October 23, 2009

လြတ္လပ္ေရးမွတ္ေက်ာက္

လြတ္လပ္ေရး မွတ္ေက်ာက္


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသ အမ်ိဳးသား ၾကားျဖတ္အစုိးရက တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြက္ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ စိုင္းျပင္းေနစဥ္ သခင္စိုးေခါင္းေဆာင္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (အလံနီ) က အတိအလင္း ဆန္ လုျခင္း၊ သီးစားခ မေပးေရး၊ ေျမခြန္မေပးေရး၊ အမေတာ္ေၾကးျပန္မဆပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အလားတူပင္ သခင္သန္းထြန္းဦးစီးသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(အလံျဖဴ) ကလည္း ဥပေဒအတြင္းမွ ေနျပီးလွ်င္ အဆိုပါ သီးစားခမေပးေရး၊ ေျမခြန္ေတာ္မေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေတာင္သူလယ္ သမားသမဂၢမ်ားမွတဆင့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ထိုကိစၥမ်ားမွာ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရခါနီးအခ်ိန္ တြင္ လြတ္လပ္ေရးကို မ်က္ေျချပတ္သြားေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္၍ ရပ္တန္းက ရပ္ၾကရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က သတိေပးေလသည္။


အသံသြင္းယူထားေသာ ယင္းသတိေပးခ်က္ကို ၁၉၄၇ ခု၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့အသံမွ အသံလႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုအခါ အခ်ိဳ ႔သူတို႔သည္ တိုင္းျပည္အတြင္း အႏွ႔ံအျပား ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အား၊ ေျမခြန္ေတာ္ေပးျခင္း၊ သီးစားခေပးျခင္း၊ အမေတာ္ေငြျပန္ဆပ္ျခင္းမ်ား၊ မျပဳမလုပ္ၾကေအာင္ တားျမစ္ ေသြးေဆာင္ လႈ႔ံေဆာ္လ်က္ရွိေန သည္ကို ေတြ႔ရွိရေလသည္။ ဤလႈံ႔ေဆာ္မႈတို႔ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့ပါလွ်င္ အားလုံး သိရွိၾကျပီး ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္ အား တစ္ႏွစ္အတြင္းလြတ္လပ္ေရးရရွိေစရန္ဟူေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မ်ားစြာထိခုိက္ေႏွာင့္ ေႏွးေစေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဤအေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္တကြ ကြ်ႏ္ုပ္၏အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ အလြန္ေၾကာင့္ၾက စိုးရိမ္ လ်က္ ရွိရေလသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ မည္သည့္ အစုိးရမွ် ေငြမရွိဘဲ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ မသြားႏိုင္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္အစိုးရအား က်သင့္ေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ားကို ၾကည္သာပ်ဴငွါစြာ ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ပင္ လြတ္လပ္ေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္ကို ထင္ရွားေစေသာ မွတ္ေက်ာက္ ျဖစ္ေပသည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ အေဆြတို႔ လူ ထု၏ အစိုးရပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာအစိုးရ စစ္စစ္ျဖစ္သည့္အတိုင္း၊ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားေကာင္းစားေရးႏွင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ၏ရည္ရြယ္ေတာင့္တေသာ အာသီသဆႏၵ ျပည့္၀ေရးတို႔မွတပါး၊ အျခားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစုံတရာမရွိေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သိၾကေစလိုသည္။ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေစရန္ႏွင့္တိုင္းသူျပည္သားအားလုံးရင္ဆိုင္ေနၾက သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေအာင္အကူအညီေပးရန္အတြက္ ဗမာအစုိးရတြင္ ေငြရွိမွျဖစ္ႏိုင္မည္။ နယ္ခ်ဲ ႔စနစ္ကို တုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ လယ္ခြန္ေတာ္မေပးေရး၊ သီးစားခမေပးေရးတို႔သည္ မည္မွ်ေလာက္ပင္ ထိေရာက္ေသာလက္နက္ျဖစ္ေစကာမူ ယခုအေျခအေနလုံး၀ေျပာင္းလဲလ်က္ လြတ္လပ္ေရးတံခါး၀တြင္ ရပ္ တည္ေနေသ ဗမာျပည္တြင္ ဤလုပ္ငန္းမ်ိဳးမ်ားကို စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္ (၀ါ)ဤလက္နက္ကိုသုံးခဲ့ေသာ္ တိုင္း ျပည္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကအက်ိဳးတရားမ်ားကို ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားေစလိမ့္မည္။ အခြန္ဘ႑ာကို တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ကမေပးဘဲ ျငင္းဆန္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးကို အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာျဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးျခင္းပင္ျဖစ္၍ ဤ သို႔ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးျပဳိကြဲသြားပါက ေနာက္ဆုံး၌ အမ်ားဆုံး အနစ္နာခံရမည့္သူတို႔မွာ တိုင္းသူျပည္သားလူထုပင္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္တိုင္းျပည္မဆို တိုင္းသူျပည္သားတို႔က တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၊ မ်ိဳးခ်စ္၊ ပုဂိၢဳလ္ပီပီ ဤအေျခခံ ျပည္သူ႔၀တၱရားျဖစ္ေသာ အေကာက္အခြန္ေပးေဆာင္ေရးတာ၀န္ကို ထမ္းရြက္ခ်င္စိတ္မရွိလွ်င္ ထိုတိုင္းျပည္ သည္ လြတ္လပ္ေရးမရႏိုင္။ တည္တံ့ေသာ ဘ႑ာေရးတည္းဟူေသာ ခိုင္လုံသည့္အုတ္ျမစ္ေပၚတြင္ မတည္ ေဆာက္ဘဲလည္း မည္သည့္လြတ္လပ္ေရးမွ် ျမဲႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာျပည္အခြန္ဘ႑ာမ်ားတြင္ ယခုအခါ ေျမခြန္ေတာ္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အားထားေနရေသာ အခြန္တစ္ရပ္ျဖစ္ သည္။ ယခု စစ္ျပီးကာလတြင္ ျမန္မာျပည္၏ စက္မႈလက္မႈ လုုပ္ငန္းေဆာင္တာၾကီးမ်ား ပ်က္စီးလ်က္ရွိေနသည့္ ျပင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတို႔လည္း အထူး ခ်ဳိ ႔တဲ့ ခြ်တ္ယြင္းလ်က္ပင္ ရွိေနေသး ေသာအျဖစ္သည္ပင္ အစုိးရ၏အခြန္ေတာ္ဘ႑ာေငြ ၀င္လမ္းမ်ားစြာကို ပိတ္ဆို႔လ်က္ ရွိေနသျဖင့္ ေျမခြန္ေတာ္ ကိုသာ အထူးပိုမုိအားထားေနရေသာအခါ ျဖစ္သည္ကို တိုင္းျပည္လူထုက သိေစလိုပါသည္။

