ လြန္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေပျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏို္င္ငံတြင္ ၾကီးက်ယ္စြာ သတၳႏၱရ ကပ္ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ေပျပီ။ အေၾကာင္းတရားကား၊ အဘယ္နည္း။ ဖက္ဆစ္၀ါဒသည္ အေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။

ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဆိုတာဘာလဲဟု ေမးစရာရွိ၏။ ဖက္ဆစ္၀ါဒသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္က အီတလီႏိုင္ငံ တြင္ စတင္ေမြးဖြားျပီးလွ်င္ ေနာက္ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ၾကီးျပင္း၍ လာခဲ့ေပသည္။ ဤ၀ါဒသည္ ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ ျပန္႔ႏွံ႔၍ ဂ်ပန္ျပည္၌လည္း အေစ့အညွာက္မွ အပင္ၾကီး ေပါက္ခဲ့ေလျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသို႔ပင္ဆက္လက္၍ ေရာက္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ဤ၀ါဒသည္ ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔ျပန္႔ႏွံ႔၍ ဂ်ပန္ျပည္၌လည္း အေစ့အေညွာက္မွ အပင္ၾကီး ေပါက္ခဲ့ေလျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္ႏိုင္ငံသုိ႔ပင္ ဆက္လက္၍ ေရာက္ျပန္ခဲ့ေလသည္။ ဤဖက္ဆစ္၀ါဒဆိုသည္မွာ အရင္းရွင္၀ါ ဒ အဆိုးသြမ္းဆုံးေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ အရင္းရွင္၀ါဒဆိုသည္မွာ ေငြပင္ေငြရင္း အေျမာက္အျမား စိုက္ထုတ္ႏိုင္ေသာသူတို႔သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ၾကီးႏို္င္ငယ္ညွဥ္းဆဲလိုသည့္ယုတ္မာ ညစ္ဆိုး အသားစား၊ ဘီလူး သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ နယ္ခ်ဲ ႔၍ ႏွိပ္စက္ကလူ ရန္မူေသာ တကိုယ္ေကာင္းအယူ၀ါဒကို ယူသူမ်ား၏၀ါဒ ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ယုတ္မာ ညစ္ဆိုး၀ါဒမ်ိဳးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူေလာကတြင္ ေပၚေပါက္၍လာရေပသနည္း ဟုေမးဘြယ္ရာရွိ၏။ အေျဖမွာကားအရင္းရွင္တို႔ ၀ိသမေလာဘ လႈံ ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ စီမံဖန္တီးေသာ အဓမၼမတ ရားမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုလိုေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤကမာၻေလာကတြင္ ကမာၻသူကမာၻသားတို႔ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေအာင္ ပစၥည္းဥစၥာ ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါလ်က္ႏွင့္ ေ၀ေန ယ်တို႔၏ ခ်မ္းသာသုခကို မေထာက္မထား စီးပြားလာဘ္လာဘတို႔ကို မိမိတို႔ခ်ည္းသာ အဓမၼၾကံဳယူလိုၾကေသာေၾကာင့္ ဆူၾကဳံနိမ့္ျမင့္ အတန္အသင့္မဟုတ္ဘဲ မိုးႏွင့္ ေျမထဲ ျခားနားကြဲလြဲလ်က္ ရွိေပသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ေမွာက္ ျပန္ဂြ်မ္းထိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီးလွ်င္မရွဴႏိုင္ မရႈိက္ႏိုင္ ဟိုက္ယိုင္၍ ျပိဳလဲေလေတာ့၏။ ဤအဓမၼ ၀ါဒေၾကာင့္ကမာၻေပၚတြင္ လူတဦးႏွင့္တဦး၊ လူမ်ိဳးတစုႏွင့္ တစု၊ ႏိုင္ငံတဦးႏွင့္တဦး ေမတၱာဓါတ္မကူးႏိုင္ဘဲ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတရားတို႔ကိုသာ ပြားမ်ား၍လာခဲ့့ၾကေလသည္။

ဤ၀ါဒဆိုးေၾကာင့္ တဖက္က ၾကည့္ျပန္လွ်င္ ေလာကဓါတ္ပညာတိုးတက္လာခ့ဲ၏။ ေလာကဓါတ္ပညာ တိုးတက္ လာေလ ဤယုတ္မာေသာ၀ါဒကို လက္ကိုင္ထားသူတို႔ အလြဲသုံးစားျပဳ၍ ယုတ္မာလာေလေလျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ ရွိရေပ၏။ အရင္းရွင္၀ါဒီသမားတို႔သည္ တဦးႏွင့္တဦး၊ တစုႏွင့္တစု၊ တမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး၊ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ၊ တုပယွဥ္ ျပိဳင္ေသာေၾကာင့္ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိ၊ ပပဥၥတရားသုံးပါး တြင္တြင္ၾကီး နယ္ခ်ဲ ႔ေလေတာ့၏။ ေနာက္ဆုံး၌ အရင္းရွင္ ႏွင့္အလုပ္သမား နယ္ခ်ဲ ႔ႏို္င္ငံမ်ားႏွင့္လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား အရင္းရွင္အခ်င္းခ်င္း၊ နယ္ခ်ဲ့သမား အခ်င္းခ်င္းရန္ သူခပင္းတိုးပြား၍ ကမာၻတခုလုံး ကိုးယိုးကားယား ကေမာက္ကမျဖစ္လာေလေတာ့၏။

ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကမာၻေပၚတြင္ဤေခတ္ဆိုးၾကီး၌ မၾကာခဏ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား စစ္မက္မ်ားပြားမ်ားလ်က္ရွိေနရေပ၏။ ဤအရင္းရွင္၀ါဒ ကမာၻေပၚ၌ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသေရြ ႔ကာလပတ္လုံး၊ တနည္းအား ျဖင့္ ဆိုေသာ္ ဤအရင္းရွင္၀ါဒ ပေပ်ာက္ျပီးလွ်င္ ျဗဟၼစိုရ္တရားကို အေျချပဳေသာ “ဆိုရွယ္လစ္ဇင္း” ေခၚ လူအ မ်ားေကာင္းစားေရး၀ါဒ လူထုေကာင္းစားေရး၀ါဒ မျပန္႔ပြားမစည္ကားသေရြ ႔ကာလပတ္လုံး၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကမာၻေျမ တြင္ အေထြေထြေသာ ကပ္ၾကီးမ်ား ဆိုက္ေရာက္လ်က္ပင္ ရွိၾကေပလိမ့္ဦးမည္။ အရင္းရွင္ ၀ါဒီတို႔သည္ မိမိတို႔ တကိုယ္ေကာင္းအတြက္ တိုးတက္၍ အျမတ္မ်ားမ်ား နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ပရိယာယ္အသြယ္သြယ္တို႔ႏွင့္ ရယူဖို႔ကိုသာ ေရွ ႔ရႈ လုံးပမ္းေနၾကရကား အမ်ားေကာင္းစားေရး၊ ကမာၻ႔ေကာင္းစားေရးကို မလိုလားႏိုင္ၾကေခ်။ ထို႔အတြက္ မိမိတို႔၀ါဒ အေဆာက္အဦး ယိုင္လဲျပိဳပ်က္လ်က္ ရွိသည္ကို ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္တို႔ျဖင့္ က်ားကန္လ်က္ ရွိေနၾကေပျပီ။ ဤသို႔ စိုင္းျပင္းမႈကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔က နယ္ခ်ဲ့၀ါဒဟူ၍၎၊ ဖက္ဆစ္၀ါဒဟူ၍၎ အမည္ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေခၚရိုးရွိၾကေပသည္။

သို႔စဥ္လ်က္ ဤဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီးတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ ႔၀ါဒီတို႔ႏွင့္ ဖက္ဆစ္၀ါဒီတို႔သည္ ရင္ဆိုင္၍ ယွဥ္ ျပိဳင္တိုက္ခိုက္ ၾကပါသနည္း ဟု ေမးဘြယ္ရာရွိေပ၏။ ဤသို႔ အခ်င္းခ်င္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းပင္လွ်င္ အရင္းရွင္ ၀ါဒ သေဘာအတိုင္းပင္ျဖစ္ေပ၏။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္းက အျဖစ္အပ်က္ကို စစ္တြက္ရမည္ဆို လွ်င္ေသာ္ ပဌမကမာၻစစ္ၾကီး ျပီးသည့္ေနာက္ အဂၤလိပ္ ျပင္သစ္စေသာ နယ္ခ်ဲ့ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို ေျမွာက္ေကာ္ပင့္ထိုး အမ်ိဳးမ်ိဳး အားေပးခဲ့ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အီတလီႏိုင္ငံသည္ အဘီဆီနီးယား တိုင္း ျပည္ကို သြားေရာက္ က်ဴးေက်ာ္သိ္မ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့၏။ ဂ်ပန္ျပည္သည္ တရုတ္ျပည္ရွိမန္ခ်ဴးရီးယားနယ္ကို ႏွိပ္စက္က လူ တိုက္ခိုက္သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့၏။ ထိုိ႔ျပင္ ဖက္ဆစ္၀ါဒသည္ စပိန္ျပည္၊ ဂ်ာမနီျပည္ အစရွိေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေပၚေပါက္ျပန္ျပီးလွ်င္ ကမာၻတခုလုံးသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ေလေတာ့၏။ ေနာက္ဆုံး၌ ကိုယ္ေမြးသည့္ေမ်ာက္ ကိုယ့္ကို ေခ်ာက္၊ သရဲေမြးသည့္ေအာက္လမ္းဆရာ သရဲ၏အစာ ျဖစ္ရျပန္သကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ့ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံ မ်ား၏ အံတုျခင္း ရန္ျပဳျခင္းကို ခံရေလေတာ့၏။ ဤသို႔ မလႊဲသာ၍ အခ်င္းခ်င္း ရန္ျပဳရေသာ္လည္း၊ ဆိုဗီယက္ရုရွား၊ တရုပ္ျပည္ အစရွိေသာ အမ်ားေကာင္းစားေရး ဒီမိုကရက္လုပ္ငန္း ၾကီးပြားတိုးတက္လ်က္ရွိ ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏အကူအညီကို မယူ၀ံ့ဘဲ တိုက္ခိုက္ၾကရာ သရဲႏွင့္လူ အားခ်င္းမတူသကဲ့သို႔ တရႈံးရႈံး၊ တကြဲကြဲ၊ တဘုံးဘုံး၊ တလဲလဲ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ဥေရာပတိုက္၊ အာရွတိုက္တလႊားတြင္ ဖက္ဆစ္၀ါဒီမ်ားသာလွ်င္ အႏို္င္ရ ၾကေလေတာ့၏။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ဆိုရမူ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ့သမားတို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳး၏ ဆႏၵကို မေထာက္မထား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္အား မရွိဘဲလ်က္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္အား မရွိဘဲ လ်က္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ရန္ျပဳေလေတာ့၏။ စစ္ေၾကျငာစဥ္အခါက ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ ႔၀ါဒသမားတို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳးကို မိမိတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းတိုက္ခိုက္လိုေသာ ဆႏၵရွိလာေအာင္လည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေခ်။ ထိုစဥ္အခါက ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ့၀ါဒသမားတို႔သည္ အတၱလန္တိတ္ခ်ာတာ စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိေသာ စစ္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားတို႔သည္ ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံ အိႏိၵယျပည္၊ ဗမာျပည္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေခ်ဟူ၍ အတိအ လင္း ျငင္းဆိုခဲ့ၾကေပသည္။ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ့သမားတို႔သည္ စစ္တိုက္ရာတြင္ လုံး၀ ဆုံးရႈံးျခင္းတမွ်ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကရေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံး၌ မိမိတို႔၏ ေစတနာကို ဆန္႔က်င္၍ ဆိုဗီယက္ ရုရွားႏွင့္ မ ဟာမိတ္ျပဳရေလေတာ့၏။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို႔ကို အႏွစ္ႏွစ္ အလလ တဦးဆန္႔က်င္ခုခံ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေသာ တရုပ္ျပည္ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရေပေတာ့၏။ ကမာၻေပၚတြင္ ဖက္ဆစ္၀ါဒီတို႔၏ လႊမ္းမိုးျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို ခံၾကရကုန္ေသာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူထုၾကီးမ်ား၏ အင္အားကိုလည္း စုရုံးၾကရေလေတာ့၏။ ဤသို႔အားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ့၀ါဒီ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္ ကမာၻေပၚရွိ ဒီမိုကရက္လူထုအင္အားကို ၾကည္ညိဳမႈမရွိဘဲလ်က္ အားကိုးအားထား မဟာမိတ္ ျပဳၾကေလေတာ့၏။ သို႔လူထု၏ အကူအညီကို ယူၾကရာတြင္ ေက်းဇူးတင္ေသာ အ ေနအားျဖင့္ အခြင့္အေရး တန္ခိုးအာဏာမ်ား ပိုမို ေပးၾကရျပန္၏။ ဤေနရာ၌ အခြင့္အေရးေပးသည္ကို ဗာရာဏ သီခ်ဲ ႔၍ ေျပာရန္မလိုေခ်။

မွတ္သားရမည့္အခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ ႔၀ါဒသည္ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို လူထုအင္အားႏွင့္ ျဖိဳဖ်က္ခဲ့၏။ ထိုသို႔ ျဖိဳဖ်က္ရာတြင္ မိမိလည္း ယိ္မ္းယိုင္ေတာ့၏။ လူထုမ်ား၏ ဒီမိုကရက္အင္အားမွာကား ကမာၻေပၚတြင္ တေန႔တျခား ဒီေရအလား တိုးတက္ ၾကီးမားလာေပေတာ့၏။ လူထုတို႔သည္ စစ္ကိုသာႏိုင္ေအာင္ တိုက္ခိုက္သည္မဟုတ္။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရန္ လုံးပမ္းလ်က္ရွိၾကေပသည္။ ဤသည္ကား ဒုတိယကမာၻစစ္ၾကီး ျပီးေသာအခ်ိန္တြင္ေတြ႔ ျမင္ရေသာ အေျခအေနပင္တည္း။

