September 17, 2009

(ဖ-ဆ-ပ-လ)

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ စတုတၱအၾကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား
အစည္းအေ၀းတြင္ ျမြက္ၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ... ျပီးဆုံးေသာအခါ ... ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ (ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး) ခိုင္မာ ေတာင့္တင္း လာေစရန္ ... စနစ္တက် ျပန္လည္ စည္းရုံးေလသည္။ (ဖဆပလ) သည္ ... အမ်ိဳးသား တပ္ေပါင္းစု ျဖစ္သည့္အတိုင္း ... ပါတီအသီးသီး ... လူတန္းစား အသီးသီး ... လူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး ... တစ္သီး ပုဂၢလႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားစသည္တို႔ ... ပါရွိေနရမည္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ စုုစုစည္းစည္း ရွိႏိုင္ရန္ ထိုပါတီမ်ား၊ လူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ... တသီးပုဂၢလ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္္မ်ားသည္ ... (ဖဆပလ) ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ... နားလည္ ... လက္ခံမွသာ စုစုစည္းစည္း ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သို႔ ဖိတ္ၾကားျပီးလွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲတခု က်င္းပခဲ့သည္။ ေအာက္ပါမိန္႔ခြန္းမွာ ... ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိ္န္႔ခြန္းျဖစ္သည္။

ကေန႔ လူၾကီးမ်ား ... အစည္းအေ၀း ေခၚရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ... ႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရး... ညီညြတ္မႈကို ... ေရွ ႔ ရႈ၍ ေခၚဆိုရ ျခင္း ... ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ကလဲ ... ေခၚခဲ့တယ္။ မူလကလဲ ... ရည္ရြယ္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရး ညီညြတ္မႈဆိုတဲ့ ... အဓိပါၸယ္ဟာ ... ဘာလဲဆိုရင္၊ အခု ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ ... ဖက္ဆစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ... ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး ... အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ... တႏိုင္ငံလုံးရဲ့ နည္းလမ္းတက် အတည္ျပဳတဲ့အျဖစ္ကို Formal Sanction အျမန္ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ျပီး ... ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ့ ... ၀ါဒရည္ရြယ္ခ်က္ ... စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း ႏိုင္ငံအတြက္ ဖက္ဆစ္၀ါဒ ... ကမာၻၾကီးတေလွ်ာက္ ပေပ်ာက္သြားေရး ... ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ... ထူူေထာင္ေရး ... လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ... အမ်ားျပည္သူတို႔ ဆႏၵႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း ... သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

(က) ဖက္ဆစ္၀ါဒ ကမာၻတြင္ လုံး၀ပေပ်ာက္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(ခ) အတၱလႏိၱတ္ ေၾကျငာခ်က္၊ တီဟီရန္ ေၾကျငာခ်က္ စေသာေၾကျငာခ်က္မ်ားအတိုင္း ဗမာျပည္သူ ျပည္သားတို႔သည္ မိမိတို႔ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ဖာသာ ဖန္တီးႏိုင္ရန္။

(ဂ)ဗမာျပည္အတြင္းရွိိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း မိိမိတို႔ ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ဖာသာ ဖန္တီးႏိုင္ျပီး အား လုံး၏ သေဘာႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ထူေထာင္ေသာႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္။