အခ်ဳိ ႔ေသာပုဂၢိဳလ္တို႔က “ ေငြမရွိလွ်င္ တျခား တိုင္းျပည္က ေခ်းတာေပါ့၊ အေရးမၾကီးပါ” စသည္ျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေျပာေကာင္းေျပာၾကေပလိမ့္မည္။ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အတိအလင္း ေျပာလိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ ၏ အခြန္ဘ႑ာေငြကို အားမကိုးဘဲ၊ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔၏ ေထာက္ပံ့ေခ်းငွားမႈကို အားကိုးအားထားျပဳေနသမွ် ကာလ ပတ္လုံး မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် တကယ့္လြတ္လပ္ေရးကို မရရွိႏိုင္ေပ။ က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္လြတ္လပ္ေရးကိုလိုခ်င္ လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေငြႏွင့္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ကသာ အားထုတ္ၾကံရေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ေတာ္ကိုမေပးဘဲ ေနသူမ်ားကို ျမန္မာျပည္အားလြတ္လပ္ေရး မရေအာင္တိုက္ခိုက္တားဆီးေန ေသာ သူမ်ားဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ တရားမွ်တေသာ သီးစားခမ်ားကိုမေပးဘဲ ေနသူမ်ားသည္လည္းေျမရွင္တို႔ အား အခြန္ေတာ္မထမး္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရာက်သျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးကို သြယ္၀ုိက္ ေသာနည္းျဖင့္ တားဆီးေနသူမ်ားဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲ မ်ားကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္သိရွိ၏။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ကလည္း ထိုအခက္အခဲတို႔မွ သက္သာခြင့္ရရွိရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားကူညီေစလုိသည္ကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္သိ၏။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကလည္း အစြမ္းကုန္ကူညီလိုေသာ ဆႏၵရွိၾက၏။ သို႔ေသာ္ေငြမရွိက ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မည္သို႔မွ် တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ယမန္ႏွစ္က အမေတာ္ေၾကးအျဖစ္ ေငြေပါင္း သုံး ကုေဋနီးပါးကို ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အား ထုတ္ေခ်းခဲ့၏။ ဤထုတ္ေခ်းေငြမွာ စစ္မျဖစ္မွီက ထုတ္ေခ်းခဲ့ေသာ ေငြထက္ အဆေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ မွ် ပိုမိုေနသည္ျဖစ္ရာ စစ္မျဖစ္မွီက ျမန္မာျပည္အစိုးရတို႔၏ ရရွိေသာ အခြန္ ဘ႑ာေတာ္ေငြ၏ ေျခာက္ပုံ တပံုမွ်မက မ်ားျပားေပသည္။ အမေတာ္ေၾကးေငြမွာ ဤမွ်မကလိုအပ္သည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သိလည္းသိ၏။ ေနာက္ထပ္လည္း ထုတ္ေခ်းလို၏။ သို႔ရာတြင္ ေခ်းျပီးေငြမ်ားကို ျပန္မရပါကထုတ္ေခ်း ျပီးခဲ့ေသာ အမေတာ္ေငြမ်ားကို ပင္လွ်င္ ဤႏွစ္အဖို႔ထုတ္ေခ်းရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ ေငြတက်ပ္ ျပန္မဆပ္လွ်င္ ဤႏွစ္အဖို႔ထုတ္ေခ်းရန္ ေငြတက်ပ္ေလ်ာ့သြားသည္ မည္ေပသည္။ ထုတ္ေခ်းျပီးေသာ အမေတာ္ေၾကးကို ျပန္မ ရပါက ေနာင္ႏွစ္ျပန္လည္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္မဟုတ္ ဟူေသာအခ်က္ကို တိုင္းျပည္က ယတိျပတ္သိရွိထားေစလို သည္။

