February 1, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္- ၁

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအေရးေတာ္ပံု

၁၉၃၈ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တို႔ဗမာ အစည္းအရံုးသို႔ သခင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းခဲ့၏။ ဥပေဒတန္း၌ စခန္းကုန္ သင္ရန္ကိစၥကို၄င္း၊ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေရွ ႔အလားမ်ားကို၄င္း တပါတည္း အျပီးသတ္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ကာ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ႏွစ္၀က္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ရသည့္အခါမွ စ၍ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွ ထြက္ခဲ့၏။

ဥေရာပါတိုက္တြင္ ျမဴနစ္အေရးေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ပင္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၾကီး မလြဲျဖစ္ရမည့္ အေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္၏ အသိဥာဏ္အတြင္း ထင္ကနေပၚေစေတာ့၏။ ထို႔ထက္ေစာစြာကပင္ ၁၉၃၉-၄၀ ခုေလာက္၌ ကမာၻစစ္ျဖစ္မည့္အေရးကို ကြႏု္ပ္တို႔တစ္ခုတြက္ဆျပီးျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ေလာက္တြင္ လက္နက္ ျဖည့္တင္းေရးကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၌ လံုး၀ျပီးစီးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ကမာၻႏွင့္အမွ် စစ္မီးေလာင္ကြ်မ္းအခ်ိန္တြင္ တို႔ဗမာမ်ား မည္သုိ႔ ေျခလွမ္းလွမ္းၾကမည္ကို ကြႏု္ပ္တို႔လူစု မေတြးဘဲ မေျပာဘဲ မေနႏိုင္ျပီ။ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾက၏။

သို႔ေသာ္ ထိုအခါက ကမာၻစစ္ၾကီး မလြဲျဖစ္ေတာ့မည္ကို တြက္ဆမိရံုသာ တြက္ဆမိ၍ ဧကန္အတိအက်ကား ေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့သည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ျမိဳ ႔ႏွစ္ျမိဳ ႔၌ အဂၤလိပ္ နန္းရင္၀န္ ခ်ိန္ဘာလိန္သည္ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုမွ် မငဲ့မေထာက္ႏိုင္ရွာေတာ့ဘဲ၊ ဟာရ္ဟစ္တလာ ေၾကေအးႏွစ္သိမ့္ေရးအတြက္ ဦးႏွိမ္လိုက္သည့္ အခါတြင္ကား ကမာၻစစ္ၾကီး တံခါးမ၌ ဆိုက္ေရာက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းကို သဲထိတ္ရင္ဖို သိရွိရေလေတာ့၏။

ကမာၻစစ္ၾကီး အမွန္ျဖစ္ေခ်ေတာ့မည္။ ဗမာ့အေျခအေနကား အသို႔နည္း။ ဗမာေတြ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ဤျပႆနာမ်ားကား ကြ်ႏု္ပ္ေရွ ႔တြင္ အလွ်ိဳအလွ်ိဳ တသီၾကီး ေပၚလာေလေတာ့၏။ တစ္ခုတည္းေသာ အဓိဌာန္ကို ရုတ္ျခည္း ကြႏု္ပ္ျပဳလိုက္၏။

"ငါ့အတြက္ ျဖစ္လိုရာ ျဖစ္ေစေတာ့၊ ႏိုင္ငံေရး ဂယက္၀ဲအတြင္းသို႔ ေျခစံုပစ္၍ ဇြတ္ဆင္းကာ ငါ၏ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မေနမနား စြန္႔စားလံုးပန္း ေတာ့အံ့။"