ဒါေတြဟာ ... အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရဲ့ သေဘာတရား အက်ယ္ကို ... ရွင္းျပပါအုံးမယ္။ အခုကမာၻၾကီးမွာ ... လူတဦးထဲက ျဖစ္ေစ ... သို႔မဟုတ္ လူတစုကျဖစ္ေစ ... ႏိုင့္ထက္ကလူျပဳကာ ... ႏိုင္ငံအတြင္းမွာေရာ၊ ... ႏိုင္ငံအပမွာေရာ ... ဖက္ဆစ္၀ါဒဟာ ျပည္တြင္း လြတ္လပ္ေရး ... ကမာၻ႔ လြတ္လပ္ေရး ... ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ... ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ ဒီလိုဖက္ဆစ္၀ါဒဟာ ... ဆိုးသြမ္းတယ္ဆိုတာကို ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြကိုယ္တိုင္ ... အဲဒီ၀ါဒ လက္ကိုင္ထားတဲ့ ဂ်ပန္ေအာက္မွာ ... သုံးႏွစ္ သံုးမိုုးေလာက္ ေနခဲ့ရလို႔ ... လက္ေတြ႔ သိရွိခဲ့ျပီးဘဲ။ အခုအခါ ျပည္တျပည္မွာ ဒီလို၀ါဒမ်ိဳးရွိရင္ ... သူတို႔ဖာသာသူတို႔ ျဖစ္ေနၾကတာ ... ငါတို႔ႏွင့္ ဘာဆိုင္သလဲလို႔ ... ေစာဒက တက္ခ်င္ၾကတဲ့ လူေတြရွိခ်င္ ရွိမယ္။ အဲသည္လို ... ေစာဒကကို အေျဖကေတာ့ ဒီလိုဘဲအရင္က အခ်ိဳ ႔ ... တိုင္းျပည္ၾကီးေတြ ... လူေတြ သေဘာထားၾကလို႔ လႊမ္းမိုးတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြက တျဖည္းျဖည္း နယ္ခ်ဲ ႔ျပီး ... ရမ္္းကားလာတဲ့အတြက္ အခု စစ္ၾကီး ျဖစ္ခဲ့ရတာဘဲ။ ဒီျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္ၾကီးဟာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံပါမက်န္ ... မီးကူးခဲ့တယ္ မဟုတ္ဘူးလား ... ဆိုတဲ့ လက္ေတြ႔အေျဖကိုဘဲ ေပးရမွာဘဲ။ အခု ေခတ္မွာစစ္ဟာ တႏိုင္ငံထဲမွာလဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ... ျဖစ္ျပန္ယင္လဲ စစ္မီးကူးစက္တတ္တယ္၊ စစ္မီးကူူးယင္ တကမာၻလုံး ဒုကၡေရာက္တယ္ .... ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အျမဲတမ္း ရႏိုင္သေလာက္ ... ရေအာင္ ၾကိိဳးစား ရမယ္ ....

ယခုအခါမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဖ်က္ဆီးဆုံး ၀ါဒဟာ ဖက္ဆစ္၀ါဒျဖစ္လို႔ ... ဒီ၀ါဒ ကမာၻမွာ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ... ရွိေနယင္ စစ္ျဖစ္အုံးမွာမို႔ ... ဒီ၀ါဒ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒီတြင္လားဆိုယင္ မဟုတ္ေသးဘူး၊ ဒီ၀ါဒမ်ိဳးဟာ ... သူတို႔ျပည္မွာလဲ ... တိုင္းသူ ျပည္သားေတြကို ... ခ်ဳပ္ခ်ယ္တယ္။ ကမာၻမွာလဲ အင္မတန္ ရိုင္းစိုင္း ေသးႏုပ္တဲ့ ... လူမ်ိဳးေရး ၀ါဒကို လက္ကိုင္ထားျပီး ... ပိုျပီး ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔ ... ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္။ ကမာၻမွာ ကမာၻ႔ လြတ္လပ္ေရးကို ... ထိခိုက္တယ္။ ကမာၻ႔ လြတ္လပ္ေရး ထိခိုက္လို႔ရွိယင္ ... ကမာၻ႔လြတ္လပ္ေရး မရွိႏိုင္ဘ ဲျဖစ္သြားမယ္ ... ကမာၻ႔လြတ္လပ္ေရး မရွိႏိုင္ရင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးဆိုတာလဲ ... မရွိႏိုင္ဘူး။ အခုတခ်ိဳ ႔ ႔ကေျပာၾကမယ္ ... စစ္ၾကီးဟာ ျပီးသြားျပီ၊ ဖက္ဆစ္ေတြလဲ က်သြားျပီ မဟုတ္လားလို႔ ေမးၾကမယ္။ အခု ဖက္ဆစ္၀ါဒဟာ စစ္အားျဖင့္ ရႈံးသြားေပမဲ့ ဒီ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ ဆင္တူရိုးမွား ၀ါဒ ... လက္ကိုင္ ထားတဲ့လူေတြ၊ အဖြဲ႔ေတြ ... ႏိုင္ငံေတြ ရွိေသးတယ္။ ဥပမာ ... စပိန္ျပည္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္မွာ ... ဒီ၀ါဒမ်ိဳးေတြ ၾကြင္းက်န္ ေနတုန္းဘဲ။ ဒီ၀ါဒမ်ိဳးကို အားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ ... တည္ရွိျပီး ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ... စီးပြားေရး အဖြဲ႔အ စည္း ၾကီးမ်ိဳးေတြ (International Trusts, Cartels, Combines) ေတြလဲ ... ရွိေသးတယ္။ ဒါေတြ ရွိေနသမွ် ကမာၻ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မတည္ျမဲႏိုင္ဘူး .... ။ ကမာၻ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးဒဟာ လႈပ္လႈပ္ လႈပ္လႈပ္နဲ႔ ... နက္ျဖန္ စစ္ျပန္ျဖစ္အုံးမလား ... ။ သဘက္္ခါ ... စစ္ျပန္ျဖစ္အုံးမလား ဆိုျပီး ... ကမာၻမွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သ ူျပည္သားေတြႏွင့္္ တျခား ... တိုင္းသူ ျပည္သားေတြဟာ ... ေအးေအးေဆးေဆး ေနခြင့္ရၾကမွာ ... မဟုတ္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ... ဖက္ဆစ္၀ါဒ ကမာၻမွာ ... ပေပ်ာက္ေရးကို ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ ... ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။ ကမာၻမွာ အဲဒီ၀ါဒမ်ိဳးကို ... တိုုက္ဖ်က္မဲ့ လူေတြနဲ႔ အျမဲပူးေပါင္းျပီး ... အခြင့္အာဏာရတိုင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဘဲ။