တိုင္းသူျပည္သားတို႔အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အစုိးရက အကူအညီေပးေနသည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အတြက္ အမ ေတာ္ေၾကးေပးျခင္းစနစ္ျဖင့္သာ မဟုတ္ေပ။ ပ်က္စီးေသာ လယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္ တည္ေထာင္ရန္ လယ္ေျမ ျပဳျပင္ေရးအတြက္လည္း ေငြမ်ားထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိေနျပီ။ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးသည့္ အရပ္ေဒသအတြက္လည္း ငတ္ မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘးမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး ထုတ္ေပးလ်က္ရွိျပီ။ စပါးစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ဆုေငြက်န္ မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေပးရန္ အသင့္ရွိေနျပီ။ ထိုမွ်မကေသး၊ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔ကို အျခားနညး္မ်ားႏွင့္ ကူညီ ရန္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေပသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ လယ္သီးစားခေပးရာ၌ အခက္အခဲရွိေစ ရန္အတြက္လည္း လယ္သီးစားခေလွ်ာ့ႏိုင္သမွ် ေလွ်ာ့ေပါ့၍ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ခဲ့ျပီ။ ေရွးက ျမန္မာျပည္တြင္ မျဖစ္ဖူးခဲ့ေသာ စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ိဳးကို လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သတ္မွတ္လုိက္သည့္ျပင္ သတ္မွတ္သည့္ေစ်းအတိုင္း ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ ရရန္အတြက္ကိုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဂရုစိုက္လ်က္ရွိသည္။ ဤကားယခုႏွစ္ေပးရမည့္ အ ခြန္ေတာ္ကို စပါးႏွင့္ အခ်ိဳးက်တြက္ယူေသာ္ ေရွးကထက္အလြန္သက္သာသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ထင္ရွားစြာ ျပလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ စစ္မျဖစ္မွီက အခြန္ေတာ္သည္ စပါးတင္းေရ ၃၀ က်သည္ဆိုလွ်င္ ယခုႏွစ္အဖို႔ စပါး ၁၀ တင္း သာသာမွ်သာက်သင့္ေခ်မည္။

ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေျမွာ္လင့္သေလာက္ မေကာင္းသည့္အျပင္ အခ်ိဳ ႔ေနရာမ်ား၌ စပါးထြက္မွာ သိ သိသာသာ ဆိုး၀ါးလွသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္သိပါသည္။ လယ္ပ်က္မ်ားအတြက္ အခြန္ေတာ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္လည္း အ ထူးအေရးယူထားျပီးျပီ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ အခြန္ေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အမေတာ္ေငြကိုျဖစ္ေစ ေပးႏိုင္ ေသာစြမ္းအား အကယ္ပင္မရွိခဲ့ပါလွ်င္ အခြန္ေတာ္အရာရွိမ်ားက တရားမွ်တစြာျဖင့္ သက္သက္ညွာညွာ ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ ကြ်ႏ္ုပ္ ညႊန္ၾကားထားျပီးပါျပီ။ ဤသို႔မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ကိစၥမ်ား၌ ေတာင္သူလယ္သမားအသီးသီး အသကအသကတို႔သည္ မိမိတို႔၏အမႈကို သက္ဆိုင္ရာအေရးပိုင္းထံသို႔ ေလွ်ာက္ထားပါေလ။ အေရးပိုင္တို႔၌ ထို ကိစၥကို အျပီးတုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာ လုံး၀ရွိပါသည္။