ဤအဓိဌာန္ကို သန္သန္ၾကီး ျပဳလိုက္မိေတာ့၏။ မည္သူသည္ ဤသို႔ အခါေကာင္း အခြင့္ထူး ေရႊလမ္းၾကီး ျဖဴးေနသည့္ အခုိက္မ်ိဳးတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔စားေရးကို လက္လြတ္ခံႏိုင္ျခိမ့္မည္နည္း။ ဟိသစၥံ၊ ထိုစကားမွန္၏။ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္မွန္လွ၏။ ကြ်ႏု္ပ္ လက္လြတ္မခံ၊ စြမ္းအားရွိသေလာက္ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ၾကမၼာဆိုးကို ကေျပာင္းကျပန္ ေမွာက္လွန္ထုေတြ အျမစ္ပါႏုတ္၍ ေခ်ေတာ့အံ့။ သခင္ အစည္းအရံုးမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ရန္ တုိက္ပြဲတြင္းသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္ စတင္သက္ဆင္းမိခဲ့ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ သခင္ဘ၀တြင္း ဆင္းမိသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ သပိတ္ေမွာက္မႈ၊ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ အင္အားျပမႈ ေတာ္လွန္ေရးဒီလိႈင္း တံပိုးတို႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဖံုးလႊမ္းခသြားခဲ့ေလသည္။ ျဗိတိသွ်အစိုးရကလည္း ထၾကြမႈမ်ားကို ငဲ့ညွာမရွိ ျပင္းထန္စြာ တန္ျပန္ တိုက္ေလေတာ့၏။ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္တကြ ၾကံရာပါ ေဖၚတသင္းသည္(ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို ဖမ္းခ်ဳပ္လိုက္သည့္ အဂၤလိပ္ ပုလိပ္မင္းၾကီး စကားအတိုင္း သံုးရက) "အစိုးရအဖြဲ႔ကို အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေတာ္လ်န္လုပ္ၾကံမႈ" ျဖင့္ အစစ္အေဆးမရွိ ရန္ကုန္ေထာင္တြင္း အတန္ၾကာမွ် အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံလိုက္ၾကရ၏။

အမွန္မွာလည္း ထိုေတာ္လွန္မႈမ်ားတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္၏အနည္းငယ္မွေသာ လက္ရာသည္ ပါသည္မွန္၏။ ေျပာျပေလာက္ေသာ လက္ရာကား မဟုတ္လွပါ။ ဤအေရးမ်ားသည္ အရွိန္ယူေနျပီျဖစ္ေသာ ကမာၻစစ္ၾကီးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေပၚလာရမည့္ မေ၀းလွေတာ့ေသာ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး အေရးေတာ္ပံုၾကီး၊ မဟာအခါၾကီးမ်ားအတြက္ နိဒါန္းကေလးမွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းၾကီး ထင္ျမင္မိေတာ့၏။

ဥေရာပစစ္

ကြ်ႏ္ုပ္ထင္သကဲ့သို႔ပင္ အမွန္ပင္စစ္ျဖစ္ရေတာ့၏။ ၁၉၃၉ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဥေရာပါစစ္ စတင္တိုက္ေလသည္။ (ကြ်ႏု္ပ္၏ အမွတ္အသားမမွားပါက) စစ္မေက်ညာမွ ၂ ရက္ကပင္ တို႔ဗမာအစည္းအရံုး ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ အထူးအစည္းအေ၀းပြဲကို က်င္းပကာ ပါတီမေရြး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို ခ်စ္သူ အားလံုးပါ၀င္၍ တို႔ဗမာ အစည္းအရံုးႏွင့္ ေဒါက္တာ ဘေမာ္၏ ဆင္းရဲသား အစည္းအရံုးကို အေျခထားလ်က္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂိုဏ္းတစ္ခု တည္ေထာင္ရန္ကို ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေလသည္။