အထူးသျဖင့္ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ... ဒီ၀ါဒမ်ိဳး လုံး၀ မရွိႏိုင္ေအာင္ ...လုပ္ရမယ္ ... အာဏာရွင္၀ါဒ၊ လူမ်ိဳးအခ်င္း ခ်င္း မုန္းတီးေရး၀ါဒ၊ ဂ်ပန္ျပည္မွာလို စစ္ကသာ လႊမ္းမိုးရမယ္ဆိုတဲ့ ... စစ္ဖက္အာဏာရွင္စနစ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္ ... ရွင္ဘုရင္စနစ္၀ါဒ ... အဲဒီ၀ါဒမ်ိဳး ... အငယ္စားျဖစ္တဲ့ ပေဒသရာဇ္ .... ျမိဳ ့စား ရြာစား ၀ါဒ (Feudalism) အထက္ကသာ ခန္႔ထားျပီး တိုင္းသူ ျပည္သား ဆႏၵအရ မဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြႏွင့္ ကင္းကြာျပီး မင္းစိတ္ေပါက္တဲ့ ... အရာရွိေတြ ျခယ္လွယ္တဲ့ စနစ္ဆိုး တမ်ိဳးရွိေနရင္ ... အမ်ား ျပည္သူတို႔ ဆႏၵႏွင့္ လုပ္ကိုင္ရတဲ့ ... ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ ေခတ္မစားႏိုင္တဲ့ ... ဖက္ဆစ္၀ါဒ ဆင္တူရိုးမွားေတြ ... ေပၚေပါက္ႏိုင္တယ္။ ဒီ၀ါဒမ်ိဳးေတြ ... ေပၚလာရင္ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြဟာ ... လြတ္လပ္ေရး ဆိုတာကို ... မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ... ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒကို ... ေခတ္စားေအာင္ ... လုပ္ရမယ္။ အဲဒီ ၀ါဒမ်ိဳး အရသာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ... ၾကိဳးစားရမယ္။ ဒါမ်ိဳး ... မလုပ္ႏိုင္ယင္ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္က ... လူေတြဟာလဲ နစ္နာမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္ကိုလဲ ... ကမာၻက ၾကည့္ေနလိုု႔ ... မရတဲ့ တေန႔၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ... ၀ိုင္းျပီး အႏွိမ္ခံရသလို ... အႏွိမ္ခံရမယ္ဆိုုတာကို ... သတိ ခ်ပ္ၾကရမယ္။ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္တယ္။ ဒီ၀ါဒသာျငိိမ္း ခ်မ္းေရးကို ... အားေပးတယ္ ... အဲဒါေၾကာင့္ ... ဒီ၀ါဒကိုသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ... ရည္ရြယ္ရမယ္။ ဒါျဖင့္ ... ဒီ၀ါဒဟာ ဘာလဲဆိုတာကို ရွင္းျပခ်င္ေသးတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အျမင္အရဆိုရင္ ... တိုင္းျပည္ရဲ့ ... ေခါင္းေဆာင္မႈဟာ လူတဦးထဲက ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ... ျဖစ္ရမယ္။ အဖြဲ႔ရဲ့ ့ ဆႏၵမဟုတ္ဘဲ ငါ့ဆႏၵ ငါ့သေဘာလုပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ... မဟုတ္ဘဲ၊ အဖြဲ႔ရဲ့ ... ဆႏၵယူျပီးအဖြဲ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ... ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။

