July 25, 2009

Basic Political Science Part (13)

အခန္း (၁၃)
ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚႏွင့္ သေဘာသဘာ၀မ်ား အပိုင္း (၁၀)

မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားသည္ ... မူလဆင္းသက္လာရာ အေၾကာင္းတရား မ်ားျဖစ္ေသာ ဗုဒၶလမ္းစဥ္၏ အဆံုးအမ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ... ၊ ေရွးေခတ္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ အဆံုးအမ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေသာ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါး၏ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ... မ်က္ေမွာက္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီးအား ေလးႀကိမ္တိုင္တိုင္ စုစည္းထူေထာင္ခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္တို႕၏ ခံယူခ်က္ သေဘာထား အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီျခင္းမရွိဟု ဆိုရပါမည္ ... ။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ... ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ျခင္းသည္ ၄င္းႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အေပၚ မူတည္ေပသည္ ... ။ သို႕ေသာ္ ဤအခ်က္တခုတည္းကိုပင္ ထပ္မံ ခြဲျခမ္းေလ့လာပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အား မည္သူတို႕က ျပဌာန္းသနည္း .... ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး ရွိလာရပါသည္ .... ။

ဤသို႕ဆိုလွ်င္

၁။ တပါတီ (သို႕) အာဏာရွင္တို႕က ... ၄င္းတို႕စိတ္ႀကိဳက္ (သို႕) ၄င္းတို႕ သေဘာအမိန္႕အတိုင္း .... ျပဌာန္းသည္ေလာ။

၂။ ျပည္သူလူထု သေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပဌာန္းေပးသည္ေလာ ဟူသည့္အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္အား ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ... ႏိုင္ငံတႏိုင္ဟု သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထု ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မရႏိုင္ပါေပ ... ။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အား ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားအေပၚ အေျခခံ၍ ဤႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဤေဒသႀကီးအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ... ျပည္သူ ျပည္သား အေပါင္းတို႕၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားျဖင့္ ဤႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအား ထူေထာင္ပါသည္ဟူေသာ ... ကဗ်ဥ္းစာတမ္းထိုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမွ တရားဥပေဒသည္လည္း စိုမိုးၿပီး ေလာကပါလတရား (လြတ္လပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ တန္းတူညီျခင္း) မ်ားလည္း ေပၚထြန္းပါမည္ ... ။ ဤသို႕အားျဖင့္ ... ဤႏိုင္ငံ ဤျပည္သူတို႕၏ ဂုဏ္သိကၡာ အရွိန္အ၀ါ သည္လည္း ... ႀကီးမားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေဒသပတ္၀န္းက်င္ အ၀န္းအ၀ိုင္း၌လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ မည္ ျဖစ္ပါသည္ ... ။

ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတတ္ဖို႕ရန္အတြက္ (သို႕) ေဒသအတြင္း ေလာက ပါလတရားမ်ား ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္လာရန္အတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ ေအာက္ေဖၚျပပါ စနစ္ (သို႕) ၀ါဒမ်ားကို ဆန္႕က်င္ၿပီး မက်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္ ... ။

၁. အာဏာရူးေသာ၀ါဒ (Authoritarianism)
၂. ကိုယ့္မိသားစုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ၀ါဒ (Depotisim)
၃. အာဏာရွင္စနစ္ (Dictatorship), (Totalitarianism)
၄. ကိုယ္ႏွင့္မတူတိုင္း တူရာအုပ္စုဖြဲ႕ဗိုလ္က်စိုးမိုးျခင္း၊ ၫွင္းဆဲႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၀ါဒ (Tyranny)
၅. စစ္၀ါဒ (Militarism)

စသည့္ စနစ္ (သို႕) ၀ါဒမ်ားကို မိမိတို႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ... မျဖစ္ေပၚေအာင္ မက်င့္သံုးႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူ ျပည္သားေတြသည္ မိမိတို႕ မိသားစုအေရးထက္ ပို၍အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ... ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ... လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း၌ ေလာက ပါလတရားမ်ား ျဖစ္ထြန္းေနေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ... ဦးစြာပထမ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္ ... ။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနအား ... ေလ့လာရာ၌ ယထာဘူတက်က် တည့္တည့္မက္မက္ ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါ၏ ... ။ ဤစာတမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ လူထုအက်ိဳး ... ၊ ေနာင္အခါ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေလာင္း လူငယ္ လူရြယ္မ်ား အတြက္ ... သတိျပဳစရာ ... ၊ သင္ခန္းစာယူစရာ ... ၊ ေ၀ဖန္စရာ ... ၊ ဆင္ျခင္တံုတရား ... လက္ကိုင္ထား၍ ႏိုင္ငံအက်ိဳးသယ္ပိုး ေစျခင္းငွါ ဤႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ေလ့လာေရးစာတမ္း၏ တခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါ၏ ... ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။