ဖက္ဆစ္၀ါဒီတို႔သည္ ဤစစ္ၾကီးတြင္ ဆုံးရႈံးၾကကုန္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ဖက္ဆစ္၀ါဒသည္ အျမစ္တြယ္လ်က္ပင္ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္လ်က္ပင္ ရွိေသး၏။ ဖက္ဆစ္၀ါဒသည္ စပိန္ျပည္တြင္ ခိုင္ျမဲလ်က္ပင္ရွိေသး၏။ အျခား အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဖက္ဆစ္၀ါဒ၏ အရိပ္နိမိတ္မ်ားသည္ ေပၚလ်က္ပင္ ရွိေသး၏။ ဒီမိုကေရ စီစတင္ေပၚထြန္းရာ ျဗိတိသွ် ႏို္င္ငံ၌ပင္ ဆာေအာ္စ၀ယ္ - မိုစလီ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ဖက္ဆစ္၀ါဒသမား မ်ား ရွိေသး၏။ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တြင္ စီးပြားေရး လက္၀ါးၾကီးအုပ္ေသာ သူမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ျမားစြာေသာ အသားညိဳ အသားမဲလူမ်ိဳးတို႔ကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သူမ်ား အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေတြ႔ရျပန္ ေလသည္။ စင္စစ္မွာ ဖက္ဆစ္၀ါဒ၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ားကို လုံး၀မသုတ္သင္ႏိုင္သေရြ ႔ ကာလပတ္လုံး (၀ါ) က မာၻေပၚတြင္ အားလုံးေသာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ ပူးေပါင္းဆက္ဆံျခင္းမျပဳႏိုင္သေရြ ႔ ကာလပတ္ လုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ျမဲေအာင္ လုပ္ျခင္းငွာစြမ္းေဆာင္ႏို္င္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

ယခုအခါ၌ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ ကုလသမဂၢကို တည္ေထာင္ျပီးသည္မွာ မွန္၏။ ၎သမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ ငန္းမ်ားမွာလည္း မြန္ျမတ္၍ ေထာပနာၾသဘာေပးထိုက္ပါေပ၏။ ပဌမ ကမာၻစစ္ၾကီး ျပီးသည့္ေနာက္တည္ ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ အသင္းၾကီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အလြန္အားကိုး အားထားျပဳႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းျပီးေလျပီ၊ ေရွးအခါကႏွင့္ မတူ ယခုဖြဲ႔စည္းျပီး ႏိုင္ငံေပါင္းစုံကုလသမဂၢတြင္ အလြန္အထူး တန္ခိုးအင္အားရွိေသာ ဆိုဗီယက္ရုရွားႏွင့္အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း ေခါင္းေဆာင္တဦးအေနႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ၏။ စီးပြားေရး ဘ႑ာေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမ်ားအတြက္၊ ဘရက္တင္၀ု(ဒ္)ေခၚ ကြန္ဖရင့္အစည္းအေ၀းၾကီး၌ ထူးကဲစြာစီမံ ျပီး ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအခါ၌ ဤမွ်သာလွ်င္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္ဟု ကုလသမဂၢလုိလားသူတို႔က ေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မွတ္သားသင့္သည္မွာ ဤႏိုင္ငံေပါင္းစုံ ကုလသမဂၢသည္ စစ္ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ မည္သို႔မွ် မစီမံ မေဆာင္ရြက္ေသးေသာေၾကာင့္ ထိုထိုေသာ ႏိုင္ငံငယ္မ်ားရွိ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ေရွးကကဲ့သို႔႔ပင္ မေသမခ်ာ မေရမရာပင္ ရွိေပေသး၏။

ဤကဲ့သို႔ ေ၀ဘန္ရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္ကို ယံုၾကည္မႈနည္းသည္ဟူ၍ မယူဆေစလိုပါ။ ယခင္ကမာၻစစ္ၾကီးျပီးစက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျဗိတိသွ် ရာဇ၀င္ ဆရာတဦးက ဤသို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးဘူးပါ၏။ “ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ အျဖစ္အပ်က္ ၾကီးက်ယ္သေလာက္ အလွမ္းက်ယ္ေအာင္ မလိုက္ႏိုင္ ၾကေခ်။ ထိုသူတို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထူေထာင္ၾက၏။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွာကား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္မဟုတ္ေခ်။ အေမရိကန္ ေစတနာရွင္တို႔ပင္လွ်င္ အေျပာအားျဖင့္ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ ဖန္တီး ႏိုင္ၾက၏ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းမွာမူ - ရက္(ဒ) အင္ဒီယင္း လူမ်ိဳးမ်ား၊ အာဖရိက လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ ေသာအခါ ဤ၀ါဒကို က်ဴးေက်ာ္ေသာ သူတို႔ကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့၏။ အိႏိၵယႏွင့္ အီဂ်စ္ျပည္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္တို႔လႊမ္းမိုး ၾကီးစိုးလ်က္ရွိၾကသည္ကို ေၾကာင္ေတာင္ ၾကည့္ေနၾက၏။ လူူတို႔၏ မူလဓေလ့သည္ ပေပ်ာက္၍ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ၊ မႏွစ္ျမိဳ့ဘြယ္ရာေသာ အေၾကာင္းမ်ားသည္ ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိေနေပျပီ” ဟူ၍ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးခဲ့ဘူးေလသည္

သို႔ျဖစ္ရကား၊ ယခုအခါ၌ ကမာၻ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္၀တၱရားသည္ ဆိုဗီယက္ ရုရွား - အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တရုပ္ျပည္ၾကီးေပၚတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေနေပသည္။ ၎ႏိုင္ငံၾကီးးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံ ကုလသမဂၢကို တည့္တည့္မတ္မတ္ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ ကမာၻသူ ကမာၻသားတို႔ ယုံၾကည္သက္၀င္ အားကိုး အားထားရာျဖစ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖန္တီးရေပလိမ့္မည္။ ဆိုဗီယက္ရုရွားတြင္ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ သည္ အာဇာနည္စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ မေသြမဖယ္ ရဲရင့္စြာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ လူထုေကာင္းစားေရး ဆိုရွယ္လစ္ဇင္း ေခၚ ၀ါဒအတိုင္း မဆုတ္မနစ္ေသာ လု႔ံလဥႆဟႏွင့္ လုံးပမ္းၾကသည္သာမက၊ ဒုတိယ ကမာၻစစ္တြင္ ဖက္ဆစ္ရန္သူတို႔ကို ညီညာျဖျဖ ၀ိုင္း၀န္း၍ ခုခံဖ်က္ဆီးၾကသည္မ်ားကို စဥ္းစားမိေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အား မတက္ဘဲမေနႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ဆိုဗီယက္ရုရွားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ၾကည္ညိဳမိ၏။ အားထားမိ၏။ ေျမွာ္ကိုးမိ၏။ လက္ ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အရပ္ရပ္၌ အထူးသျဖင့္ ဆန္ဖရန္စစ္စကိုကြန္ဖရင့္၌ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအတြက္ ဆိုဗီယက္ရုရွားကို ကိုးစားရာဟု ထင္မွတ္မိ၏။ ဆိုဗီယက္ရုရွားအတြင္း၌ မည္ကဲ့သို႔ လူ၏ခ်မ္းသာ သုခကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံဖန္တီးလ်က္ရွိသည္မ်ားကို အမွတ္ရေသာအခါ အံ့ၾသမိ၏။ ထိုနည္းတူစြာ ႏိုင္ငံၾကီးငယ္တို႔ ၏ လြတ္လပ္မႈအတြက္ ေရွ ့တန္းက မားမားမတ္မတ္ရပ္လ်က္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေမရိကန္ တိုင္း ျပည္၏ ေစတနာေၾကာင့္ အားတက္မိ၏။ သမၼတ ရုစဘဲ့၏ အတၱလန္တိတ္ ခ်ာတာ ေ၀ဖန္မႈ သမၼတထရူးမင္း၏ ႏိုင္ငံျခား၀ါဒ ၁၂ခ်က္တို႔ကို ဆင္ျခင္မိ၍ ေျမွာ္ကိုးရာဟုထင္မိ၏။ ပဌမကမၻာစစ္ၾကီး ၊ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီးကို ထားဘိဦး ၊ အဆက္ဆက္ေသာ အေမရိကန္ သမၼတၾကီးမ်ား၏ ေျပာဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေထာက္ေသာ္ ကမၻာလြတ္လပ္မႈအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ဒီမိုကရက္ ႏိုင္ငံၾကီးဟူ၍ ယူဆမိ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာျပည္သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ျပည္သူတို႔အက်ိဳးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရဟု သမၼတလင္ကြန္ ေျပာဆိုခ်က္ကုိိ မၾကာခဏ ေျပာဆိုခံၾကရဖူး၏ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အိမ္နီးပါးခ်င္း တရုတ္ျပည္ၾကီး၏ ၾကီးမားေသာတန္ခိုး အင္အားကို ၾကည့္ျပီးလွ်င္ ဂုဏ္ယူမိ၏။ မိမိ၏ရန္သူကို မဆုတ္မနစ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဦးတည္း နိမ္နွင္း၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ယူသည့္အတြက္ တရုတ္ျပည္ၾကီးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ဩဘာ ေပးရမည္။ ဥပမာမွာ တရုတ္ျပည္၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ အာရွတိုက္၏လြတ္လပ္မႈသာမက ကမၻာ၏လြတ္လပ္မႈ အတြက္ တိုက္ခိုက္ေအာင္ျမင္မႈဟူ၍ ယူဆရေပမည္။ တရုတ္ျပည္ၾကီးတြင္ ယခုအခါ၌ ညီညြတ္ေရးလမး္တြင္ ေျဖာက့္တန္း တည့္မတ္စြာ သြားေနၾကျပီး ဟူေသာ သတင္းကို ၾကားသိရ၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလြန္၀မ္းေျမာက္ ရေပ သည္။

သို႔အတြက္ ဤမည္ေသာ ႏိုင္ငံၾကီး သံုးႏိုင္ငံသည္ တဦးႏွင့္တဦး ျငဴစူျခင္းမရွိပဲ အတူတူေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ ကမၻာေပၚတြင္ မတရားမႈတို႔ကို ပေပ်ာပ္ေစျပီးလွ်င္ အလင္းေရာင္ေပး၍ လြတ္လပ္မႈခံစားႏိုင္ေသာေခတ္သစ္ၾကီး ထူေထာင္ႏိုင္ၾကပါေစဟူ၍ ေမွ်ာ္လင့္အားထားရေပမည္။ ဤႏိုင္ငံၾကီး သံုးႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ကုလသမဂၢကို ကမၻာ၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ကမၻာ၏ လြတ္လပ္မႈေပၚေပါက္တည္ျမဲေစေအာင္ ေခါင္းေဆာင္၍ ဤကုလသမဂၢသို႔ ႏိုင္ငံအသီးသီး ၊ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္အစစ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားသင့္ၾကေပသည္။ စကားအလ်ဥ္းသင့္၍ ေျပာလိုသည္မွာ အေရွ႕ဖ်ား ေကာ္မီရွင္အဖြဲ႔၌ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားကို ျဗိတိသွ် အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကန္႔ကြက္ရေပမည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ကုလသမဂၢသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ပင္ တက္ေရာက္သင့္ၾက ေပသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္းစံု ကုလသမဂၢသည္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ကမၻာ့လံုျခံဳေရး အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔ၾကီးျဖစ္လိုခဲ့ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံၾကီး ႏိုင္ငံငယ္ စက္ဆုပ္ဘြယ္ ေကာင္းေသာ အတန္းအစား ခြဲျခင္းတို႔ကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္ၾကေပျပီ။ ႏိုင္ငံၾကီး ႏိုင္ငံငယ္ဆိုရာ၌ ဘယ္အေၾကာင္းကိုေထာက္၍ ဆံုးျဖတ္ မည္ နည္း ။ အက်ယ္အ၀န္းကို လိုက္၍ ဆံုးျဖတ္မည္ေလာ။ အက်ယ္အ၀န္းကိုိလိုက္၍ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါမူ အိႏိၵယျပည္္ၾကီး ကို အျမဲတေစ ႏိုင္ငံၾကီးဟူ၍ ယူဆရေပမည္။ သို႔ရာတြင္ အိႏိၵယကို ႏိုင္ငံၾကီးဟူ၍ မယူဆပဲ အိႏိၵယထက္ ေသး ငယ္ေသာ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံကို ႏိုင္ငံၾကီးဟူ၍ အသိအမွတ္္ျပဳခဲ့ၾကေပသည္။ လူဦးေရကို လိုက္္၍ ႏိုင္ငံၾကီး ဟူ၍ဆိုရ မည္ေလာ၊ သို႔ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ အိႏိၵယျပည္သည္ ႏိုင္ငံၾကီးတခုပင္တည္း ။ လူဦးေရနည္းေသာ အီတလီႏိုင္ငံကို အဘယ္ေၾကာင့္ႏိုင္ငံၾကီးဟူ၍ ယူဆခဲ့ေပသနည္း။ စင္စစ္မွာ ႏိုင္ငံၾကီး ဆိုသည္မွာ ေခတ္မွီေအာင္ ၾကီးပြားတိုး တက္ေသာ ႏိုင္ငံကို ဆိုလိုေပသည္။