လူမ်ိဳးေရး ... တရားဟာလဲ ... ငါ့လူမ်ိဳးမွ ငါ့လူမ်ိဳး ... တျခားလူမ်ိဳးေတြဟာ ... ငါ့ေလာက္မျမတ္။ ငါ့လူမ်ိဳးသာ ကမာၻၾကီးကို ... ၾကီးစိုးရမယ္ဆိုတဲ့ က်ဥ္းေျမာင္း ေသးသိမ္တဲ့ ... လူမ်ိဳးေရး တရားမဟုတ္ဘဲ ... ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ခ်စ္ခင္ေသာ္လည္း ... တျခားလူမ်ိဳးမ်ားကို မုန္းတီးျခင္း ... အထင္ေသးျခင္း မျဖစ္ဘဲ ... ကမာၻမွာ တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း ... သင့္ျမတ္စြာတဦး အက်ိဳးတဦး ျဖစ္ပြားေစေအာင္ ... ေဆာင္ရြက္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး တရားမ်ိဳးလဲ ျဖစ္ရမယ္။ ဂ်ပန္ျပည္မွာလို စစ္ဘက္က လက္၀ါးၾကီး အုပ္ျပီး ... တိုင္းျပည္ လႊတ္ေတာ္က ဘာမွ ... အစိုးမရတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ ၀ါဒမ်ိဳး မရွိရေအာင္ ... စစ္ဖက္ကို တိုင္းျပည္လႊတ္ေတာ္က အုပ္စိုးႏိုင္ခြင့္ ... ရွိရမယ္။

ေနာက္လြတ္လပ္စြာ ... ေဖာ္ျပခြင့္ စည္းရုံးခြင့္ အစည္းအေ၀း ေခၚခြင့္ႏွင့္ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ ... လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာခြင့္ ... ကိုးကြယ္လိုရာ ဘာသာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ... တရားႏွင့္ မညီေသာ အဖမ္းအဆီး အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ... ကိုယ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ... ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာႏွင့္ ... ေနထိုင္ျခင္းကို မတရားသျဖင့္ ... ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ... လူတိုင္း ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ... အခမဲ့ ေဆး၀ါး အကူအညီ ရရွိခြင့္ ... မတရားသျဖင့္ စီးပြားခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားမွ လြတ္ကင္း ခ်မ္းသာခြင့္ ... အလုပ္သမား ... လယ္သမားမ်ားရဲ့ ... အနည္းဆုံး အခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရကေစာင့္ ေရွာက္ေပးျခင္း ... လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အနည္းဆုံး အခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း ... တိုင္းျပည္တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္း ... ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္ဓေလ့၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ... အိုစာနာစာ အထိအခိုက္ ေလ်ာ္ေၾကးရံပုံေငြ အစရွိသည္တို႔ကို ... အစိုးရကထားျပီး အိုမင္း၍လည္းေကာင္း ... နာဖ်ား၍လည္းေကာင္း ... ထိခိုက္နာက်င္၍၎ ... အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ... အလုပ္မရႏိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း မျပဳစြမ္းႏိုင္သူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ကို ရရွိခြင့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြလဲ ... ရွိရ မယ္။

အထက္ပါ ... အခ်က္ေတြဟာ ... ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒေတြရဲ့ အေျခခံေတြ ဘဲလို႔ ... ယူဆတယ္။ ဒီလို အေျခခံ တရားေတြကို ... ရည္ရြယ္ရင္းရွိတဲ့ ... အဖြဲ႔အစည္းဟာလဲ ဒီတရားေတြႏွင့္ ညီတဲ့ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးေကာက္ျခင္း ... ဆုံးျဖတ္ျခင္း ... ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ျခင္း ... စတဲ့နည္းစနစ္မ်ိဳးသာ သုံးရေပလိမ့္မယ္။

