November 18, 2009

Political Science Part (39)

တရားစီရင္ေရးဌာန

တရားဥပေဒဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ တရားစီရင္ေရးဌာန၏ အဓိကတာ၀န္၀တၲရား ျဖစ္ေပသည္။ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ လူတိုင္းကို တရားဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရေသာေၾကာင့္ လူတစ္ဦးကို တျခားတစ္ဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း လူအမ်ားႏွင့္ အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း တရားဥပေဒမဲ့ ထင္တိုင္းမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္မႈျပရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနကို ပုဂၢိဳလ္တိုင္း၏ ေစာင့္ထိန္းကာကြယ္သူအျဖစ္ နားလည္ၾကေပသည္။ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အခ်င္းမ်ားႏိုင္သည္။ယင္းသို႔ အခ်င္းမ်ားလာလွ်င္ ကိုးကားကိုင္စြဲ၍ ေျဖရွင္းရသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တရားစီရင္ေရးဌာနတို႔၏ တန္ခိုးအာဏာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီသည္ို သတိျပဳရေပမည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္ရႈလွ်င္ တရားစီရင္ေရးဌာန၏ အဓိကအေရးၾကီးဆံုးတာ၀န္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ ျပည့္၀ေသာ တရားမွ်တမႈကို လူတိုင္းရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ တရားစီရင္ေရးဌာနသည္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ က်န္ႏွစ္ဌာနတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈမွ လံုး၀ကင္းလြတ္ရန္လခိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ တကယ္တမ္း ေျဖာင့္မွန္ တရားမွ်တေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ အမက္ေဒါသထြက္ေနေသာ လူထု၏ အလိုဆႏၵလႊမ္းမိုးမႈတို႔မွလည္း ကင္းလြတ္ရေပမည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာႏိုင္ေစရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ တရားသူၾကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ရာ၌လည္းေကာင္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီၾကေခ်။

တရားသူၾကီးမ်ားခန္႔အပ္ပံု

၁) တရားသူၾကီးမ်ားကို ျပည္သူလူထုက ေရြေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း။
၂) ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း။
၃) ေရြးခ်ယ္ေရးဌာနက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း။

၁)အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မ်ားစြာေသာ ျပည္နယ္တို႔တြင္ တရားသူၾကီးမ်ားကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ၾကသည္။ ဤနည္းသည္ အာဏာခြဲေ၀ေသာစနစ္ (Seperation Of power) ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာနည္းဟူ၍ ယူဆၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းနည္း၌ ခြ်င္းခ်က္မ်ားရွိေနသည္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ရွိရေပသည္။

(က)သာမန္မဲဆႏၵရွင္တို႔သည္ တရားေရးရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး နားမလည္ၾကေသာေၾကာင့္ တရားသူၾကီးေလာင္းတို႔၏ တကယ့္အရညအခ်င္းမ်ားကို သိႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္တို႔သည္ တရားေရးရာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သူထက္ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာသူကို ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ၾကေပလိမ့္မည္။

(ခ)တရားသူၾကီးမ်ားကို ေရႊးေကာက္တင္ေျမႇာက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၀င္ေရာက္ အေရႊးခံၾကေပလိမ့္မည္။ အက်င့္ သီလသမာဓိတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကျပီး ပါတီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းရွင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ကင္းရွင္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ တရားသူၾကီး ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ျပိဳင္ဆိုင္လိုၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားသူၾကီးေကာင္းမ်ား မရရွိႏိုင္ပဲ ပါတီသံေယာဇဥ္ျဖင့္ မ်က္ႏွာလိုက္တတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာသူၾကီးမ်ား ၾကီးစိုးသည့္ေအာက္တြင္ ျပည္သူတို႔ဒုကၡေရာက္ၾကရေပလိမ့္မည္။

(၂)အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တခ်ိဳ ႔ေသာျပည္နယ္မ်ားတြင္ တရားသူၾကီးမ်ားကို ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ အေရႊးအေကာက္ တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳအဖြဲ႔က ေရႊးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရ၏။ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မွ အမတ္မ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ လူထုထက္အရည္အခ်င္းရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းအဖြဲ႔မွ ေရႊးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ တရားသူၾကီးမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတို႔က ေရႊးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ တရားသူၾကီးမ်ားထက္ အဆင့္အတန္းျမင့္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔တြင္ အာဏာရပါတီ၏ အမတ္ဦးေရက အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အာဏာရပါတီသည္ ၄င္း၏ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မွ အမတ္မ်ားကို အသံုးခ်ျပီး မွန္ကန္စြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မွ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀မႈတိုပါတီကို သစၥာရိွေသာ သူမ်ားကိုသာ တရားသူၾကီး မ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ေရႊးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကေပလိမ့္မည္။ ပါတီမွ ေျမႇာက္စားလိုက္ေသာ တရားသူၾကီးသည္ ပါတီအတြက္သာ အဓိကားျပဳမူလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားသူၾကီးမ်ားတြင္ ရွိအပ္ေသာ