ရုရွ ႏိုင္ငံသည္ အနွစ္ ၃၀၀ ခန္႔မွ် တာတာလူမ်ိဳးတို႔၏ လႊမ္းမိုးျခင္းကိုခံရ၍ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံေရးအမည္ႏွင့္သာ ၾကီးက်ယ္သည္မဟုတ္။ ကမၻာေပၚတြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒ အတိုင္း စီးပြားေရး ၾကီးပြားေရး တိုးတက္ျပန္႔ပြားရာျဖစ္သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပ၏။ ယခုအခါ၌ ဂရိတ္ဘရစ္တိန္ေခၚ အဂၤလိပ္ႏိုင္ငံသည္ ဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိခဲ့သနည္းဟူ၍ ေမးဘြယ္ ရာရွိ၏။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံၾကီးမဟုတ္ေတာ့ေခ်။ ျဗိတိသွ် အင္ပါယာတြင္ ေန၀င္သည္ ဟူ၍ မရွိဟု ဆိုရိုးရွိ၏ ယခုအခါ၌ စုပ္စုပ္ ေနမ၀င္ေသးေသာ္လည္း ေန၀င္စျပဳေလျပီး။ ယခင္အခါက ျဗိတိသွ် အင္ပါယာတြင္ ေန၀င္သည္ ဟူ၍ မရွိဟု ဆိုရိုးရွိ၏။ ယခုအခါ၌ စုပ္စုပ္ ေနမ၀င္ေသးေသာ္လည္း ေန၀င္ စျပဳေလ ျပီ။ ယခင္အခါက ျဗိတိသွ် အင္ပါသည္ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ေစ့၊ စစ္ေရးမ်က္ေစ့ အျမင့္နဲ႔သာ ၾကီးက်ယ္သည္မဟုတ္။ စီးပြားေရးဘ႑ာေရးတြင္လည္း အင္ပါယာတြင္းသာမက အင္ပါယာ ျပင္ပမွာပင္ အမိ်ဳးမ်ိဳးၾကိဳးကိုင္ လ်က္ရွိေပ သည္။ ယခုအခ်ိန္၌ ဤသို႔မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိမိ၏ လက္ေအာက္ခံ အိႏိၵယ ၊ အီဂ်စ္ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေၾကြးျမီ မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျမီစားဘ၀သို႔ နိမ့္ေလ်ာခဲ့ေပျပီ။ ကံ ကံ၏အေၾကာင္းတရား အက်ိဳးတ၇ားေၾကာင့္ (၀ါ) ျဖစ္ျပန္ ပ်က္ျပန္ ေလာကဓံ တရားေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် ႏို္င္ငံသည္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ ရရန္အတြက္ အေမရိကန္ သမၼတႏိုင္ငံကို မၾကာခဏ ေခ်ာ့ေမာ့၍ ေနရေပမည္။ ယခင္က ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံတို႕သည္ စီးပြားေရးဘ႑ာေရးတို႔တြင္ ဂုဏ္ထူး ဂုဏ္ျပိဳင္ျပဳေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အား လိမၼာေရးျခား မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး၍ ေၾကးေငြမ်ား ေခ်းငွားပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ခယလွ်က္ရွိေပ၏။ အျမင္အားျဖင့္ ျဗိတိသွ် အင္ပါယာသည္ တည္ရွိလွ်က္ပင္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း အင္ပါယာ အတြင္းရွိ လက္ ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အင္အားျဖစ္ရာေသာ အေၾကာင္းမဟုတ္။ အားယုတ္ရာေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ ေခ်သည္။ ျဗိိတိသွ် ႏိုင္ငံသည္ ဤလက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံမ်ားကို ပိုေနျမဲ က်ားေနျမဲ အတိုင္း တည္တံ့ေအာင္ ထားျခင္းငွာ စြမ္းအားမွရွိေခ်။ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီသမားတို႔သည္ ရာဇ၀င္သေဘာကို နားလည္ျပီးလွ်င္ ေခတ္မွီေသာ အေတြးအေခၚႏွင့္ ဤလက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးအစစ္ေပးကာ မိမိပါ တဦးႏွင့္တဦး အားလံုး စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ပူးေပါင္း၍ အတၱဟိတ ပရဟိတ အက်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေရွးေရွးက အင္ပါယာတို႔၏ သြားေလရာလမ္းသို႔ ေကာက္ေကာက္ ပါေအာင္ လိုက္ျပီးလွ်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးတြင္းဆံုးက်ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္မည္ေလာ ဟူေသာ ျပႆနာကို ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံကပင္ ေစာလွ်င္စြာ ဆံုးျဖတ္ ေျဖရွင္းရေပလိမ့္မည္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး၏ ထူးျခားေသာ အခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒ၏ အသက္ငင္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒသည္ အာရွတိုက္တြင္ အသက္ထြက္ လုနီးေပျပီ။ အာရွတိုက္သည္ ယခင္ေခတ္ကကႏွင့္မတူ၊ တမူကြဲျပား အင္အားတိုးတက္၍ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး နယ္တြင္းသို႔ ထယ္ထယ္၀ါ၀ါ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လွ်က္ ရွိေပျပီ။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု အဖြဲ႔ၾကီးမ်ား၌ အာရွတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ၊ မထည့္ဘဲ မေနႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အာရွ အသံသည္ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္လာခဲ့ေပသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္၎၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားတြင္၎ ၊ ဗမာျပည္တြင္၎၊ အိႏိၵယတြင္၎ အာရွ အသံကို ေတြ႔လ်က္ရွိၾကေပျပီး ။ အထူးသျဖင့္တရုတ္ျပည္တြင္ အာရွအင္အားသည္ တိုးတက္လ်က္ရွိ၏ အာရွညီညႊတ္မႈႏွင့္ အာရွ အင္အားကို ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အာရွတိုက္သားမ်ားကို အစဥ္ထာ၀ရ ႏွိမ္ႏွင္း၍ ေသြးခြဲျခင္း မျပဳႏိုင္ေခ်။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ စုေပါင္း၍ အာရွ ေခတ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ၾကရမည္။ ဤအာရွ ေခတ္သစ္မွာ ဂ်ပန္၏ အေရွ႕အာရွ သေဘာတူညီမွ် စီးပြားေရး စံနစ္ႏွင့္ တည္ေထာင္သည့္အမွ်သာျဖစ္ေသာ ေခတ္သစ္ကဲ့သို႔မဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံတဦးက ႏိုင္ငံတဦးအေပၚတြင္ “လိုက္နာရမည္” ဟူေသာ စံနစ္ႏွင့္ ေခတ္သစ္ ထူေထာင္ျခင္းမဟုတ္ေခ်။ အာရွ တိုက္သူတုိက္သားတို႔၏ ညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္း၍ အာရွ လူမ်ိဳးမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ ၊ လံုျခံဳမႈ ၊ တိုးတက္မႈကို အစျပဳ၍ ကမၻာ၏ လြတ္လပ္မႈ ၊ လံုျခံဳမႈ ၊ တိုးတက္မႈကိုစီမံ ဖန္တီးႏိုင္ေအာင္ ထူေထာင္ေသာေခတ္သစ္ၾကီး ျဖစ္၏။ ဤသို႔ေခတ္သစ္ တည္ေထာင္ရာ၌ ပထမဦးဆံုး အာရွတိုက္ႏို္င္ငံ အသီးသီးတို႕သည္ မိမိတို႔၏ လက္ငင္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ လံုးပမ္း၍ တျဖည္းျဖည္း တစတစႏွင့္ အာရွတိုက္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္မႈ၊ ကမၻာတခုလံုး၏ ေျပာင္းလဲ တိုက္တက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေပလိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္ရကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အာရွတိုက္တြင္ သာမက အာရွတိုက္ အျပင္၌မွီတင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ခံေနရသည့္ လက္ေအာက္ခံ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာႏွိင္ငံမ်ားရွိ ေစတနာေကာင္းရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ပူေပါင္း ဆက္ဆံျပီးလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လက္ငင္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရေပလိမ့္မည္။ ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းဆက္ဆံျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ တဦးႏွင့္တဦး ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံ၍ အၾကံဥာဏ္ ေတာင္းယူသင့္ၾကေပေတာ့ သည္။ ဤထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို အာရွတိုက္ရွိ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔ သိစိမ့္ေသာငွာ ေဖာ္ျပရေပသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား မ်ိဳးခ်စ္ တိုင္းရင္းသားတို႕သည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္နင္း၍ မိမိတို႔ လြတ္လပ္ျခင္းအတြက္ အားထုတ္ လံုးပမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလ်က္ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူမ်ိဳးကိုယ္စား ေကာင္းခ်ီးဩဘာျပဳလို္က္ပါသည္။ ေတာေတာင္ေရေျမ ျခားေနေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုအာဇာနည္ လူမ်ိဳးမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ လုပ္ငန္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္မႈ လုပ္ငန္းတည္း ဟူ၍ သေဘာထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ထိုလူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လံုးပမ္းလ်က္ ရွိၾကရေပေသာေၾကာင့္တည္း။ ထိုလူမ်ိဳးသည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ရယူရန္ အဓိဌာန္ျပဳထားသကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း မေသြးမေစာင္း အဓိဌာန္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ သြားၾကမည္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားရွိ အာဇာနည္ လူမ်ိဳးမ်ားတို႔..... ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အသီးသီး လြတ္လပ္မႈအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအခါ၌ ရင္ေဘာင္တန္း အားမထုတ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း မၾကာမီ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင္းတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။ သင္းတို႔၏ ၾကိဳးပမ္းမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။ သင္းတို႔သည္ ေအာင္ျခင္း မဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစဟု ဆုေတာင္းလိုက္ပါ၏။ မၾကာျမင့္မီ သင္းတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵ တလံုးတ၀တည္း ျပည့္စံုပါေစဟူ၍ ထပ္ေလာင္း၍ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။ တရုတ္ျပည္ၾကီး၏ အက်ိဳးအတြက္၎၊ အာရွ၏ အက်ိဳးအတြက္၎၊ ကမၻာ၏ အက်ိဳးအတြက္၎ ၊ ျမဲျမံစြာ ညီညြတ္ၾကပါဟူ၍ တရုတ္ျပည္ၾကီးရွိ ေပါက္ေဖာ္မ်ား၊ မာရွယ္ခ်န္ေကရွိတ္၊ေမာ္စီဒုန္း၊ဂ်င္နရယ္ ခ်ဴေတးႏွင့္္ အျခားအျခားေသာ ေခါင္ေဆာင္ၾကီးမ်ားအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ တရုတ္ျပည္ၾကီး၏ ရာဇ၀င္အရ ဆက္ခံခဲ့ၾကေသာ ၾကီးေလးေသာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို သတိရၾကျပီးလွ်င္ တရုတ္ျပည္ၾကီးအတြက္၎ ၊ အာရွတိုက္အတြက္၎၊ ကမၻာ့အတြက္၎၊ ေက်ျပြန္စြာ ေဆာင္ ္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစသတည္းဟု ႏႈိးေဆာ္လိုပါသည္။ ဤသို႔ ႏႈိးေဆာ္ တိုက္တြန္းရသည္မွာ အိမ္နီးခ်င္း ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ၊ အာရွျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ကမၻာျငိမ္းခ်မ္းမႈကို လိုလားေသာေၾကာင့္ ေကာင္းျမက္ေသာ ေစတ နာေရွ႕ထား၍ မဂၤလာစကား ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ထိုနည္းတူစြာ အိႏိၵယ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ခ်မ္းစာသုခကို ခံစားႏိုင္စရာ အိႏိၵယ တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္တကြ မိမိတို႔၏ ေခါင္ေဆာင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ မဟတၱမဂႏီၵ၊ မစၥတာဂ်င္းနား၊ပန္ဒစ္ဂ်၀ါ ဟာလာေနရူး၊ မစၥတာ အိုက္ဇက္ စသည္တို႔ကို ညီညြတ္စြာ မိမိတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းရာ ပန္းတိုင္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစဟု ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းရေပမည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာေရာက္ ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ အိႏိၵယတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေပါတ္ေဖာ္ တရုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေျပာလိုသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ထိုလူမ်ိဳးတို႔အေပၚ၌ေသာ္၎၊ ကမၻာေပၚ၌ အျခားအျခားေသာ လူမ်ိဳးတို႔ အေပၚ၌၎၊ ဣႆ မစၦရိယ ဗ်ာပါဒ အာဃာတတရား သေဘားထားမ်ား မွရိွေခ်။ ႏိုင္ငံျခားသားတို႕သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆိုးတူေကာင္းဘက္ ၊ ေအးအတူ ပူအမွ် ေနထိုင္လိုၾကလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ညီရင္းအစ္ကိုကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံမည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို မိတ္ေဆြ အိမ္နီးခ်င္း သေဘာထားႏွင့္ ကူညီရိုင္းပင္းရန္ ဆႏၵရွိပါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကလည္း ကတီညဳတ ကတေ၀ဒီ တ၇ားကို ရိုေသစြာ ေစာင့္ေရွာက္မည္။

ကုလား တရုတ္ စေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို သတိေပးလိုသည္မွာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး၌သူတထူးက စစ္တုရင္း အရုပ္လုပ္၍ ကစားျခင္းကို မခံၾကရေအာင္ သတိထားဖို႔ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ ယခုအခါ၌ ကုလား ၊ တရုတ္ စေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ကတံုးကတိုက္ လုပ္ေကာင္း လုပ္ေပလိမ့္မည္။ ကုလား ၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ၎တို႔သည္ မမွန္ေသာ ကတိ ၊ မမွန္ေသာ ကမ္းလွမ္းျခင္း အမႈမ်ားကို ျပဳေပလိမ္ပမည္။ သို႔အတြက္ ၎တို႔၏ အလွည့္အပတ္ကို မခံၾကရေအာင္ သတိထားသင့္ၾကေပသည္။ ရွင္းရွင္း ေျပာရမည္ ဆိုလွ်င္ ကုလား ၊ တရုတ္ စေသာ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မိတ္ေဆြမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ေနထိုင္ၾကမည္ေလာ ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုေပသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ မိတ္ေဆြႏွင့္ ရန္သူ ႏွစ္မ်ိဳးဟူ၍ မျဖစ္ႏိုင္။