အဲဒီလို အေျခခံအခ်က္မ်ားအရ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးကို တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ ဒီလို ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရေအာင္ ျပည္သူ႔ ... လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးဟာ ... ဂ်ပန္လက္ထက္အတြင္းမွာဘဲ ၁၉၄၄ ခု၊ ၾသဂုတ္လကစျပီး ပုန္းရႈိးကြယ္ရႈိး လုပ္လာရျပီး ... ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ .... ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားက တပ္ဦးအေေနျဖင့္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကို ... မဟာမိတ္မ်ားဘက္က ... တိုက္ခိုက္ခဲ့တာကို ... အားလုံးအသိဘဲ။ အခုအခါ ဗမာ့ တပ္မေေတာ္ႏွင့္ ေျပာက္က်ား တပ္မ်ားက သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ... ဂ်ပန္ဦးေရဟာ ႏွစ္ေသာင္းထက ္နဲမွာမဟုတ္ဘူူး ... ဒီလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးက ဦးစီး ေခါင္းေဆာင္ျပီး ... ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ... ေျပာက္က်ား တပ္မ်ားက တိုက္ခိုုက္ခဲ့တာကိုလဲ ကမာၻတခုလုံးက အသိအမွတ္ ျပဳကုန္ၾကျပီ ... ဘိလပ္မွာ ထုတ္ေ၀တဲ့ စကၠဴျပာ-စကၠဴျဖဴ စာတမ္း ေတြမွာေရာ ... ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးႏွင့္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္တို႔ အေၾကာင္းကို ... အေရးတယူ ေျပာၾက၊ ဆိုၾကတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ ... သတင္းစာေတြမွာေရာ။ အိႏိၵယျပည္ ... တရုတ္ျပည္ ... သတင္းစာေတြမွာေရာ ... ဥေရာပတိုက္မွာရွိတဲ့ ျပင္သစ္ ႏိုင္ငံအစရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာေရာ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ့ ၾကိဳးပမ္းမႈေတြကို ေရးသားလာရကုန္ျပီ။

ဒါေတာင္ ျဗိတိသွ်တို႔ဟာ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္သမွ်ကို ဖုံးႏိုင္သမွ် ဖုံးထားေသးတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္တာေတြဟာ ... သတင္းစာေတြထဲမွာ ပါသင့္သေလာက္ မပါဘူး။ တခ်ိဳ ႔ ေနရာေတြမွာ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပါ၀င္ျပီး ... တိုက္ေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မပါဘဲ တိုက္သလို ... ဂ်ပန္ က်ဆုံးသမွ်ေတြဟာ သူတို႔ခ်ည္း တိုက္လို႔ က်ဆုံးသလို သတင္းေပးတယ္။ တခ်ိဳ ႔ ေနရာေတြမယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်ည္း တိုက္ရတယ္။ ဒါေတြကို သတင္းလ ဲမေပးဘူး။ ေပးျပန္ရင္လဲ တျခား တပ္ေတြတိုက္သလို ... သတင္းေပးတယ္။ အဲသည္လို ... သတင္းေတြ ထိမ္ထားတဲ့ အထဲက ... ကမာၻက ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတြကို ... အသိအမွတ္ မျပဳဘဲ မေနႏိုင္ေအာင္ အခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုကမာၻက ဗမာျပည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား အသိအမွတ္ ျပဳလာခဲ့တာဟာ ဗမာျပည္ရဲ့ ရာဇ၀င္မွာ ဒီတၾကိမ္ဘဲ ရွိေသးတယ္ ....။

အခု စစ္ၾကီးလဲ ... ျပီးသြားျပီ၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာလဲ ... မၾကာခင္ ျပီးဆုံးေတာ့မွာဘဲ ... သို႔ေသာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗမာျပည္ရဲ့ အေရးက ... မျပီးေသးဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေရးဟာ ဗမာ ျပည္သူ ျပည္သားေတြ ... ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လူေတြ၊ ညီညြတ္စြာနဲ႔ လုပ္တတ္မယ္၊ လုပ္မယ္ဆိုယင္ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ျပီးေျမာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ယုံၾကည္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ကလဲ ယုံၾကည္တယ္ ... ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ... ညီညြတ္ေရးဟာ အခု အဓိက လုပ္ငန္းဘဲ။ ညီညြတ္ေရး ဆိုေပမဲ့ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ထူေထာင္ေရးကို အထက္ပါအေျခခံ အခ်က္ေတြအရ ... ေဆာင္ရြက္မဲ့ ညီညြတ္ေရး မ်ိဳးကိုသာ ဆိုလိုပါတယ္။ ရာထူး ေ၀စားရုံသာျဖစ္တဲ့ ညီညြတ္ေရးမ်ိဳး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ခ်ိန္ျပီး ျငမ္းဆင္တက္ရုံေလာက္ တက္နိုင္ေအာင္ ညီညြတ္ေရးမ်ိဳး ... ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ... ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖို႔ ေျပာရရင္ အရင္ပထမလူၾကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွာ ေျပာခဲ့သလို ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ့ ... ေခါင္းေဆာင္မႈကိုလည္းေကာင္း ... ရာထူးဌာနႏၱရ ကိစၥမ်ားမွာလည္းေကာင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ မူပိုင္ေရး ကိစၥၾတီး လုပ္မထားဘူး ဆိုတာ တိတိလင္းလင္း သိေစခ်င္ပါတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆိုရင္ တပ္မေတာ္တခုလုံးက ... ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး ... အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး အတြင္းမွာ တႏိုင္ငံလုံး ညီညြတ္စြာ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ လုပ္ရန္ ... တာ၀န္ေပးလိုက္တယ္။