(၁) မ်က္ႏွာမလိုက္ျခင္း။
(၂)ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း။
(၃) သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း။
(၄)လြတ္လပ္ျခင္း အစရွိေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ေသာ တရားသူၾကီးမ်ား လက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူလူထုသည္ "က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာ" ဘ၀မ်ိဳးတြင္ က်ေရာက္ေနၾကရေပလိမ့္မည္။

(၃)အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ တရားသူၾကီးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ခန္႔အပ္ေသာ နည္းကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ဤနည္းမွာလည္း ပါတီသံေယာဇဥ္ ကင္းႏိုင္ေသာ နည္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေသးေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ပထမနည္းတိုးတက္မႈ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ေတြ႔ရွိၾကရေပမည္။ တရားစီရင္ေရး ဌာနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ဤမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ျပည္သူတို႔ တရားမွ်တမႈ အျပည့္အ၀ခံစား ႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကေပသည္။

(၁)ကမာၻ႔ႏိုင္ငံတိုင္းလိုတြင္ရွိၾကေသာ တရားသူၾကီးတို႔၏ တရားသူၾကီးသက္တမ္းသည္ အျမဲတမ္းျဖစ္ၾက၏ တရားသူၾကီးတစ္ေယာက္သည္ အက်င့္သီလပ်က္ျပီး လာဘ္စားျခင္း စေသာတရားဥပေဒ တစ္ခုခုကိုမွ် ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ ၄င္း၏ရာထူးမွာ ရာသက္ပန္တည္ျမဲႏိုင္သည္။ တရားသူၾကီး တစ္ေယာက္သည္ ေကာင္းစြာက်င့္ၾကံျပဳမႈ ေနသမွ် ၄င္းကိုမည္သူကမွ် ျဖဳတ္မခ်ႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားသူၾကီးသည္ ျပည္သူတို႔အေပၚ "တရားမိုး" ရြာသြန္းျဖိဳးႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

(၂)တရားသူၾကီးမ်ား တရားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ ၄င္းတရားသူၾကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ႏိုင္သူႏွင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သူကို တစ္ဦးစီထားရွိရေပသည္။ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားသူၾကီးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနကသာ ခန္႔အပ္ေလ့ရွိသည္။ ၄င္းတရားသူၾကီးမ်ားတြင္ အျပစ္ရွိလာေသာအခါ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔က ျဖဳတ္ခ်ရ၏ အေမရိကန္တြင္ ဆီးနိတ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သမၼတကျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးကို ခန္႔အပ္ရသည္။ တရားသူၾကီးအေနျဖင့္ အျပစ္တစ္စံုတစ္ရာကို က်ဴးလြန္လွ်င္ စြဲခ်က္တင္၍ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔က ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည္။

အဂၤလန္ႏိုင္ငံတြင္မႈ လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူၾကီးမ်ားကို ခ်န္ဆယ္လာ၏ အၾကံေပးတင္ျပခ်က္ အတုိင္းဘုရင္ခန္႔အပ္ရသည္။ ခ်န္ဆယ္လာကို တရားသူၾကီး ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယူဆၾကသည္။ တရားသူၾကီးမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည္။

(၃)တရားမ်ွတေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ တရားသူၾကီးမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးေသာ အခ်က္မွာ စိတ္ရူးေပါက္ေနေသာ ျပည္သူတို႔၏ အလိုဆႏၵလႊမ္းမိုးမႈမွ ကင္းလြတ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မမွန္မကန္ မေကာင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟု ယူဆႏၵေနၾကေသာ္လည္း တရားသူၾကီးအေနျဖင့္ ၄င္းမွန္သည္ထင္ရာကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပး၀ံ့ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ တရားသူၾကီး တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အလိုဆႏၵလြမ္းမိုးခံရပါမႈ "ျမည္းတစ္ေကာင္ႏွင့္ သားဖ ႏွစ္ေယာက္" ပံုျပင္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္တရား သူၾကီးမ်ားအေပၚ ျပည္သူဆႏၵ လႊမ္းမိုးမႈမရွိႏိုင္ေစရန္ တရားသူၾကီးမ်ားကို ေရႊးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္း မျပဳအပ္ေပ သို႔မွသာလွ်င္ တရားသူၾကီးတို႔၏ တရားဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ရူးေပါက္ေသာ အလိုဆႏၵမ်ား လႊမ္းမိုးျခင္းတို႔မွ ကင္းလြန္ျပီးတရားမွ်တ ႏိုင္ေပမည္။

(၄)တရားသူၾကီးမ်ားကို အဆင့္အတန္းျမင့္မားစြာ ေနထုိင္ေစရန္ လံုေလာက္ေသာလစာ ေပးထားသင့္ေပသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ လာဘ္စား၍ မ်က္ႏွာလိုက္ဆံုးျဖတ္ေပးမႈတို႔မွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ေပမည္။

(၅)တရားသူၾကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ရာတြင္လည္း ပါတီသံေယာဇဥ္ရွိသူမ်ားကို မခန္႔အပ္ဘဲ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္၍ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခန္႔အပ္သင့္သည္။


0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။