အမွန္ အေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ကမာၻစစ္ကို ၾကိဳတင္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မ်တ္ၾကျခင္းျဖစ္၏။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းပင္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ ဂုိဏ္းၾကီးကိုလည္း ဖြဲ႔စည္းမိေလသည္။ ထိုဂိုဏ္းၾကီး ျပန္႔ပြားမႈအတြက္ အနည္းငယ္မွ်သာ စီမံရစဥ္မွာပင္ ျဗိတိသ်ွအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ မ်ားကို စတင္ျပဳလိုက္ရကား၊ အဖမ္းခံရသူမ်ားအထဲတြင္ အရာေရာက္ေသာ ထြက္ရပ္ဂိုဏ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးေလာက္ ပါ၀င္သြားေလေတာ့သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ကား တစ္ေယာက္တည္း လြတ္က်န္ရစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္အား အမွန္ဖမ္းမည့္ အေရးမွာလည္း လွ်ဳိ ႔၀ွက္ထားခ်က္ပင္ ဆိုေသာ္လည္း အမ်ားသိျပီး ျဖစ္ေလျပီ။ ကြ်ႏ္ုပ္မွာလည္း ထိုအခါက အိႏိၵႏိုင္ငံတြင္ ရမ္ဂါကြန္ဂရက္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္၍ ဂႏၵီ၊ ဂ်၀ါဟာလ္လာေနရူး၊ ဆူဘတ္စ္ဘို႔စ္ အစရွိေသာ ကြန္ဂရက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုးျပီး ဗမာ့ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ေရာက္ျဖစ္၏။

အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တိ သြားေလရာတုိ႔၌ ေနာက္က အစိုးရ စံုေထာက္မ်ား ဇြဲေကာင္းေကာင္းႏွင့္ လိုက္ေနေၾကာင္း သိခဲ့၏။ ဗမာႏိုင္ငံသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပန္ေရာက္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အိႏိၵယတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သမွ် ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီအရင္ခံစာတို႔ကို စီရင္စုတိုင္းရွိ အရာရွိမ်ားထံ ေ၀ငွ ေပးပို႔ထားေၾကာင့္သိရွိရ၏။ သခင္အစည္းအရံုးကို မတရားအစည္းအရံုးအျဖစ္ ေက်ညာလိမ့္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားမွာလည္း ျပန္႔လ်က္ရွိေလသည္။

ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေနအားလံုးကို ျခံဳ၍ ထင္ျမင္ေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ျပီးေနာက္ ေပၚေပၚထင္ထင္ မေနဘဲ ခပ္လွ်ိဳးလွ်ိဳးေနျခင္းသာ ေကာင္းမည္ဟု ေတြးေတာမိသည့္အေလ်ာက္ ၾကံဳလာရမည့္ အေရးဟူသေရြ ႔ကို ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ စီစဥ္ရေလသည္။ သို႔ေသာ္ စီစဥ္သင့္သေရြ ႔ကို အျပီးအစီး မစီစဥ္ရေသးမီ ကြ်ႏု္ပ္၏ ရဲေဘာ္အားလံုးေလာက္ပင္ ေထာင္တြင္းေရာက္ကုန္ၾကေလျပီ။

ေျခရာေပ်ာက္ လွ်ိဳး၍ေနရန္ကို ေလာေလာဆယ္ ကြ်ႏ္ုပ္စီမံရေတာ့၏။ ေျခရာေဖ်ာက္မိျပီး မၾကာမီပင္ ကြ်ႏ္ုပ္အား ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္းထြက္၍ လာေလေတာ့သည္။ ဆံျခည္တစ္လံုးၾကား လြတ္ေျမာက္သြားရျခင္းတည္း။ ဤသို႔သာ မလြတ္ေျမာက္ပါက ကမာၻစစ္ၾကီး တာရွည္သေလာက္မွ်သာမကဘဲ ကမာၻ႔ အေရွ ႔ပိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ အေျခေသခ်ာ တည္ျမဲသည့္အခ်ိန္ထိ ကြ်ႏ္ုပ္၏ဘ၀ကို အက်ဥ္းေတာင္တြင္ ျမဳပ္ႏွံျခင္း ျပဳရေတာမည္ျဖစ္ရကား၊ အလုပ္မရွိ အခ်ိန္အားသည္ႏွင့္အမွ် အေရးမပါသည့္ ေဒါသကို မ်ဳိသိပ္ကာသာ ဘာကိုမွ် လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသာ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရေတာ့မည္အမွန္။