ဒီလိုတာ၀န္ေပးလိုက္တာဟာ ... ဘာျပဳလို႔လဲဆိုရင္ ... တပ္မေတာ္သားေတြဟာ ဂ်ပန္ လက္ထက္ကလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆင္းရဲခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္လဲ ... လခတျပားမွ မရေသးဘဲႏွင့္ အဆင္းရဲအပင္ပန္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးခံျပီး အသက္စြန္႔၍ တိုက္ခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီလို တိုက္ခဲ့ျပီးေတာ့ ငါတို႔ တိုက္က်ိဳးနပ္မွ နပ္ပါ့မလားလို႔ တခ်ိဳ ႔မ်ား တိုက္ရင္းခိုက္ရင္း က်ဆုံးခါနီးမွာ စိတ္အလြန္ေစာျပီး ဗမာျပည္က လူေတြ ညီညြတ္ျပီး လြတ္လပ္ေအာင္ လုပ္ပါ။ က်ဳပ္တ ို႔ေတာ့လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဆိုျပီး တိုက္လို႔ ေသေတာ့မယ္လို႔ မွာၾကားသြားၾကေသးတယ္။ အဲဒါေတြ ၾကားျပီး တေန႔က ပဲခူးႏွင့္ရန္ ကုန္မွာ တိုင္းတပ္မွဴးေတြႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ... တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးေတြ ... အစည္းအေ၀းက တပ္မေတာ္တခုလုံး လြတ္လပ္ေရး ကိစၥႏွင့္ပက္သက္ျပီး ... စိတ္တထင့္ထင့္ ျဖစ္ေနၾကတာကို မျဖစ္ရေလေအာင္ ... တိုင္းျပည္က ညီညီ ညြတ္ညြတ္နဲ႔ ... ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးမွာ ... လုပ္ၾကပါ ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေၾကျငာခဲ့တယ္။

အခု ကြ်န္ေတာ္ ေျပာေနတာဟာ ... ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ အေနနဲ႔လဲ ျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ ေသနာပတိ အျဖစ္နဲ႔လဲ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြဟာ ... တပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့ ... စစ္သားေတြက အစ စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ စကားေတြဘဲ။ ဒါေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ပိုျပီး ... အေကာင္အထည္နဲ႔ ျမင္ခ်င္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔ စစ္သားေတြရွိတဲ့ ေနရာကို လုိက္ျပီး ၾကည့္လို႔ရွိယင္ ပိုျပီး သေဘာေပါက္ ထင္ျမင္ၾကမယ္။ ဒီစကားကို ကြ်န္ေတာ္ အပိုေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ ခင္ဗ်ားတို႔ လိုက္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုယင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုက္ပို႔မယ္။ စစ္သားေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေမးၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာခ်င္တာက ... ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးကို အေျခခံထားျပီး အထက္ပါ သေဘာတရားမ်ား အခ်က္အလက္ေတြအရ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း၀ါဒေတြကို ညိွႏႈိင္းျပဳျပင္ယူျပီး၊ ခိုင္ျမဲေတာင့္တင္းတဲ့ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္ေအာင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကပါ။ မၾကာခင္လဲ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္လုံးကြ်တ္ အစည္းအေ၀းၾကီး ... ေခၚေတာ့မယ္။ အဲဒီ ျပည္လုံးကြ်တ္ ... အစည္းအေ၀းေခၚတဲ့အခါ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးရဲ့ စည္းမ်ဥ္း၀ါဒေတြကို ... အတည္ျပဳျပီး ေရွ ႔ဆက္လက္ ... အလုပ္လုပ္ ရလိမ့္မယ္။ ဒီၾကားအတြင္းမွာလဲ ... ျမိဳ့လုံးကြ်တ္ အစည္းအေ၀းကို ... ၁၉ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္။ ေနာက္လဲ နယ္တိုင္း နယ္တိုင္းမွာ ... ဒါမ်ိဳးေတြ က်င္းပျပီး ... အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးကို ျပန္လည္ ... ဖြ႔ဲစည္းရလိမ့္မယ္။