ဥေရာပ တိုက္္းသားမ်ားအား ေျပာလိုသည္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုထက္ထိပင္ သင္းတို႔အား မိိိိိိိိိိိတ္ေဆြ အေနႏွင့္ လက္လွမ္းလ်က္ပင္ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရွးသကဲ့သို႔ သခင္ႏွင့္ ကြ်န္ သေဘာမဟုတ္ပဲ၊ တန္းတူ သေဘာႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမွသာလွ်င္ ၎တို႔ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

ယခု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးကို စီစစ္ၾကပါစို႔။ ႏိုင္ငံတြင္းေရးကို မစီစစ္မီ ကမၻာတခုလံုးကို ျခံဳ၍ ေ၀ဖန္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ကမၻာ့အေရးႏွင့္ ဗမာ့အေရး မည္မွ်ေလာက္ ရွက္စပ္ေနသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၃-၄ ႏွစ္အတြင္း ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ၾကသည့္ အတိုင္း ကမၻာ့အေရးကို ပထမ ရွင္းလင္း၍ ျပခဲ့ရေပသည္။ ဤအခ်ိန္ ဤအခါ၌ ကမာၻေပၚတြင္ လုံး၀ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာပိုင္ သေဘာရွိေသာ ႏိုင္ငံဟူ၍ ကမာၻအရပ္ရပ္တြင္ မရွိေတာ့ေခ်။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကဲ့သို႔ နယ္ခ်ဲ ႔၀ါဒီ ႏိုင္ငံၾကီးတို႔ လက္ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနေသာ ကြ်န္သေဘာက္ ႏိုင္ငံကေလးကို မဆိုထားဘိ၊ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံၾကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ဘိသည္လည္း အ ထီးတည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုံလုံျခဳံျခဳံ ေနျခင္းငွာ မစြမ္းေတာ့ေခ်။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ျပည္ၾကီး ပ်က္စီး ရပုံကို ေထာက္ရႈေသာ္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကေလးမ်ားႏွင့္ မျခား က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျခင္းေဘးမွ မကင္း ႏိုင္ေခ်။ သို႔ျဖစ္ရကား၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုံျခဳံေရးကို ယိုးမယ္ဖြဲ႔၍ လြတ္လပ္ေရး မေပးလို မယူလိုၾကေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ အနည္းငယ္မွ်ပင္ ခိုင္လုံသည္ဟု မဆိုႏိုင္ေခ်။ စင္စစ္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ခဲ့ ပါမူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာလည္း မဟာမိတ္မ်ား ရွိေပလိ္မ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းဆက္ ဆံ၍ ကြ်န္းကိုင္းမွီ၊ ကိုင္းကြ်န္းမွီ ဆိုသကဲ့သို႔အသီးသီးတို႔၏ လုံျခဳံမႈ စီးပြားေရး၊ ၾကီးပြားေရး စသည္တို႔အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စိမ့္ေသာငွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ေတာင့္တၾက၏။ ရယူလိုၾက၏။ သိမ္း ပိုက္ထားလိုၾက၏။ ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံၾကီးငယ္တိုိ႔ ဆက္သြယ္မွီခိုအားထားရမည္ ဆိုေသာအခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာ ျပည္ လုံး၀ လြတ္လပ္ေရး ဆိုေသာ အခ်က္ႏွစ္ခုကို အဘယ္ကဲ့သို႔စပ္ဟပ္မည္နည္း ဟုေမးဘြယ္ရာ ရွိေပသည္။ ထီးတည္းက်ံက်ံရွိေသာ ႏိုင္ငံတဦး အေနႏွင့္ေနရျခင္းထက္ ျပည္ေထာင္စု တခုတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္းေနရေသာ ႏိုင္ ငံအျဖစ္က သာ၍ပင္ မေကာင္းဘူးလားဟုလည္း ေမးႏိုင္ပါ၏။ ဤစကားသည္မွန္၏ ဟု ေျဖရေပမည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ျပည္ေထာင္စုတခု ဖြဲ႔ရာတြင္ တဦးေသာ ႏိုုင္ငံက တဦးေသာႏုိင္ငံကို ပါ၀င္ပူးေပါင္းျခင္း ျပဳရမည္ဟု အတင္း မျပဳလုပ္ဘဲလ်က္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ သေဘာအေလ်ာက္လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ပူးေပါင္းျခင္း သာ ျဖစ္ေစရမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခင္အခါက ဆိုဗီယက္ ရုရွား၏ အင္အားကို ေၾကာက္ရြံမႈေၾကာင့္ ျဗိတိသွ် နန္းရင္း၀န္ေဟာင္း မစၥတာခ်ာခ်ီ အၾကံေပးေသာ ဥေရာပတိုက္ ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳးသည္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ ပူးေ ပါင္းႏိုင္ေသာျပည္ေထာင္စု မဟုတ္ေခ်။

ျပင္သစ္အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားေခၚျပည္နယ္မ်ား၊ ယိုးဒယားျပည္ မာလာယုျပည္နယ္မ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာျပည္တို႔ကို မၾကာျမင့္မီ ပူးေပါင္း၍ “အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားျပည္ေထာင္စု” ဟူေသာ အမည္နာမျဖင့္ျပည္ ေထာင္စုတခု တည္ေထာင္ရန္ လိုေကာင္းလိုလာေပလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆိုရာ၌ ေလထဲ တိုက္အိမ္ေဆာက္ ျခင္း သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ ေျပာသည္မဟုတ္။ ထိုတိုင္းျပည္မ်ားသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၾကီး ပြားေရးအဖက္ဖက္တြင္ ရာဇ၀င္သေဘာအရ အလြန္နီးကပ္ ဆင္တူေသာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကရာ ၎တို႔ သည္ ျပည္ေထာင္စု တခု ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

သို႔အတြက္ မိမိ၏ အမ်ိဳးသားကိစၥကိုသာမက၊ လူတမ်ိဳးႏွင့္ တမ်ိဳးတႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ နည္းလမ္းတက် ပူးေပါင္း ဆက္ဆံၾကျခင္းကိုလည္းကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သတိမူရေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ပူးေပါင္းဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အသီးသီးတို႔၏ အက်ိဳးယုတ္ဘို႔ ေ၀းစြ၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးထူးမ်ား ခံစားရန္ပင္ ရွိသည္ဟု ဆိုလိုေပ သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလွ်င္ အလြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ၀ံသာႏု ရကၡိတ မိမိ၏အမ်ိဳးကို မိမိေစာင့္သည့္တရားႏွင့္ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔ႏွင့္ အက်ိဳးရွိေအာင္ နည္းလမ္းတက် ဆက္သြယ္ေပါင္းသင္းရာ လည္း ေရာက္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ လြတ္လပ္မႈ ၾကီးပြားမႈရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ယခု ေလာကဓာတ္ဆရာၾကီးတို႔ ေတြ႔ရွိျပီးျဖစ္ေသာ အႏုျမဴဓာတ္အားကို ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔ ခ်မ္းသာသုခ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုအခါတို႔ ေရာက္လွ်င္ လူတို႔သည္ အနာေရာဂါ ကင္းရွင္း၍ အသက္ရွည္ျပီးလွ်င္ လူ႔စည္းစိမ္ ၊ လူ႔ခ်မး္သာကိုေပ်ာ္ပိုက္ ခ်မ္းေျမ့စြာ ခံစားႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ သည္လည္း တရပ္ႏွင့္ တရပ္ အိမ္ဦးႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ ခ်စ္ခင္စြာ ပူးေပါင္း ဆက္ဆံႏိုင္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ျဖစ္လာၾကေပလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္အခါ၌ ကမၻာသူ ကမၻာသား တို႔သည္ ကမၻာဦးသကဲ့သို႔ ကမၻာ့အိမ္ေထာင္စု တခုတည္း အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ယူဆေျပာဆိုခ်က္သည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ပါေပသည္။ သို႔ေသည္လည္း အကယ္စင္စစ္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႔က ေစာဒက တက္ၾကေပလိမ့္မည္။ ကမၻာ့ရာဇ၀င္အလာ တိုးတက္မႈ အျဖာျဖာကို ၾကည့္ရႈလွ်င္ တျဖည္းျဖည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုသာ အားေပးေနၾကသည္ကို သတိျပဳမိပါလွ်င္ ဤျပႆနာသည္ မည္မွ်ေလာက္ပင္ ၾကီးေစကမူ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ အျဖစ္သိ မေရာက္ႏိုင္ဟူ၍ မဆိုႏိုင္ေခ်။ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ တကၻာလံုး ဤအျခအေနသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးသည္မွာမွန္၏။ သိုရရာတြင္ နီးစပ္ရာ နီးစပ္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား ၊ လူမ်ိဳးမ်ား ပူးေပါင္းလိုၾကေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ စီမံကိန္းမ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အျမဲတေစ ၾကားသိေနရေခ်ျပီ။ဤသို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ေလာကဓာတ္ပညယ အျဖာျဖာတို႔က အားေပးလွ်က္ရွိေလသည္။ သို႔ရာတြင္ လူတို႔၏ စိတ္ထားသည္ ေလာကဓာတ္ပညာ တိုးတက္သေလာက္ မျမင့္ျမတ္ေသးေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေသးရကား အထင္မွား အျမင္မွား စစ္ပြဲၾကီးမ်ားပင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိေသး၏ တေန႔ေသာအခါ အဇၥ်တၱသ႑န္ ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ဗဟိဒၶသ႑န္ တိုးတက္မႈကို ကိုက္ညီေသာ အခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေမ်ာ္မွန္းရာျဖစ္ေသာ ကမၻာ အိမ္ေထာင္စျုုဖစ္လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ဟု ဆိုရေပမည္။

သို႔ျဖစ္ျငားလည္း ဤေမ်ာ္မွန္းရာသို႔ မေရာက္ႏိုင္မီ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ ၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး သင့္တင့္ နီးစပ္ရာ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံရေပလိမ့္မည္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာျပီးေရာ ဆိုေသာ သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသား ကိစၥ ဟူ၍မရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ရာဇ၀င္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း၍ ၾကည့္ရႈမူ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာတို႔သည္ တည္တံံ၍မေန၊ေရာေႏွာျပန္႔ႏွံ႔ လ်က္ရွိသည္။ ဘယ္ႏိုင္ငံတြင္းမွ လူမိ်ဳးတမ်ိဳးတည္း မရွိေခ်။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတြင္လည္း အမ်ိဳးအမ်ိဳးေသာ ဘာသာ တရားတို႔ကို အားထားယံုၾကည္မႈ ရွိၾကျပန္ေလသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ျဗိတိသွ်တိသည္ ဘာသာ စကားတူ၏။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္း မဟုတ္ေခ်။ ဆိုဗီယက္ ရုရွမွာမူကား လူမ်ိဳးခ်င္းတူ၏ ဘာသာစကားခ်င္း မတူၾကေပ။ သို႔ျဖစ္၇ကား လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ သုခ ဒုကၡ အတူ ခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္အက်ိဳးခ်င္း ထပ္ျပီးလ်င္ ႏွစ္ပရိေစၦဒရွည္လ်ားစြာ တမ်ိဳးတစားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႔ကို တစုတည္း ေပါင္း၍ ေခၚေ၀ၚျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ိဳးအႏြယ္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာ စကားတို႔ကို အေရးထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူ ပူအမွ် ေကာင္းတူ ဆိုးဘက္ ပူးေပါင္းလ်က္ ေနလိုေသာ အစဥ္အလာ ဆႏၵေပၚတြင္ ၀ံသာႏု ရကိၡတ တရားသည္ တည္ေနေပ၏။

ယခုေခတ္တြင္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမိ်ဳး ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္မႈေၾကာင့္ အတိုင္းတိုင္း အျပည္ျပည္တြင္ ႏိုင္ငံျခား သားတို႔သည္ မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳသား လုပ္လိုေသာ ဆႏၵရွိပါက လုပ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ေပးထားေပသည္။ ေရွးအခါက လူမ်ိဳးေရး တရားေၾကာင့္ တမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနား ခဲ့ၾကေပသည္။ ယခုအခါ၌ လူမ်ိဳးေရး တရားသစ္ေၾကာင့္ တမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး ရင္းႏွီးစုရံုးၾကျပန္ေပသည္။ ဤသည္ကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား အေရးကိစၥ၏ အဓ္ိိပၸာယ္သည္ ေခတ္အားေလ်ာ္စြာ ျပဳျပင္္ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေနသည္ကို သိရွိၾကေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၾကည့္ျပန္မူ၊မိမိ အမ်ိဳးကိုသာ တဖက္သတ္ စိတ္ထားႏွင့္ ၾကီးပြားေစလိုေသာ ဆႏၵရွိ၍ ဖက္ဆစ္၀ါဒေၾကာင့္ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတို႔ ပ်က္စီးရပံုကို ျမင္ၾကရျပန္၏။ ဂ်ာမနီျပည္တြင္ ဂ်ာမန္တို႔၏ ျပင္းျပေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို လမ္းေကာင္းသို႔ မပို႔ဘဲ လမ္းမွားသို႔ပို႔ေသာ ဖက္ဆစ္၀ါဒီ လူစုေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ၾကရေပျပီ။ သို႔အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ံသာႏုစိတ္ကို အလြဲသံုးစား မျပဳဘဲလ်က္ (၀ါ) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို အတိဒုကၡေရာက္ေအာင္ အသံုးမျပဳဘဲလ်က္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ သေဘာထားၾကီးစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ၾကေပသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားအေရးကို ကမၻာအျမင္ အာရွ အျမင္ႏွင့္ ၾကည့္ရႈျပီးခဲ့ေလျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္နည္း ၊ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ငန္းမွာ အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရးကို ျပန္လည္ ရယူမႈအတြက္ လံုးပမ္းရန္ ျဖစ္ေပသည္။ မည္ကဲ့သို႔ လံုးပမ္းၾကမည္နည္း။