ဤေနရာ၌ ၾကားျဖတ္သေဘာျဖင့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ကေလးကို ခ်ဳပ္၍ ေျပာရဦးမည္ျဖစ္၏။ ကြ်ႏ္ုပ္ ေတာ္လွန္ေရးသမား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေရွာင္တိမ္းမေနရခင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္လူၾကီးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တငေေျမွာက္ခဲ့၏။ အစည္းအေ၀းတၾကိမ္မွ်သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့၏။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံၾကီး မလြဲျပိဳအက္ပ်က္ျပားမည့္ အရိပ္နမိတ္တို႔သည္ ထင္ရွားလာေလသည္။ ျပင္သစ္ သမတ ဥကၠဌ အမ္ေရနဒ္သည္ ရုစဘဲလ္ထံသိုု႔ ေနာက္ဆံုး အသနားခံလိုက္ေသာ အခါတည္း။

ထိုအခါက ဗမာႏိုင္ငံ ပညာမင္းၾကီးျဖစ္ေသာ ေအ၊ ကင္းဘဲလ္သည္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၀င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္၏။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေ၀း အျပီးတြင္ ကင္းဘဲလ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အား သူ႔ကားႏွင့္ တင္ေခၚခဲ့၏။ အဂၤလိပ္ အရံစားရင္း၀င္ ဗိုလ္မွဴးေလး (ေမဂ်ာ) တစ္ေယာက္ျဖစ္ရံုသာမက အလြန္ထက္သည္ဟု ထင္ရွားေသာ ကင္းဘဲလ္လို လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ကြႏ္ုပ္အား ဤသို႔ကားႏွင့္ တင္ေခၚျခင္းမွာ အလြန္ထူးျခားလာေလသည္။ ပိုထူးျခားခ်က္ကား ကြ်ႏု္ပ္ကဲ့သိေသာ သံမဏိ ျဗိတိသွ် ဆန္႔က်င္ေရးသမား တစ္ေယာက္ကို ယခုစစ္ၾကီးတြင္ အဂၤလိပ္အား ကူညီပါမည့္အေၾကာင္း သနားစဖြယ္ တုန္ရီေသာအသံျဖင့္ ေတာင္းပန္သကဲ့သို႔ မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ၀မ္းနည္းေလေၾကာင္းႏွင့္ စကားခ်ီကာ အဂိလိပ္ ေနရွင္ စနစ္ကို ျဖိဳဖ်က္ရႏ္သာ ကြ်ႏု္ပ္လုပ္ရလိမ့္မည္အေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာလိုက္ရ၏။

အေရးေတာ္ပံုကို ဆက္ရမည္ဆိုေသာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေထာင္အျပင္ဘက္တြင္ က်န္ရစ္သူတစ္ခုမွာ စုေ၀းစည္းရံုး၍ လက္နက္ကိုင္ကြဲကာ ေတာ္လွန္ေရးျပႆနာကို ေဆြးေႏြးမိၾကေတာ့သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တို႔တြင္ လက္နက္လည္းမရွိ၊ ဘယ္သို႔ လက္နက္ရေအာင္ရွာမည္နည္း။ ဤျပႆနာသည္ ေပၚေပါက္လာေလေတာ့၏။

ေနာက္တစ္လ ႏွစ္လ အခါက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀င္ရိုးတန္း သူလွ်ိဳတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမိၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ေန၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားသည္ အႏွံ႔အျပား ျပဳလုပ္ၾကရန္ စီစသ္ခဲ့ၾကေသး၏။ သို႔ေသာ္ ထိုအစီအစဥ္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုအတြင္းမွာပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဆက္အသြယ္မွာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားေၾကာင္း ပ်က္ျပားသြားရေလသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ အဆက္အသြယ္ရေအာင္ ၾကံၾကပါေသး၏။ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္က်ေသာ ရဲေဘာ္အခ်ိဳ ႔ အဖမ္းခံၾကရျပန္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ထစတ္ဖန္အဆက္အသြယ္ရရန္ အေရးသည္လည္း ပ်က္ျပားရျပန္ေလသည္။