အခုအထိလဲ ... က်ဳပ္တို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးဟာ ... ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဖမ္းဆီးထားတဲ့ လူေတြ ကိစၥ၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ေတ ြကိစၥ ... ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရးကိစၥ ... ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥေတြမွာ ... အေျပာသာမဟုတ္ဘဲ ... အလုပ္နဲ႔ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အသီးသီး လက္ငင္း အလုပ္ေတြႏွင့္ အားတယ္ရယ္လို႔ မရွိဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ဆိုရင္လဲ တပ္ေတြရွိရာ သြားၾကည့္ေနရတယ္။ မၾကာခင္ကဘဲ ျပန္ေရာက္တယ္၊ သို႔ေပမဲ့ က်ဳပ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေခါင္းေဆာင္မႈကို ငါတို႔ခ်ည္း အုပ္စားမယ္ဆိုတဲ့ မူပိုင္ထားခ်င္တ ဲ့စိတ္အလ်ဥ္းမရွိဘဲ။ ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး ၾကီးပြားတည္တံ့ႏိုင္ေအာင္ အခုၾကြလာတဲ့ ... လူၾကီးမ်ားက အစျပဳျပီး၊ တိုင္းျပည္ရဲ့ ... လက္ထဲကို အပ္လိုက္ပါတယ္။ အခု ... အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီးအတြင္းမွာ ... ဗမာ့တပ္မေတာ္၊ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး ... ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပုံ အဖြဲ႔ ... မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး၊ .... ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး အျပင္ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ားလဲ ... ပါ၀င္ျပီး .... ျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ အဖြဲ႔မ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလဲ ဒီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး အတြင္း ... ၀င္ေရာက္ရန္ ဖိတ္မႏၱက ... ျပဳပါတယ္။ အဲဒီလို ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို .... ယခု ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမဲ့ ဗဟုိ ဦးစီးအဖြဲ႔က စဥ္းစားျပီး လက္ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဒီကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ျပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲပါတဲ့ ... အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရမဲ့ စည္းကမ္းေတြကို ... ေလာေလာဆယ္ ... စည္းမ်ဥ္းေတြ အဲဒါေတြကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးက ... ရွင္းလင္း ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။

ထို႔ေနာက္ ... အထက္ပါ ကိစၥႏွင့္ ... ပက္သက္ျပီး က်က်နန ေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အခု စစ္ၾကီးျပီးတာႏွင့္ ... ပက္သက္ျပီး လက္ငင္း လုပ္ငန္းမ်ား ... ေပၚလာပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြထဲမွာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ... အျမန္ရပ္စဲေစဖို႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအစိုးရ တည္ေထာင္ေရး ... ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသား အစိုးရ တည္ေထာင္ေရး ဆိုဒါဟာ ... ဘုရင္ခံေျပာတဲ့ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ... တိုင္းျပည္ တျပည္လုံး ျပည္တြင္းျပည္ပ ကိစၥအရပ္ရပ္တို႔ အာဏာပိုင္ျပီး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားသာ ပါတဲ့ အမ်ိဳးသား အစိုးရကို ဆိုလိုပါတယ္။ အဲဒီလို အဖြဲ႔ဖြဲ႔ႏိုင္မွသာ ေနာက္လာမဲ့ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔ ... ျဗိတိသွ် အစိုးရတို႔ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုရမဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြဟာ စီစဥ္လို႔ ျဖစ္ႏိုင္မယ္။ ဒီလို အမ်ိဳးသား အစိုးရဆိုဒါ မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ... က်ဳပ္တို႔ဟာ ဒိုမီနီယံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ျမန္ျမန္ ရခ်င္မွရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ... အခု ဘုရင္ခံ ျပန္လာရင ္ဖြဲ႔မယ့္ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဟာ အခရာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအစိုးရနဲ႔ ဒီလႊတ္ေတာ္က လာမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥႏွင့္ ပက္သက္ျပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ဘဲ၊ ေတာ္ေအာင္ ေရာ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ရေအာင္ အစိုးရကလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာက် အမ်ိဳးသား အစိုးရျဖစ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာလဲ ကြ်န္ေတာ္တိုိ႔ သေဘာက် လူေတြ ျဖစ္ႏိုင္ရမယ္လို႔ အဲဒီလို တညီတညြတ္တည္း ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒီလို တညီတညြတ္ စီမံတာကို ... ဘုရင္ခံက လက္မခံရင္ ... ကြ်န္ေတာ့ သေဘာေျပာရရင္ ... တဦးစီ တဦးစီ ... ဘုရင္ခံက လက္မခံရင္ ... ကြ်န္ေတာ့္ သေဘာေျပာရရင္ တဦးစီ တဦးစီ ... ဘုရင္ခံက ... ေခၚျပီး ရာထူးေပးေပး ... ေနရာေပးေပး ... လက္မခံစတမ္းလို႔ ဆုံးျဖတ္ေစခ်င္တယ္။