ယခုအခ်ိန္အခါ၌ အသီးသီးေသာ နယ္ခ်ဲ႕ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံသည္အင္အား ဆုတ္ယုတ္ေလျပီ။ အာရွတိုက္မွာကား အင္အားျပည့္ျဖိဳးလာေလျပီ။ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံကို ကူညီ ယိုင္းပင္းခဲ့ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ တန္ခိုးလုရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု ဤႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုသည္ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရေပသည္။ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔သည္ မိမိတို႔အကိ်ဳးကို ၾကည့္၍ စီးပြားေရး ၊ဘ႑ာေရး နယ္မ်ားတြင္ ေရွ႕သြားလုပ္ႏိုင္ရန္ စိုင္းျပလ်က္ ရွိၾကေပသည္။ ဤသို႔ စိုင္းျပမႈကို အေမ၇ိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဗိတိသွ် ပါလီမန္တြင္ ေဆြးေႏြးစဥ္က တၾကိမ္ ၊ ဘရက္တင္၀ု(ဒ္)ေငြေၾကး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုစဥ္က တၾကိမ္ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသည္ ... မိမိတို႔၏ စီးပြားေရး ...၊ ဘ႑ာေရး ခုိင္လံုရန္အတြက္ လံုးပမ္းၾကသည္ကို ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔ အျပစ္ဆိုရန္ အခ်က္မွာ ႏိုင္ငံခ်င္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ... ေပါင္း၍ အသီးသီး ဘ႑ာေရး ေခ်ာင္လည္ စီးပြာေရး တိုးတက္ေစလိုေသာ ... ဆႏၵမရွိဘဲလ်က္ ... တက္ုိယ္ေကာင္းဆန္ေသာ စီးပြာေရး ...၊ ဘ႑ာေရး ...၊ နယ္ခ်ဲ ႔လိုေသာ စိတ္ျဖင့္ ျပဳလိုေသာ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ ႔၀ါဒသမားမ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားကိုသာ ႐ႈတ္ခ်လိုျခင္းျဖစ္သည္ ...။ ျဗိတိသ် ႏိုင္ငံတြင္ ... ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒီ အမည္ခံေသာ အခ်ိဳ ႔ေသာ သူတို႔ပင္လွ်င္ ေခတ္မွေအာင္ မေတြးမျမင္ႏိုင္ဘဲ သမရိုးက် က်ဥ္းေျမာင္းေသာ စိတ္ဆႏၵေဟာင္း စိတ္ဆႏၵေဆြးမ်ားျဖင့္ ...ေဆာင္ရြက္လ်က္ပင္ ရွိေသး၏ ... ။

အတိုခ်ဳပ္မွာနယ္ခ်ဲ ႔၀ါဒ၊ အရင္းရွင္၀ါဒတို႔ကို လိုက္ေနသေရြ ႔ကာလပတ္လံုး အလုပ္မဲ့ျပႆနာ၊ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ေခ်ာင္ခ်ိေရး ျပႆနာစေသာ စီးပြားေရး၊ ၾကီးပြားေရး ျပႆနာတို႔ကို ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ ...။ သို႔အတြက္ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး နယ္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး ေက်ာင္းက်ိဳးအတြက္ ဆန္႔က်င္လွ်င္ ႐ႈတ္ခ်ရေပလိမ့္မည္ ...။ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံသည္ ... မိမိျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သာတူညီမွ် စီးပြားေရး တိုးတက္ၾကဘို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုလွ်င္ မိမိ၏ အက်ိဳးေက်ူးဇူးကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ... လုပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္ ... ။ျဗိတိသွ် လူမ်ိဳးမ်ားက အလုပ္သမား အစိုးရကို လြန္ခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ မဲဆႏၵကို ေပး၍ တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာအခါ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤကဲ့သို႔ စီမံဖန္တီးလိမ့္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ခဲ့၏။ အလုပ္သမား စိုးရသည္ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံတြင္းသာမက အျပည္ျပည္ အနယ္နယ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒ ကို ထူေထာင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့၏။ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒ ဆို္ရာ၌ ဆိုရွယ္လစ္ တခုလံုးကို ဆိုလို၏။ ဆိုရွယ္လစ္ ၀ါဒအတိုင္း က်ပ္ျပည့္ ဒင္ျပည့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ျဗိတိသွ် အလုပ္သမား အစိုးရသည္ ရဲရင့္ ေျဖာင့္မတ္ တည္ၾကည္စြာ စီမံသင့္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အျပင္ပန္းမွ ေန၍ ျမင္ရသည္မွာ အလုပ္သမား အစိုးရသည္ စိတ္မပါ့တပါ ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌ ျဗိတိသွ် ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ အစိုးရထက္ပင္ ေခတ္ေနာက္က်ေပေသး၏။ ဘရက္တင္၀ု(ဒ္) ေငြေၾကးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ အေမရိကန္ေငြေခ်းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရသည္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ဂိုဏ္းသားတို႔ႏွင့္ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီ အရင္းရွင္၀ါဒီသမားတို႔၏ အလိုကို လိုက္ေလ်ာ၍ လုပ္ခဲ့ၾကသည္ကို ဆင္ျခင္မိေသာအခါ အလြန္၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွေပသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေၾကာက္ေၾကာက္ရြံ႕ရြံ႕ ဆုတ္ဆုက္ကန္ကန္ လုပ္ေနၾကလွ်င္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္၎၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္၎ မိမိတို႔ တသက္တာတြင္ ရယူျပီးေသာ အခြင့္ေကာင္းၾကီးကို ဆိုရွယ္လစ္တို႔သည္ ဆံုးရံႈးၾကေပလိမ့္မည္ဟုဆိုရေပမည္။ မိမိတို႔ အလုပ္သမားပါတီ ျပိဳပ်က္မည္သာမက ျဗိတိသွ်တို႔ ၏ ဂုဏ္ ႏွင့္ အက်ိဳးကို ထိခိုက္ေပလိမ့္မည္။ မိမိတို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ ျပႆနာၾကီးမ်ားသည္ အထူးရႈပ္ေထြး၍ လာေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ရႈပ္ေထြးလာေသာအခါ ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း အေရးေတာ္ပံု ေပၚေပါက္ေကာင္း ေပၚေပါက္ေပလိမ့္မည္။ ထိုမွ်ေလာက္ အေျခအေန ဆိုး၀ါးလာလွ်င္ လက္ေအာက္လံ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို လက္၀ယ္တြင္ သိမ္းယူၾကရေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရာဇ၀င္ မၾကံဳစဖူး အင္အားအထူးရွိေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနၾကသည္ သာမက ကမၻာေပၚရွိ လူထုၾကီးမ်ား၏ စိတ္ေကာင္းေစတနာႏွင့္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳျခင္းကိုလည္း ရယူေနၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေပသတညး္။ ထိုအခါ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံျပႆနာၾကီးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အထူးသျဖင့္ အာရွတိုက္တြင္ ေျဖရွင္ေပ ေတာ့မည္။ ဤသည္ကား ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံတြင္ ျဗိတိသွ် အစိုးရႏွင့္ ျဗိတိသွ် လူမ်ိဳးတို႔ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေသာ အေရးကိစၥၾကီးေပတည္း။

သို႔စဥ္လ်က္ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒစံနစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ စီးပြားေရး ေခါင္းျဖတ္အလုပ္ ၊ လက္ေအာက္ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ စီးပြားေရး ဒျမတိုက္မႈ အလုပ္ကို ျပဳဆဲပင္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ဤသို႔ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕စံနစ္သည္ မိမိ၏သခ်ၤဳိင္း မိမိကိုယ္တိုင္းတူးျခင္း တို႔ျဖစ္ေပသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသည္ ျပန္လည္တိုးတက္မႈကို မျပဳေခ်။ မိမိ၏ မူလ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရန္ လက္ေအာက္ခံႏိုင္ငံမ်ား၏ အက်ိဳးကို ပိုမိုထိခိုက္နစ္နာေစေသာ အမႈမ်ိဳးကို ပရမ္းပတာ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။ ဤသိ္ု႔ ျပဳလုပ္သည္ကို အထက္၌ ေဖာ္ျပျပီးေသာ ဘရက္တင္၀ု(ဒ္)ေငြေၾကး စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ထံမွ ေငြေခ်းရာတြင္ ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အမည္ျဖင့္ ဆင္းမလားျမဳိ႕မွ လုပ္လာေသာ စီမံခ်က္အတိုင္း အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီ အစိုးရသည္ စီးပြားေရး ဒျမတိုက္မႈကို မသိမသာ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ လုပ္လ်က္ရွိေလသည္။
ဤစီမံခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ကြ်ႏ္ုပ္ မရွင္းလို။ အၾကမ္းအားျဖင့္ အနည္းငယ္ ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး ၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၊ ျပဳျပင္ထူေထာင္ေရး ဟူ၍ ျပႆနာၾကီး သံုးခု ရွိ၏။ ဤျပႆနာၾကီးမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျဗိတိသွ် အစိုးရသည္ မည္ကဲ့သို႔ စီမံသနည္။ မိိတို႔ စီမံခ်က္မ်ားအတြက္ အတိုးမရွိဘဲ ဘိလပ္အစိုးရထံမွ ဘုရင္ခံက ေရႊဒဂၤါး ၈၇ သန္း ေခ်းယူျပီးသည္ဟု ၾကားသိရ၏။ အတိုးမရွ္ိဟူေသာ အခ်က္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုသည္။ ျဗိတိသွ် အစိုးရသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ၂၀ တိုးႏွင့္ ေခ်းယူေနရသည့္အခါတြင္ ျဗိတိသွ် အစိုးရက ျမန္မာျပည္ အစိုးရကို အတိုးမ.ူဘဲ သဒၵါဗလပြႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေခ်းႏိုင္ၾကသနည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ဤေျမွာက္မ်ားစြာေသာ ေရႊဒဂၤါး ၈၇ သန္းသည္ ေခ်းေငြလည္းမဟုတ္ ၊ အတိုးမရွိသည္လည္းမဟုတ္ ၊ ျဗိတိသွ်က ေငြေခ်းသည္ ဆိုရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေၾကးေငြကိုရသည္မဟုတ္၊ ကုန္၀ထၳဳ ပစၥည္းကိုသာလွ်င္ ရေပသည္။ ထိုကုန္၀ထၳဳပစၥည္းတန္ဖိုးေပၚတြင္ အတိုးအျမတ္ေငြကို ထည့္ျပီးသည္မွာ ထင္ရွားေပသည္။ သို႔အတြက္ အတိုးမရွိဘဲ ေခ်းငွားသည္ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္ကို အရသာေတြ႔ေအာင္ ဆားကေလးျမက္ျမက္ခပ္ျပီးမွ မ်ိဳရေပလိမ့္မည္။ ျဗိတိသွ်ပါလီမန္ႏွင့္ ျဗိတိသွ် လူမ်ိဳးတို႔က ေခ်းေငြေၾကာင့္ အေမရိကန္ထံမွ ေငြေခ်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ မ်ားေသာ စိုးရိမ္မကင္းရွိသည့္ သူမ်ားကို ျဗိတိသွ်အစိုးရက ေခ်းေငြေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔က ျဗိတိသွ် တို႕ကို ၾကိဳးကိုင္ႏိုင္မႈ မရွိပါေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ယံုၾကည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာျပရေပျပီ။ ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕က အေမရိကန္ အစိုးရကို စိုးရိမ္လြန္းသည္ စံနစ္က်လြန္းသည္ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပစ္တင္ၾကေလသည္။ ျဗိတိသွ် အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေငြေခ်းေသာ အခါ၌မူကား ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာရမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္တို႔ကိုပင္ မသိမသာ ျပဳလုပ္ထားေလသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သတိျပဳသင့္သည္ကား ပဌမအခ်က္၌ ေရႊဒဂၤါး ၈၇ သန္းကို ျဗိတိသွ် ႏိုင္ငံ၌ပင္ အသံုးျပဳ၏။ဒုတိယ အခ်က္မွာကား ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ထူေထာင္ရန္မဟုတ္မူ၍ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီ အရင္းရွင္၀ါဒီတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ သံုးမည္ျဖစ္ေသာ ေငြပင္ေငြရင္း ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိ အစိုးရ စီမံခ်က္မ်ားမွာ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒစကားလံုးတို႔ကို သံုးျပီးလ်င္ အရင္း၇ွင္၀ါဒ၏ ေရွးထံုးေရွးနည္းအတိုင္း ေကြ႕လည္ေၾကာင္ပတ္ႏွင့္အျမတ္အစြန္းရဖို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ဖို႔ပင္ ျဖစ္၏။ ျဗိတိသွ် အရင္းရွင္တို႔ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ကား စီမံျပီးေလျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံ၌ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး နစ္နာဆံုးရံႈးရသည့္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္၊ အေထာက္အပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို ကား မၾကားေရေသးေပ။