ဗမာ ေရာ္ဂ်ာေကးစ္တစ္ေယာက္ ေပၚေပါက္လာမွ ျဖစ္မည္ဟု ကြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုး သေဘာ ကိုက္ညီၾကသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ႏွင့္အသက္ကိုပင္ ေမာေရာ္ဂ်ာေကးစ္အျဖစ္ ယူရန္ ႏိုင္ငံအတြက္ စြန္႔လွဴလိုက္၏။


ထိုေၾကာင့္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔ ဂ်ာမနီေလတပ္ၾကီးက ရာဇ၀င္တြင္ မၾကံဳဘူးေသာ ေလေၾကာင္းစစ္ပြဲၾကီး ဆင္ႏြဲကာ လန္ဒန္ျမိဳ ႔ၾကီးကို တိုက္ေသာေန႔၊ ထိုေန႔တြင္ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ဗမာႏိုင္ငံေတာ္ကို တရုတ္သေဘာၤသားမ်ား စီမံခန္႔ခြဲ ေမာင္းႏွင္သည့္ေနာ္ေ၀ပိုင္ သေဘာၤေပၚတြင္ တိတ္တဆိတ္ ပုန္းေအာင္းထြက္ခြာ လိုက္ပါသြားရေလေတာ့သည္။

ယခုအခါ တပ္ေပါင္းဗိုလ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနရျပီျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္တစ္ဦးလည္း ကြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ကူညီေဖာ္အျဖစ္ ပါခဲ့၏။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ခရီးဆံုဌာနမွာ အမြိဳင္ျမိဳ ႔ျဖစ္၍ ထိုျမိဳ ႔မွေန၍ ကြ်ႏု္ပ္၏ လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည့္ ကိစၥအမ်ားကို ခန္႔ခြဲစီမံရမည္ျဖစ္၏။

က်ြႏု္ပ္အျဖစ္ကား သန္းေကာင္လကြယ္ ေတာအုပ္လယ္၌ ေရာက္သူပမာ ရွိေနေတာ့သည္။ ကြႏု္ပ္သြားရမည့္ ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္ ဘာတစ္ခုမွ် မသိ၊ ေဆြလည္းမရွိ၊ မ်ိဳးလည္းမရွိ၊ ကမာၻ႔ အေရွ ႔ပိုင္းသားသည္၊ အေရွ ႔ပိုင္း အေၾကာင္း အတုအေယာင္မွ်ေလာက္သာ သိ၏။ သိသမွ်လည္း မေရရာလွ၊ ဆိုးရြားေလစြ။