အားလုံးဒီမွာ ၾကြေရာက္လာတဲ့ ... လူၾကီးေတြဟာ ပညာရွင္ေတြဘဲ ... ဘုုရင္ခံေျပာသြားတဲ့ စကားေတြဟာ ... အလိမၼာ သုံးတဲ့စကားေတြ အမ်ားၾကီး ပါတယ္ဆိုတာလဲ ... သတိထားမိပါလိမ့္မယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔က သေဘာ တူညီၾကတယ္ဆိုရင္ ... က်ဳပ္တို႔က လုံး၀လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းခြင့္ျပဳဖို႔ အဆင္သင့္ဘဲ ဆိုတဲ့ ... သေဘာကို ဘုရင္ခံ ေျပာသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ ညီညြတ္ေရးကို အဓိကထားတဲ့ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာပါျပီး။ ဒီကိစၥ အရပ္ရပ္ေတြမွာ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ၾကရန္ ထပ္ေလာင္း၍ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

နိဂုံးမခ်ဳပ္မီ ... တပ္မေတာ္ကိစၥကို ... အစီရင္ခံလိုပါတယ္။ အခု ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ကို ... နာမည္သာ ရွိတဲ့ ဗမာ့ ျပည္တပ္မေတာ္ဆိုဒါထက္ ... သိမ္းသြင္းမယ္လို႔ ... သာမန္သာ ဆိုတယ္။ အဲသလ ိုသိမ္းသြင္းမယ္ ဆိုဒါဟာလဲ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ကို ... မူျပဳျပီး သိမ္းသြင္းမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ မဟုတ္ေသးဘူး... ။ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္မေတာ္ကို .... မူျပဳျပီး ဗမာျပည္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ေတာင္ ... ပထမဆုံး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာတူရမဲ့ အခ်က္ေတြ ... ရွိပါေသးတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ... ပက္သက္ျပီး အခုထိ ေဟာေျပာတဲ့ ... အေနမ်ိဳးႏွင့္ တခ်ိဳ ႔ အခ်က္ေတြ ... ရွင္းလင္းျပီး တခ်ိဳ ႔ အခ်က္ေတြ မရွင္းလင္းေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ... အခု အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ... တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပက္သက္တဲ့ အဆိုကုိ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ ... တင္ျပထားပါတယ္။

အခု ကမာၻစစ္ၾကီး အတြင္းမွာေရာ ... အျပီးမွာေရာ ... ကမာၻၾကီးဟာ အင္မတန္ ေျပာင္းလြဲေနတယ္။ ဗမာျပည္မွာလဲ ေျပာင္းလြဲေနတယ္ ... ေရွးနည္း ေရွးစနစ္ အယူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ... လုပ္လို႔ရမယ္လို႔ ထင္တဲ့ လူေတြဟာ ကမာၻၾကီးမွာလဲ ... ပေပ်ာက္ကုန္ျပီ၊ ဗမာျပည္မွာလဲ ... ပေပ်ာက္မွာဘဲ။ ကမာၻ႔ တံတိုင္းၾကီးမွာ ရွိတဲ့ ဒီသင္ခန္းစာေတြကို ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ အေလးဂရုျပဳျပီး ... တညီတညြတ္တည္း ... ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးကို အျမန္ရေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။ အဲဒီလို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး ... အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ၾကီးအတြင္းသို႔ ... ၀င္ေရာက္ၾကပါဆိုတာကို ... ေနာက္ဆုံး ထပ္ေလာင္း၍ တိုက္တြန္းပါတယ္။ ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။