September 1, 2009

Republic of Maldives


၁၃၆။ ေမာ္လဒိုက္(Maldives)
(Republic of Maldives)

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
ေမာ္လဒိုက္ႏိုင္ငံသည္ ေဆာ္လတန္ေစာ္ဘြားမ်ား ရွည္လ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ ဒတ္ခ်္ လက္ေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ျပီး ျဗိတိန္လက္ေအာက္သို႔ ထပ္မံက်ေရာက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး (၃) ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၈ တြင္ သမၼတႏိုင္ငံျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ပါတီစံနစ္ျဖင့္ ေျခာက္ၾကိမ္ေရြးေကာက္ခံရေသာ သမၼတ မာမြန္အဗၺႏူေဂယြန္း (Maumoon Abdul Gayoom) သည္ ႏွစ္သံုးဆယ္ၾကာ ႏိုင္ငံေရး လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားခဲ့သည္။၂၀၀၄ ဩဂုတ္တြင္ ျမိဳ႕ေတာ္ မာလီ၌ အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး သမၼတႏွင့္ ၎၏ အစိုးရက ႏိုင္ငံေ၇းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႕စြာ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစံနစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဒီမိုကေရးစီ အသြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမွာ ေႏွးေကြးလြန္းျပီး လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မရွိေသးေပ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဇြန္လတြင္ “အထူးမတ္ဂ်လစ္” (Special Majlis) ေခၚတိုင္း ျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူခဲ့ျပီး ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကို အျပီးအသတ္ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ဩဂုတ္လတြင္ သမၼတက ၎ကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထို္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ေအာက္္တိုဘာလတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ပါတီစံု စံနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ယခင္ အစိုးရေဟာင္းလက္ထက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံခဲ့ရသူ ႏိုင္ငံေရးသမား (Mohamed Nasheed) မိုဟာမက္နာရွီက ေဂးယြန္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ဆံုးအေၾကာ့တြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစံနစ္ ခိုင္မာေရး ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး စသည္တို႔သည္ သမၼတသစ္ကို စိန္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

ပထ၀ီအေနအထား
တည္ေနရာ
ေတာင္အာရွ ၊ အိႏိၵယ သမုဒၵရာအတြင္းရွိ ကြ်န္းငယ္မ်ားအစုအေ၀း ၊
အိႏိၵယ၏ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္။

ေျမပံုအညႊန္း
အာရွ

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ ၂၉၈ sq km
ေရ ၀ sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
မရွိ

ကမ္းရိုးတန္း
၆၄၄ sq km

ရာသီဥတု
အပူပိုင္း ၊ ပူ၍စိုစြတ္ ၊ႏို၀င္ဘာလမွ မတ္လအထိ အေရွ႕ေျမာက္မုတ္သံုးရာသီ ၊ ဂြ်န္လမွ ဩဂုတ္လအထိ အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုရာသီ။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ျပန္႔ျပဴးညီညာ ၊ သဲျဖဴ ကမ္းရိုးတန္း။

မ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း အိႏိၵယသမုဒၵရာ - ၀ m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ၀ီလင္ဂီလင္ကြ်န္းေပၚရွိ အမည္မွရွိေသာ ေနရာတစ္ခု - ၂.၄ m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ငါး

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ ၃၉၆ ၃၃၉ (၂၀၀၉)
လူဦးေရၾကီးမားမႈ ကမၻာ့အဆင့္ - ၁၇၅
လူဦးေရတ္ိုးႏႈန္း - ၀.၁၆၈% (၂၀၀၉)
ေမြးဖြားႏႈန္း ၁၄.၅၅/၁၀၀၀ ဦးေရ (၂၀၀၉)
ေသဆံုးႏႈန္း ၃.၆၅ /၁၀၀၀ဦးေရ (၂၀၀၉)
ပွ်မ္းမွ်အသက္ က်ား - ၇၁.၇၈ ႏွစ္
မ - ၇၆.၂၈ ႏွစ္
စုစုေပါင္း - ၇၃.၉၇ ႏွစ္

လူမ်ိဳး
ေမာ္လဒိုက္ဗီယန္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
ေတာင္အင္ဒီယန္း ၊ ဆင္ဟယ္လီ၊ အာရပ္ ၊

ကိုးကြယ္မႈ
ဆြန္နီမြတ္စလင္

ဘာသာစကား
ေမာ္လဒိုက္ဒီဗီဟီ

ျမိဳ႕ေတာ္
မာလီ (Male)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။