သတိေပးလိုေသာ အခ်က္တခုမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္၌ ျပာပံုသမွ် ပ်က္စီးရေသာ အေၾကာင္းမွာ ျဗိတိသွ်တို႔ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေျပးခါနီး၌ မီးရႈိ႕မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္၎၊ စစ္အေတာအတြင္းပင္ ျဗိတိသွ် ဗံုးရန္ေၾကာင့္၎ ျဖစ္ေပသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဤအေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္း ေၾကာင့္ပ်က္စီးရေပသည္။ ထို႔အျပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏိုင္ငံႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမ်ိဳး နစ္နာဆံုးရံႈးရသည္မွာ ျဗိတိသွ် အစိုးရသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို မကာကြယ္ႏိုင္ဘဲ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို စြန္႔ထားျပီးလွ်င္ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။ ဤအခ်က္ကို ျဗိတိသွ်ပါလီမန္၌ပင္ ၀န္ခံျပီးျဖစ္ေလျပီး။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ မွတ္မိသေရြ႕ ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္ ကာကြယ္မႈသည္ ျဗိတိသွ် အစုိးရက စရိတ္ကုန္ခံ၍ ျပဳရမည့့့့္ တာ၀န္ဟုပင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရကား ျဗိတိသွ် အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၉၄၁ ခုအား အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ေပးထိုကေပသည္။ အရပ္စကားႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ အလကားေပးသည့္ အေနႏွင့္ ေပးထုိက္ေလသည္။ ယခုကား ဤသို႔မဟုတ္ ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံကို ေခ်းငွားေသာအေနႏွင့္ ေခ်းငွားေလသည္။ ေခ်းငွားသည္ဆို၇ာ၌ ေနာက္ဆံုးတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတို႔ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေသာ အခြန္ေတာ္ထဲမွ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူထုထံမွ အခြန္ေကာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ လူထု၏ အကိ်ဳးရွိလ်င္ ေတာ္ပါေသး၏။ ယခုမွာကား လူထု၏ အက်ိဳးအတြက္မဟုတ္ ၊ ျဗိတိသွ် အရင္းရွင္တို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ သက္သက္ေလာက္ပင္ ျဖစ္ေပ၏။ သို႔အတြက္ တိုက္ရိုပ္ေျပာရလွ်င္ ေရႊဒဂၤါး ၈၇ သန္းသည္ ေခ်းေငြမဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား (၀ါ) ဗမာလူထုထံမွ အတင္းေတာင္ယူေသာ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေငြသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ မိမိတို႔ နစ္နာ ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရမည္ေ၀းစြ။ တန္ဆာဆင္ထားေသာ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးေငြကိုပင္ ေပးရေတာ့မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ မစီစဥ္ပါေသးသနည္းဟု အစိုးရိကို ေမးရာ အစိုးရက “လြန္ခဲ့သည့္ ၃ႏွစ္အတြင္း မိမိတို႔သည္ တႏိုင္ငံ ျမဳိင္ယံျခားတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္တို႔ကို မစုေဆာင္းရေသးပါ။ စုေဆာင္းရေအာင္လည္း ထိုစဥ္အခါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္၍ ေလထီးႏွင့္ဆင္းျပီး ျပည္သူတို႔ႏွင့္ေတြ႔ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ” ဟု အူေၾကာင္ေၾကာင္ပင္ ျပန္၍ေျဖလိုက္ေသး၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေငြပင္ေငြရင္းလိုသည္မွာ မွန္၏။သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ တန္ဆာဆင္ ထားေသာ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ျဖင့္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ ေငြမ်ား ၊ စီးပြားေရး လက္၀ါး ၾကီးအုပ္မႈမ်ားႏွင့္ တဖက္ သတ္ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ေသာ ေငြပင္ေငြရင္း စိုက္ထုတ္မႈမ်ားကို အလိုမရွိေခ်။

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံခ်က္ သစ္စီမံခ်က္၊ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေရး စီမံခ်က္ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာလို သည္မွာ အစိုးရက မတ္ေလာက္ေသာ အဖိုးမ်ားကို ေပး၍ အားလံုးေသာ ပိုလွ်ံမည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံ မ်ားကို ၀ယ္ ယူမည္ဟု ဆိုထားျပန္၏။ မတ္ေလာက္ေေသာ တန္ဖိုးမ်ားကို ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ေပး မည္ေလာ၊ အစိုးရအတြက္ အ၀ယ္ေတာ္လုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီၾကီး မ်ားအား ေပးမည္ေလာဟု ေမးရေပ လိမ့္မည္။ အစိုးရ က ေစ်းႏႈန္းကန္႔သတ္မည္ဟု ဆိုျပန္၏။ ေစ်းႏႈန္း ကန္႔သတ္ျခင္းသံနစ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္၏ သို႔ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္း မကန္႔သတ္မီ အလြန္တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့လ်က္ရွိေသာ ေငြေၾကးျပႆနာကို မေျဖရွင္းရမီ ေစ်းႏႈန္းကို ကန္႔သတ္လွ်င္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လည္ဇိကို ညွစ္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမား က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာင္းေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္လွ်င္ ႏိုင္ငံတြင္ ခိုးမႈ ၊ တိုက္မႈ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား လာေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိအေျခအေနပင္ မည္မွ်ေလာက္ဆိုးေနသည္ကို ေဖာ္ျပရန္ မလိုေခ်။ အစိုးရ စီမံကိန္းအရ ထြက္ကုန္၀င္ကုန္ကို အစိုရက အုပ္ခ်ဳပ္မည္ဟု ဆ္ိုျပန္၏။ ဤသို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ ဆိုဗီယက္ ရုရွတြင္ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္နည္းမ်ိဳးမဟုတ္ ၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ အ၀ယ္ေတာ္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီးလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ ရန္ျဖစ္ေလသည္။ ဤအ၀ယ္ေတာ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ထြက္ကုန္၀င္ကုန္ ကိစၥတြင္ ကြ်မ္းက်င္လိမၼာျဖင္းမရွိဟု ဆိုထား၏။ အၾကံဥာဏ္ေပးလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ မလုပ္ႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရွိေပ။ အစိုးရက ျပန္လည္၍ စီမံသင့္ေပသည္။

ဤမွ်မကေသး။ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴကို တန္ဖိုးမရွိဟု ေၾကျငာခဲ့ေသာေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးတြင္ အတိဒုကၡေရာက္ ၾကရ ေပသည္။ အာရွတိုက္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ မဟာမိတ္မ်ား သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္မ်ားတြင္ တန္ဖိုးထား သင့္သေလာက္ ထားပါလ်က္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ တန္ဖိုး လံုးလံုးမရွိဟု ေၾကျငာခဲ့ပါသလဲ။ ျဗိတိသွ်က ထိုနယ္မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ မ်က္ႏွာလိုက္ပါသလဲ။ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴ ထပ္ျပီး တိုးစရာ အေၾကာင္း မရွိသည္ျဖစ္္၍ ထိုႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တန္ဖိုးေပးသင့္သည္ ။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔၏ ကိုယ္စာလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံေပါင္းစံုအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္၍ ဂ်ပန္ျပည္မွ ဂ်ပန္ေငြစကၠဴမ်ားအတြက္ ရထိုက္ရစရာ ရွိေသာ တန္ဖိုးကို ရႏိုင္အာင္ ျဗိတိသွ်အစိုးရက စီစဥ္ေပးသင့္သည္။ ဤနွစ္ခ်က္ကို ျဗိတိသွ်အစိုးရက အဘယ္ေၾကာင့္ စီစဥ္မေပးႏိုင္သနည္းဟု ေမးလိုသည္။

ဤသို႔ ပရိယာယ္အမိ်ဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဗိတသွ်နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီသမားတို႔သည္ စီးပြားေရး ဖက္ဆစ္၀ါဒကို ျမန္မာျပည္တြင္ စိုက္ထူရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွေနၾကသည္။ေငြေၾကးတန္ဖိုးယုတ္မႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္တြင္ အလုပ္ မရွိ အေျမာက္အျမား၊ ေငြသားေငြစကၠဴ မကိုင္ႏိုင္သူ အေျမာက္အျမားရွိ၏။သို႔စဥ္လ်က္ ျပည္သူတို႔ ေခ်ာင္ခ်ိေအာင္ ျဗိတိသွ်အစိုးရသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးကို အားမေပးဘဲ၊ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္၍ ထားေလသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္င့ကလည္း အခ်ိန္မီွ လံုေလာက္ေအာင္ ကုန္စည္၀ထၳဳပစၥည္း မေပးပို႔ႏိုင္ဘဲလ်က္ တကိုယ္ေကာင္းၾကံလိုေသာစိတ္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ကုန္စည္ ၀ထၳဳပစၥည္းမ်ားကိုပို႔ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားေလသည္။ “အန္းရား” ေခၚ ႏိုင္ငံေပါငး္စံု ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႔ ကိုပင္ တားျမစ္ထား ေလသည္။ ဤသို႔ေသာ စီမံခ်က္ျဖင့္ ျဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒီတို႔သည္ မိမိတို႔ အက်ိဳးကို ျဖစ္ ထြန္းေစႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျပဳလုပ္၏။ ေနာက္ဆံုး၌ မိမိတို႔ပင္ အက်ိဳးယုတ္မည္မွာ သိသာႏိုင္ေပ၏။

ဥပေဒႏွင့္ပတ္သပ္၍ အနည္းငယ္ ေျပာလိုပါသည္။ ဘုရင္ခံ၏ကိုယ္စား တရား၀န္ၾကီးတေယာက္သည္္ ဥပေဒ သစ္အခ်ိဳ႕ကို ျပဳထား၏ ၁၉၄၃ ခု အထူးတရားၾကီး အက္ဥပေဒ ၅ အရ၊ အထူးတ၇ားသူၾကီးတဦးသည္ သက္ေသထြက္ခ်က္တို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ မွတ္သားရန္လိုသည္။ တရားခံသည္လည္းေခၚလိုေသာ အေရးၾကီးသည့္ သက္ေသမ်ားကို ေခၚပိုင္ခြင့္မရွိ၊ တရားသူၾကီးသာလွ်င္ ေခၚပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထား၏ အခ်ဳပ္မွာ အထူးတရားသူၾကီးတေယာက္သာ ေသးငယ္ေသာျပစ္မႈမ်ားတြင္ တခ်က္လႊတ္ အမိန္႔ခ်ႏိုင္သကဲ့သို႔ လူသတ္မႈ စေသာ အမႈၾကီးမ်ားတြင္ တခ်က္လႊတ္ အမိန႔္ခ်ႏိုင္သည္္ဟု ဆို၇ာေရာက္ေပသည္။ ေနာက္တခ်က္မွာ အထူးတရားသူၾကီး၏ အျပစ္ဒဏ္ေပးခ်က္ကို ခံယူရျပီးသည့္ေနာက္ အယူခံပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။ အဆိုပါ အက္ဥပေဒ ၆(၁) အရ တရားလႊတ္ေတာ္ကပင္လွ်င္ ျပန္လည္စစ္ေဆးခြင့္မရွိေခ်။ ပုဒ္မ ၆(၂) အရ ေသဒဏ္ေပးေသာ အမႈတမႈတြင္ တရား၀န္ၾကီးတဦးသာ ျပစ္မႈကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ တနည္းအားျဖင္ ့ဆိုေသာ္ ေသဒဏ္ျပစ္မႈကလႊဲ၍ အျခားေသာျပစ္မႈမ်ားရေသာ တရားခံတို႔မွာ အယူခံပိုင္ခြင့္ မရွိေသာဘ၀သို႔ ေရာက္ၾကရ ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

၁၉၄၃ ခု တ၇ားရံုးေတာ္မ်ား အေရးေပၚ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ အရ တ၇ားခံတဦးသည္ ပထမတန္း၊ ဒုတိယ တန္း၊ တတိယတန္း အာဏာရွိေသာ တ၇ားသူၾကီးမ်ားက အျပစ္ေပးေသာအခါ အယူခံ၀င္ပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။ တရားခံတဦးသည္ အထူးအာဏာရ တရားသူၾကီးက ျပစ္မႈေပးအခါ ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္က အေက်ာ္လြန္လွ်င္ အယူခံပိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။ တရားခံတဦးသည္ စက္ရွင္တရားသူၾကီး သို႔မဟုတ္ တြဲဘက္ စက္ရွင္တရားသူၾကီးက ျပစ္မႈေပးေသာအခါ ေသဒဏ္မဟုတ္လွ်င္ အယူခံပိုင္ခြင့္မရွိေခ်။ အထူးအာဏာရ တ၇ားသူၾကီးရံုး၌ ငါးႏွစ္ထက္ ေက်ာ္ေသာ ေထာင္ဒဏ္ေပးလွ်င္ တရားလႊတ္ေတာ္ရံုးသို႔ မဟုတ္ပဲ စက္ရွင္တရားသူၾကီးရံုးသို႔သာ အယူခံ ႏိုင္သည္။ ယခုအခါ၌ စက္ရွင္တရားသူၾကီးသည္ အထူးတရားသူၾကီးလည္း ျဖစ္ေနျပန္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အလုပ္မ်ားရာ အယူခံမႈမ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆး ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

အထက္ပါ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ အရ ပုလိပ္ကို ေျဖာင့္ခ်က္ေပးျခင္း တို႔ကို သက္ေသထြက္ခ်က္ဟူ၍ တ၇ား သူၾကီးမ်ားက လက္ခံႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အမႈစံုစမ္းေရး ပုလိပ္အရာရွိအား ထြက္ဆိုခ်က္တို႔သည္လည္း တရား၀င္ျပန္ေလသည္။သို႔အတြက္ အမႈစံုစမ္းေရး ပုလိပ္အရာရွိသည္ လူတေယာက္ကို မဖမ္းမီ မိမိတို႔ အလိုရွိေသာ ထြက္ခ်က္ကို ရေအာင္ ပရိယာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေမးတက္ေလသည္။ တရားခံတဦးသည္ ပုလိပ္အရာရွိ၏ ျခိမ္းမႈ။ ေခ်ာက္မႈ စသည္တို႔ကို ေပၚေအာင္လုပ္ႏိုင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းသည္ ျဖစ္ရာ ပုလိပ္လက္ထဲ၌ ဤကဲ့သို႔တိုးခ်ဲ့၍ အာဏာေပးထားျခင္းသည္ အႏၱရာယ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေပလိမ့္မည္။ တရားခံႏွင့္ပုလိပ္္ ႏွစ္ဦးစကားကို တရားသူၾကီးက ဆံုးျဖတ္ဖို႔သာ ရွိေပေတာ့သည္။