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္၌ တကၠသိုလ္သမဂၢအိုးေ၀ မဂၢဇင္း စာတည္းအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ဦးဥတၱမကိုယ္ေတာ္ၾကီး၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို နာၾကားရ၏။ ထိုအခါ အသိဥာဏ္တစ္ခုည္ ကြ်ႏ္ုပ္ဦးေႏွာက္တြင္း ပြင့္လင္းလာ၏။ ပညာေတာ္သင္မ်ားအား အေနာက္ႏိုင္ငံသို႔ လြတ္ရိုးလႊတ္စဥ္အတိုင္း မလႊတ္ေတာ့ပဲ အေရွ ႔အာရွ ဂ်ပန္ကိုသာလႊတ္သင့္ေၾကာင္း။ အေရွ ႔ကိုေရွ ႔ရွႈသင့္ၾကျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့ဖူး၏။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္၊ ထိုအခါ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားက ဂ်ပန္သို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ားကို လႊတ္စျပဳခဲ့ေလသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္ သခင္ျဖစ္လာသည့္ အခါတြင္ ကြႏ္ုပ္တို႔ ယေန႔တိုင္ လမ္းလြဲလိုက္လ်က္ ရွိၾကသည္ကို ထင္ျမင္လာ၏။ အာရွ ႏိုင္ငံေရးသေဘာမ်ားကို ႏွံ႔စပ္ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ ရွာေဖြဆည္းပူးသင့္ပါလ်က္၊ ကြႏ္ုပ္တို႔၏ အဖိုးထိုက္လွေသာ အခ်ိန္မ်ားကို မဆီမဆိုင္လွေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ အေရးမ်ားကို ေလ့လာရျခင္းျဖင့္ ျဖဳန္းခဲ့ၾကမိသည့္ အမွားကား ၾကီးလွ၏။ ကြ်ႏု္ပ္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးစဥ္က ႏိုင္ငံသမိုင္းကို ဘာသာတစ္ရပ္အျဖစ္ ယူခဲ့မိ၏။ ထိုသမိုင္းမွာလည္း အေနာက္ပိုင္းသမိုင္းသာတည္း။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေမျဖစ္ေသာ အလြန္ေရွးက်ခဲ့သည့္ ယဥ္ေက်းမႈၾကီးမ်ား ေပၚက္ဖြားတည္ထြန္းရာ တရုတ္ႏိုင္ငံၾကီးႏွင့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံၾကီးျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ စေသာ အေရွ ႔ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ အေၾကာင္းကိုကား ၀ိုး၀ါး မေသမခ်ာမွ်သာ သိခဲ့ရ၏။ မဟာ အေရွ ႔အာရွအေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ နိပြန္သမိုင္းကို ေလ့လာရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မိခ်က္မွာ အထူးေႏွာင္းသြားေလသည္။ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားရွိ စာအုပ္မ်ားမွာလည္း အဂၤလိပ္အား တုိက္ရမည္ဟူေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္သာလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္စိတ္ၾကိဳက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မိသည္။ ထိုစာအုပ္ ဖတ္ျပီးသည္ကစ၍ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးသည္။ အေရွ ႔ဖက္တြင္သာရွိ၏။ အေရွ ႔ရွိ နီပြန္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္သာ ရွိ၏ဟူေသာ အခ်က္ကို က်ြႏ္ုပ္မ်ားစြာ ယံုၾကည္ ႏွလံုးသြင္းမိခဲ့ေတာ့၏။

တကၠသိုလ္တြင္ ရွိစဥ္ကလည္း (ေခတ္သစ္ ဂ်ပန္၏ တစ္စတစ္စ တိုးတက္မႈ) (ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံ) (ဂ်ပန္ႏိုင္အျဖစ္) ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဆိုင္ရာ အသင္းမွ ၃ လတစ္ၾကိမ္ထုတ္ေ၀သည့္ (ေခတ္ျပိဳင္ဂ်ပန္) ေခၚ ဂ်ာနယ္စေသာ စာအုပ္မ်ားေလာက္ကိုသာ ဖတ္ခဲ့ရဖူး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္ အေရွ ႔သို႔ ထြက္လာသည့္ အေရးမွာ အေမွာင္တိုက္တြင္း သက္ဆင္းသည္ႏွင့္ တူလွ၏ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ဆို၏ လူငယ္တို႔၏ တရွဴးထိုး( တံုးတိုက္ က်ားကိုက္) စိတ္၏ လႈံ ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္သာ ထြက္ခဲ့မိျခင္းျဖစ္သတည္။

အလုပ္အစီအစသ္ဟူ၍ အတိအက် ဘာမွရွိသည္မဟုတ္ေခ်။ ကြႏ္ုပ္၏ ေျမာ္ျမင္တတ္သမွ် ဥာဏ္ျဖင့္သာ ႊၾကံဳရမည့္ အေရးဟူသေရြ ႔ကို စီမံအုပ္စီးရန္ ကြ်ႏု္ပ္၏ရဲေဘာ္မ်ားက အာဏာကုန္လႊဲအပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အဘယ္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ငါသည္ အကယ္၍ ေသသြားသည္တိုင္ေအာင္ ျမတ္ေသာေသျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္ ေသျခင္းသာ ျဖစ္ည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ႏွစ္သိမ့္ရေတာ့၏။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္တြင္ အမြိဳင္ျမိဳ ႔သို႔ ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။