မၾကာမက ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ျဗိတိသွ်တရားစစ္ေဆးေရးစံနစ္သည္ ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္စံနစ္ႏွင့္ တူေနသည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးေပျပီ။ ယေန႔ သည့္အတိုင္းပင္ထပ္၍ ေျပာလိုသည္။ အခ်ဳပ္မွာ ဤဥပေဒသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားကို ယုတ္မာေသာ ပုလိပ္မ်ိဳးႏွင့္ လက္စားေခ်လိုေသာ တရားသူၾကီးမ်ိဳးလက္ထဲတြင္ ၀ကြက္၍ အပ္ျခင္းပင္ ျဖစေပေတာ့သည္။ ထိုမွ်မကေသး။ တရားစစ္ေဆးရာတြင္ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာ ရွိမ်ားက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္သည္မ်ားကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပိတို႔သိရွိရ၏။ ဤဥပေဒသစ္မ်ားကို အေရးၾကံဳ၍ ယာယီ သေဘာလုပ္ရပါသည္ဟု ဆိုျပန္၏။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘာအေရးရွိေနလို႔ပါလဲ၊စစ္အျပီးတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ လြတ္လပ္မႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ မရႏိုင္ပါသလဲ။ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ စိတ္ေကာင္းေစတနာႏွင့္ ျမန္မာမ်ားကို ဂ်ပန္လက္တြင္းက ကယ္ဆယ္ဖို႔ လာေရာက္ပါသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခ်က္မ်ားသည္ ျဗိတိသွ်တို႔၏ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာ၏ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္မ်ား ျဖစ္ေလသေလာဟု ေမးလိုပါ၏။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံရွိ လူ ၁၇ ေယာက္မွ် ဥပေဒအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ဆင္ေသကို သားေရႏွင့္ ဖံုး၍မရသကဲ့သို႔ ရွိေခ်သည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးျပခဲ့ေသာ “ေလထီးႏွင့္ဆင္းျပီးကာ ေမးရမည္ေလာ” ဟူ၍ မေလာက္ေလးမေလာက္စား ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးသည္ အရာမေရာက္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တုိိင္းျပည္တြင္ ျဗိတိသွ်တို႔ကို မုန္းတီးေသာစိတ္ကို ေျမွာက္ပင့္ေပးရာေရာက္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု အာဏာပိုင္တို႔အား သတိေပးလိုသည္။

အထက္၌ ေဖာ္ျပျပီးေသာနည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရး စိုက္ထူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾက၏။ ဥပေဒအရဟု ဆိုႏိုင္ရန္ ဥပေဒကိုပင္ မိမိတို႔ အလိုက်ျပင္လုိက္ေသး၏။ ဤမွ်မကေသး။ ဘုရင္ခံကို လံုး၀အာဏာေပး၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေစ၏။ ဥပေဒအရဆိုရင္ ဘုရင္ခံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္ျဖစ္၏။ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဘုရင္ခံႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယခုအခါ၌ သေဘာကြဲလြဲေနၾက၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းကို မေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေခ်။ ဘုရင္ခံသည္ မိမိ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အားလံုး ႏို္င္ငံေရးပါတီၾကီးမ်ား၏ ကိုယ္စာလွယ္မ်ားျဖင့္ မိမိ၏ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီကို ဖြဲ႔လိုပါသည္ဟု အတန္တန္ ေဖာ္ျပဖူးသည့္အတိုင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေကာင္စီိကုိ ဖြဲ႔ရန္ကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့၏။ ဥပေဒအရ အမႈေဆာင္ ေကာင္စီ၀င္ လူၾကီးမ်ားသည္ ဘုရင္ခံကိုသာ လံုး၀ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၀ါဒအတိုင္း ေကာင္စီဖြဲ႔သူမ်ားသည္ တစုတေပါင္းတည္း တိုင္းသူျပည္သား (၀ါ) လူထုကိုသာ တာ၀န္ရွိေစသင့္သည္ဟု ေတာင္းဆိုခဲ့၏။ စင္စစ္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ထက္ပင္ တထစ္ေလ်ာ့၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္၏။

မူလက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ အားလံုးေသာ အာဏာမ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာ ဗမာလူမ်ဳိုးပါ၀င္ေသာ ယာယီ အမ်ိဳးသားအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အေပးအယူသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးရာ၊ ေတာင္ရိုးနယ္မ်ားကိစၥတို႔ကို ဘုရင္ခံလက္ထဲ၌ထားျခင္းကို သေဘာတူသည္သာမက ေကာင္စီတြင္ အခ်ိဳ႕အဂၤလိပ္တို႔ကို ထည့္ျခင္းပင္ သေဘာတူလက္ခံခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္ခံ ခန္႔အပ္ေသာ အမႈေဆာင္ ၀န္ၾကီး တဦး၏ လက္ထဲတြင္ ဘ႑ာေရးကို ထားျခင္းပင္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လိုက္ေလ်ာခဲ့၏။ ဘုရင္ခံသည္ ဥပေဒအရ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၀ါဒအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ေတာင္းဆိုျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ဤသို႔ ေတာင္းဆိုရာ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပည္ထဲေရးဌာနကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္လိုပါသည္ဟု ထည့္ ၍ေျပာခဲ့၏ ဤသို႔ ျပည္ထဲေ၇းဌာနကိုေတာင္ဆိုျခင္းသည္ မေကာင္းေသာ အၾကံႏွင့္ ေတာင္ဆိုျခင္းမဟုတ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရင္ခံ၏ ေစတနာကို ယံုၾကည္မိသည္တေၾကာင္း၊၎တိုင္းျပည္၏ အေျခအေန အစဥ္အလာကို ေထာက္၍၎၊ ေတာင္းဆုိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ရဲေဘာ္တို႔နားလည္သည့္အတိုင္း ဤ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ မျဖဟ္ႏိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မဟုတ္၊ အသင့္အတင့္မွ် ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘုရင္ခံသည္ မိမိသာလွ်င္ သိေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾက္ာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္မခံႏိုင္ဘဲ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အေပးအယူ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့၍ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ဓါတ္ ညံ့ဖ်င္း၍ မဟုတ္၊ ယခုအခါ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တု႔ိႏိုင္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လူမ်ိဳးအကိ်ဳးကို ျမန္ျမန္ထက္ထက္ သည္ပိုးခ်င္ေသာ ဆႏၵအတြက္ ျဖစ္ေပသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အရးၾကီးေသာ ဌာနတို႔ကို ဘုရင္ခံ လက္ထဲ၌ေသာ္၎၊ဘုရင္ခံကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေသာ လူၾကီးမ်ား၏ လက္ထဲ၌ေသာ္၎ ထားျခင္းအားျဖင့္ တန္ခိုးအာဏာမ်ားစြာ မရွိသည္ကို သိလွ်က္ ႏွင့္ပင္ တိုင္းျပည္ ျပနလည္ ထူေထာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္အက်ယ္အက်ယ္ မျငိမ္းဖြယ္ မျဖစ္ေစရန္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ဆႏၵႏွင့္ စကားကမ္းလွမ္းခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အလိုဆႏၵ အတိုင္း မျဖစ္ခဲ့ေခ်။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အလြန္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ စကားလံုး မ်ားကိုသာ သံုးျပီးလွ်င္ စီးပြားေရး ဖက္ဆစ္၀ါဒ ထူေထာင္မည္ကို ၾကိဳးစားေနၾကေပျပီ။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္လည္း အာဏာပိုင္တို႔သည္ ယခုအခါ၌ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေန အျဖစ္သနစ္ အကိ်ဳးအေၾကာင္းအမွန္တို႔ကို သိလ်က္ႏွင့္ပင္ မ်က္ေစံစံုလံုးမွိတ္၍ ျပည္သာတို႔၏ (၀ါ) လူထုဆႏၵကို ေျပာင္ေျပာင္ၾကီး ဆန္႔က်င္ကာ ျဗိတိသွ် အစိုးရႏွင့္ ျဗိတိသွ် လူမ်ိဳးတို႔ကို ကြ်ႏ္ုပ္နို႔၏ လြတ္လပ္မႈအတြက္ သြားေရာက္ရွင္းလင္ ေျပာဆိုဖို႔ အခြင္အေရးကို ပင္ မေပးဘဲ ေနသည္သာမက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဂုဏ္သေရ ကိုပ်က္စိမ့္ေသာငွါ(၀ါ) ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အင္အားကို ယုတ္ စိမ့္ေသာငွါ ဥာဏ္နီ ဥာဏ္နက္ အမ်ိဳးမိ်ဳးႏွင့္ ေျပာဆို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၾကေပျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း မခံခ်င္ ေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆြၾကေလသည္။


သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ကို ဆြ၍ရမည္မဟုတ္ေပ။ ေနာက္ဆံုး၌ ကြ်န္ုပ္တို႔ အႏိုင္ရမည္မွာ ေသခ်ာသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ သိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အင္အားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ေျခလွမ္းမွားေအာင္ ဆြ၍ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်ိန္ကိုေရြး၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူထု မၾကိဳးပမ္းသင့္ေသာ ေနရာတြင္ မၾကိဳးပမ္းေစဘဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း လြန္လပ္ေရးရေစရန္ ၾကိဳးစားရာ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သတိျပဳရမည္မွာ လြတ္လပ္ေရးသည္ အက်ိဳးတရား မဟုတ္ လြတ္လပ္ေ၇းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဆႏၵအတိုင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားသာ ျဖစ္ေခ်သည္ ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ဟန္ျပအေနႏွင့္ အလိုမရွိ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ တန္ခိုးအာဏာအခြင့္အေရးမရွိေသာ (၀ါ)အႏွစ္မရိွ အကာအတိသာ ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ႔ဖူးသည္ ျဖစ္၍ ၎လြတ္လပ္ေရးကို အတုမ်ိဳးအတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ထပ္မံ ၾကိဳးပမ္းလိမ့္ မည္ မဟုတ္ေခ်။

ရဲေဘာ္တို႔၊ လြတ္လပ္ေရးဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရကိုသာ မၾကည့္ရႈပါႏွင့္၊ ဤလြတ္လပ္ေရးကို ရေသာအခါ လြတ္လပ္ ေရးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ လြတ္လပ္မႈ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ခံစာႏိုင္ေအာင္ ယခုကပင္ ဤလြတ္လပ္ေရးကို ပရိယာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မသိမသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတို႔ကို ၾကီးစြာေသာသတိႏွင့္ ကန္႔ကြက္ရေပလိမ့္မည္။ ဤျပႆနာ မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယခုအခါ၌ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး စဥ္းစားလ်က္ ရိွၾကေပသည္။ သို႔အတြက္ ဘုရင္ခံသည္ အျဖစ္သ နစ္အစစ္ကို ေရွာင္ရွား၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေရးေျပာက္က်ားတိုုက္ပြဲနည္းစံနစ္ျဖင့္ စစ္ဆင္လုိပါက၊ ဆင္ ပါေစ၊ စီးပြားေရး ဖက္ဆစ္၀ါဒတိုက္နည္းကို သုံးလိုပါကသုံးပါေစ၊ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွာ မတုန္မလႈပ္စိတ္ ဓါတ္ ခိုင္ျမဲစြာႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္သို႔သာလွ်င္ ေရွ ႔ရႈျပီး ခ်ီတက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရင္ခံ ၏ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲမ်ားရႈံးမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိျပီးျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျပာက္က်ားတိုက္ ပြဲမ်ား ရႈံးမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိျပီးျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲ နည္းစနစ္ကို လူထု က ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ အားမေပးဘဲ ေအာင္ျမင္စြာ အသုံးမျပဳႏိုင္ေခ်။ ဘုရင္ခံေနာက္၌ လူထုမရွိ၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေနာက္၌သာ လူထုရွိသည္ကို သတိျပဳၾကေလာ့။

ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အ ဘယ္ကဲ့သို႔ ေျခလွမ္းလွမ္းၾကမည္နည္း။

ရဲေဘာ္တို႔ ၊ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို ရယူ ရန္ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအခြင့္အေရးကို ရယူႏိုင္ရန္ ျဗိတိသွ်အစိုးရအား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အေရးဆိုထားသည္မွာ အရြယ္ ေရာက္သူတိုင္း မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း က်င္းပျပီးလွ်င္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ ကို အျမန္ဆုံး ေခၚေပးရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မျဖစ္ေပၚမီအတြင္း ျဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားအစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အဆိုျပဳခဲ့ေပသည္။ သို႔မွ သာလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ျပည္သူ႔လက္ထဲသို႔ လြတ္လပ္ေရး ရခ်ိန္တြင္ လုံး၀တန္ခိုးအာဏာ ေျပာင္းလႊဲေပးအပ္ရန္ အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တိုိ႔ လိုသမွ်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို က်နစြာ လုပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျဗိတိသွ်အစိုးရ သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဒိုမီနီယန္အဆင့္အတန္းကို ေပးပါမည္ဟူ၍ မေရမရာေသာ ကတိျပဳျပီးလွ်င္ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္းကိုသာျပဳခဲ့ေလသည္။ ဤဒိုမီနီယန္ အဆင့္အတန္းကိုပင္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္အ ခါ ေပးမည္ ဟူ၍ တိတိက်က် ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အမ်ိဳးသားတို႔၏ လိုအင္ဆႏၵကို ျဗိတိသွ် အစိုးရတို႔က မျဖည့္သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမည္ နည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာေစာမျပဳလုပ္ေပးလွ်င္ ဘယ္လို စခန္းသြားၾကမည္လဲဟု ေမးဘြယ္ရာ ရွိေလသည္။ စင္စစ္မွာ ျဗိတိသွ် အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာေစာက်င္းပလိုပါက ခဲယဥ္းစရာ အေၾကာင္းမရွိေခ်။ ေျခာက္လအတြင္းတြင္စီစဥ္၍ ျပဳလုပ္ႏိုင္၏။ ေျခာက္လအတြင္း မျပီးစီးႏိုင္ဟု ဆိုလွ်င္ ျဗိတိသွ်အစိုးရ၌ လုပ္ရည္ ကိုင္ရည္ မရွိဟု ဆိုရာေရာက္ေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ ဘာမ်ား အထူးအေထြ လုပ္စရာ ရွိပါသလဲ။ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ကိစၥကို ဆုံးျဖတ္ဘို႔ႏွင့္ မဲစာရင္းမ်ား လုပ္ရန္သာရွိပါသည္။ အသြားအလာလမ္းပန္းခရီးကို ယိုးမယ္ဖြဲ ႔ စရာမရွိပါ။ ယခင္အခါက လမ္းပန္းခရီးမေကာင္းသည့္အထဲမွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။ မဲ ေပးႏိုင္ခြင့္ကိစၥကို ဆုံးျဖတ္ဘို႔ႏွင့္ မဲစာရင္းမ်ား လုပ္ရန္သာ ရွိပါသည္။ အသြားအလာလမ္းပန္း ခရီးကို ယိုးမယ္ဖြဲ ႔ စရာ မရွိပါ။ ယခင္အခါက လမ္းပန္းခရီးမေကာင္းသည့္အထဲမွာပင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကပါသည္။ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ ကိစၥကို လြယ္ကူစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ေပးျပီးပါျပိီ။ ဤညီလာခံသဘင္မွာလည္း ဤကိစၥကို ထပ္မံ တင္ျပ ရွင္းလင္းပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားအျခားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပုဂၢဳလ္မ်ားကလည္း ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျပီး ျဖစ္ပါသည္။မဲစာရင္းမ်ား ကို ေျခာက္လအတြင္းျပီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ကို ေရွးက သက္ေသ သာဓက ရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ သည့္အျပင္ ဘာ အေၾကာင္း ရွိေသးလဲ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မဲေပးႏိုင္ဖို႔ အေျခအေန ရွိရမည္လို႕ ဆိုျပန္သည္။ ဤေျပာဆို ခ်က္ကိုွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သေဘာတူသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ အခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိေပ လိမ့္မည္။ ကမၻာအရပ္ရပ္ႏွင့္ ျဗိတိသွ် ႏို္င္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာလည္း ခိုးသား ဓါးျပ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္မွာ မွန္၏။ သို႔ရာတြင္ အေရွ႔တလႊားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသည္ အျငိမ္းခ်မ္းဆံုး ေသာ တိုင္းျပည္ဟူ၍ ကြ်ႏ္ုပ္ဆိုလိုသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ေထာက္ထား၍ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေစာေစာ က်င္းပႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။

သို႔ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခ်င္မွ က်င္းပေပလိမ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ကြ်ႏ္ုပ္ ေျပာ ခ်င္တာက ရာဇ၀င္ သေဘာအရ၊ ေခတ္သေဘာအရ ျဖစ္ေပ႔ၚေနသည့္ ကမၻာ့ ေျခလွမ္း ၊ ဗမာ့ ေျခလွမ္းတို႔ သည္ တလွမ္းတည္း လွမ္းျပီး သြားေနရမွာဘ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူထု အားေပးကူညီ ယိုင္းပင္းမႈႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပဳျပင္ ထူေထာင္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္သို႔ ေရွ႕ရႈ၍ ခ်ီတက္မည္။ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္သို႔ အဘယ္ကဲ့သို႔ ခ်ီတက္မည္နည္း။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ဤညီလာခံသဘင္၌ တင္ျပ မည္ျဖစ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေျပာလိုသည္မွာ ဤလုပ္ငန္း အစီအစဥ္သည္ အေတာ္အတန္ ျပည့္စံုေသာ္ လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလွမ္းမက်ယ္ဘဲ အလယ္အလတ္ အေရးၾကီးေသာ လက္ငင္း ျပႆနာမ်ုားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ ေအာင္ ပထမဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ ရေပလိမ့္မည္။ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ၊ ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး ။ ပညာေရး၊ အိမ္ေဆာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအေရး ကိစၥမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးစီးႏိုင္ေအာင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ျခင္း သေဘာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေပလိမ့္မည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေစကာမူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အလိုရွိေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚေပးခ်င္မွ ေခၚေပးလိမ့္မည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေခၚေပးမွ ျဖစ္ႏိုင္သည္မဟုတ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းသေဘာအ ရ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု နားလည္သင့္ၾကေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ပါ လွ်င္ လူထု၏ အားေပးမႈျဖင့္ (၀ါ) လူထု၏မဲဆႏၵေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္ရမည္မွာ မ လြဲေခ်။ ထိုအခါ က်ေရာက္လွ်င္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ျဗိတိသွ်အစိုးရ ကိုတိတိလင္းလင္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအင္ဆႏၵကို မ ရရေအာင္ ေတာင္းဆိုမည္။ ဤကဲ့သို႔ ျငိ္မ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လူမ်ိဳး၏ ကံၾကမၼာကို မဖန္တီးႏိုင္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ နည္းလမ္းသစ္ထြင္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ တန္ခိုးအာဏာျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ရယူရန္ စိုင္း ျပင္းမည္။ နည္းသစ္ဟု ဆိုရာ၌ စင္ျပိဳင္အစိုးရတည္ေထာင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္မဟုတ္။ ၎စင္ျပိဳင္အစိုးရ တည္ ေထာင္ျခင္းထက္၎၊ အႏုျမဴဗုံးထက္၎ အင္အားရွိေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ လူထုအားကို က်နေသခ်ာစြာ စည္းရုံး၍ အသုံးျပဳမည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လူထုအားကို မည္သည့္အားမွ် ဆန္႔က်င္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

လူထုကို အဘယ္ကဲ့သို႔ က်နေသခ်ာစြာ စည္းရုံးမည္နည္း။ အဘယ္ကဲ့သို႔ က်နေသခ်ာစြာ အသုံးျပဳမည္နည္း။ ပ ဌမဆုံး အမ်ိဳးသားညီညြတ္မႈကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္မႈ၏ ေရွ ့ေဆာင္ေရွ ့သြားအျဖစ္ျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းျပီးခဲ့ေလျပီ။ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္အဖြဲ ႔မ်ားကိုဖြဲ ႔စည္းျပီးခဲ့ေလျပီ။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နယ္အဖြဲ႔မ်ားကို ခိုင္ခံ့သည္ထက္ ခိုင္ခံ့ေအာင္၊ က်န သည္ထက္က်နေအာင္ ျပဳလုပ္ရေပလိမ့္မည္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ ဤညီလာခံကို တင္ျပ ျပီးျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးဆိုတာ ဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ညီညြတ္ေရးကို ေခၚပါသနည္းဟု ေမးရေပလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရး ဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာညီညြတ္ျခင္းကို မဆိုလို။ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ေယာက်္ားမိန္းမ၊ ဂိုဏ္း ဂဏမေရြး တႏိုင္ငံလုံး ျပည္သူျပည္သား၊ လူထုတခုလုံး အေျပာသာမဟုတ္၊ အလုပ္ႏွင့္တကြ အမ်ိဳးသားတို႔၏ အ လိုဆႏၵမ်ားကို ျပည့္၀ႏိုင္ရန္ အမ်ိိဳးသားတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ စိတ္ေရာကိုယ္ပါညီညြတ္ၾက သည္ကို ဆိုလိုသည္။

အခ်ိဳ ႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဤအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးမ်ိဳး ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ အားလုံးေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အသီးသီးအသက အသက မိမိတို႔ အဖြဲ ႔မ်ားကို အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံးၾကီးႏွင့္ တလုံးတည္းတ၀တည္း ေပါင္းပစ္ သင့္ၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးၾကေပသည္။ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဤသို႔ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္းမွာ အမ်ိဳးသား လုပ္ ငန္းၾကီးကို လုပ္ရာတြင္ အဖြဲ႔မ်ားအသီးသီးရွိျခင္းသည္ အင္အားကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ဟူ၍ စိတ္ေကာင္းေစတ နာႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႔မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ေစကာမူ၊ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚတြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ တူေသာ၊ ထင္ျမင္ခ်က္အားျဖင့္ တူေသာ၊ အက်ိဳးအားျဖင့္တူေသာ သူမ်ားသည္ အသီးသီးရွိၾကေပလိမ့္ဦးမည္။ သို႔အတြက္ အဖြဲ႔မ်ား သီးျခားရွိသည္မရွိသည္မွာ ပဓာန မဟုတ္။ ၎အဖြဲ႔တို႔သည္ ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္ ပါတီစိတ္္၊ ပါတီသေဘာမ်ားႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ၾကျခင္းသာ အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆို ရေပမည္။

အမ်ိုဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အမ်ိဳးသားျပႆနာအားလုံးကို ေျဖရွင္းရန္ စို္င္းျပင္းရာတြင္ ပါတီစိတ္၊ ပါတီသ ေဘာကို စြန္႔၍ စည္းစည္းလုံးလုံးစိုင္းျပင္းသင့္ၾကေပသည္၊ မိမိတို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို(၀ါ) မိမိတို႔၏၀ါဒ ကို အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး၀င္မ်ားအား သာယာညွင္းေပ်ာင္းေကာင္းေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္သာ နားလည္ လက္ခံေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္းအမႈကိုသာ ပါတီ၀င္မ်ား အေနႏွင့္ ျပဳသင့္ေပသည္။ အတိုခ်ဳပ္မွာ ပါတီ၀င္ မ်ား၏ လုပ္ငန္းသည္ ပါတီသေဘာႏွင့္ ပါတီကိစၥလုပ္ရန္ မဟုတ္။ ၀ါဒျပန္႔ပြားမႈကိုသာ ျပဳသင့္ေပ၏။ ဤအတိုင္း ဆိုလွ်င္ ပါတီမ်ားရွိေစကာမူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၏အင္အားကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစသည္ မဟုတ္ေခ် ။ ဤ သေဘာသဏၭာန္ကို အမွန္စင္စစ္ နားလည္ျပီးလွ်င္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ အားထုတ္ၾကပါမူ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အ မ်ိဳးသားညီညြတ္မႈသည္ တဆင့္ထက္တဆင့္ တိုးျမွင့္ခုိင္ခံ့၍ မၾကာမီ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ကဲ့သို႔ တည္ တံ့ေပလိမ့္မည္။ ဤကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ပဌမလုပ္ငန္းတည္း။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဒုတိယလုပ္ငန္းမွာ ၀ါဒျဖန္႔ျဖဴးေရးကိစၥ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ား စည္းရုံးေရးကိစၥႏွင့္ ျပဳျပင္ထူေထာင္ေရး ကိစၥ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ခြဲမ်ား စည္းရုံးေရးကိစၥႏွင့္ ျပဳျပင္ထူေထာင္ေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ဤကိစၥမ်ားကို ေက် ျပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေစတနာ၀န္ထမ္းမ်ားအလိုရွိေပသည္။ ေစတနာ တခုႏွင့္ မျပီးေသး။ ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို စီမံဖန္တီး သင္ၾကားျပသႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း ရွိရေပလိမ့္မည္။ တ နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဌာနတြင္ က်က်နန ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရုံးၾကီးတခုရွိရေပလိမ့္မည္။ ဤဗဟို ရုံးက ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံညႊန္ျပ ေဆာင္ရြက္ရေပလိမ့္မည္။ သို႔အတြက္အမ်ိဳးသား၀န္ထမ္း အေနႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ အလိုရွိပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မိမိတို႔ အရည္အခ်င္းကို ခ်င့္၍ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာက ကူညီယိုင္းပင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိပါလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုရုံးသို႔ အျမန္လာေရာက္၍ စာရင္းသြင္းျပီးလွ်င္ အျမန္ဆုံးစတင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

ဤမွ်ႏွင့္ မျပီးေသး။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ေခတ္မွီစြာ ၀ါဒျဖန္႔ႏိုင္ဘို႔ စက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ား ရွိရေပလိမ့္မည္။ အျခား အျခားေသာလိုအပ္သည့္၀တၱဳ ပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိရေပလိမ့္ဦးမည္။ ဤကဲ့သို႔ အလုိရွိအပ္သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပျပီးေနာက္ ဆက္လက္၍ ေျပာလိုသည္မွာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ရႏိုင္ရန္ ရံပုံေငြ လိုေၾကာင္းပင္ျဖစ္၏။ ရံပုံေငြ မရွိလ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာက္ေနာင္ကို ေငြ၀င္လမ္းမွန္မွန္ရွိေအာင္ (၀ါ) အ၀င္ႏွင့္အကုန္ အက် မွ်တေအာင္ စီမံမည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူထု၏ အစည္းအရုံးျဖစ္ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို လူထုကပင္ ေထာက္ ပံ့ရမည့္တာ၀န္ရွိပါသည္။

အထက္၌ ေဖာ္ျပျပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အမ်ိဳးသားတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။ ရဲေဘာ္တို႔ အမ်ိဳးသားတို႔ကို စည္းရုံးျပီးစုိုင္းျပင္းၾကပါစို႔။ ကြ်ႏ္ုပ္တိို႔၏ ကံၾကမၼာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဖန္တီးဘို႔အေရးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၏လက္တြင္းမွာပင္ရွိ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အင္အားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဖန္တီးဖို႔အေရးသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္လွ်င္ ေကာင္းကင္တမြတ္ ၾကယ္ကိုပင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကေပမည္။ ၾကယ္တို႔ကိုပင္ ဆြတ္ႏိုင္ၾကလွ်င္ ကမၻာေပၚမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပန္းကို မဆြတ္ႏိုင္ဘဲ ရွိအံ့သနည္း။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ညီညြတ္စြာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ကာယဗလ- ဥာဏဗလ-သတၱိဗ်တၱိႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ရာဇ၀င္တြင္ စာတင္ႏိုင္မည့္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းၾကမည္။

ရဲေဘာ္တို႔ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ႏွင့္ သြားႏိုင္ရန္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မၾကာျမင့္မွီ ရရွိမည္ဟု တထစ္ခ် ယံုၾကည္ၾကေလာ့။ အပၸမာေဒန၊သမၸာေဒထ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။