မ်ိဳးခ်စ္ဗမာ လူထုအားလုံးတို႔အား “ အစိုးရကို ရင္ဆိုင္လွ်က္ရွိေသာ အခက္အခဲတို႔က ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေအာင္ ကူ ညီၾကပါ၊ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔အားလည္း ကူညီၾကပါ၊ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္သို႔ အေရာက္ကူညီ ေဆာင္ၾကဥ္းၾကပါ။” ဟူ၍ ကြ်ႏ္ုပ္က ေတာင္းပန္လိုပါသည္။ လူထုကလည္းကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ကူညီလိုေသာ ဆႏၵရွိ သည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တထစ္ခ်ယုံၾကည္ပါ၏။ ယင္းသိုု႔ကူညီလိုပါလွ်င္ ကူညီရန္အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကား အခြန္ ေတာ္ကို ေပးေဆာင္ျခင္း၊ တရားမွ်တေသာ သီးစားခကို ေပးဆပ္ျခင္း၊ ေခ်းယူထားေသာ အမေတာ္ေငြကို ျပန္ လည္ဆပ္ေပးျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္အတိအလင္းေျပာရပါလွ်င္ ယင္းသို႔မကူညီသူသည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳသုူမ်ားဟူ၍သာ မွတ္ယူ ရမည့္အျပင္ အခြန္ေတာ္မေဆာင္ေစရေအာင္ ဆင္ေျခဆင္လက္ အမ်ိဳးမ်ဳိးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ ျခင္းျဖင့္ေသာ္၎၊ ေသြးေဆာင္ေနသူတို႔ကို ဗမာလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ရန္သူဟူ၍ ကြ်ႏ္ုပ္မွတ္တမ္းတင္ရေပလိမ့္မည္။

ေျမခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္သည္မွာ တရားမွ်တျခင္းမရွိ ၾကီးေလးလွသည္။ သီးစားခႏႈန္းမွာလည္း ၾကီးျမင့္လွသည္ဟူ ၍ အကယ္ထင္မွတ္သူတို႔လည္း ရွိေကာင္းရွိေပမည္။ ထိုသူတို႔ကို “ ကြ်ႏ္ုပ္၏အစိုးရ အမႈထမ္းတို႔ထံ အကယ္နစ္ နာခ်က္တို႔ကို ေလွ်ာက္ထားပါ။ ထိုနစ္နာခ်က္တို႔ ပေပ်ာက္ေအာင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အထူးဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္မည္။” ဟူ ၍ ကြ်ႏ္ုပ္က ျပန္လည္ေျပာဆိုလိုသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ကပင္လက္ေတြ႔သမားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္ လယ္ေျမခ်ထားေရးစနစ္ႏွင့္ လက္ရွိ အခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ေရးစနစ္တို႔မွာ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ တို႔ကို ျပဳျပင္ရန္ အား သြန္၍ လုပ္ကိုင္လ်က္ေနသည္ကို လူထုက ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေစလိုသည္။ ဤအေတာအတြင္း တုိင္းသူျပည္သားတို႔ ကလည္း အခြန္ေတာ္မ်ား ေပးေဆာင္ႏွင့္ၾကပါဟု ကြ်ႏ္ုပ္ေတာင္းပန္လိုက္သည္။

တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္ မိမိတို႔၀တ္တရား မည္သို႔ရွိေနသည္ကို သိသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ဤေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ ကို လိုက္ေလ်ာလိမ့္မည္ဟူ၍ ကြ်ႏ္ုပ္အတပ္သိျပီး ျဖစ္သည္အတိုင္း ယခု ဤေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ဗမာလူထုအား ျဖန္႔ခ်ီလိုက္ပါသည္။ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို မလုိက္နာသူတု႔ိအားကြ်ႏ္ုပ္တစ္ခုသတိေပးလိုက္ပါမည္။ အစိုးရအရာရွိ တို႔၌ ၀တ္တရားပ်က္သူတို႔ကို ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္ အာဏာရွိပါသည္။ ဤအာဏာႏွင့္မွ် မလုံေလာက္ေသး ဆိုေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က ထိုအာဏာမ်ားကို တိုးခ်ဲ ႔ေပးရေပလိမ့္မည္။ ထိုအာဏာအရ ေဆာင္ရြက္ေသာအစုိးရ အမႈ ထမ္းအရာထမ္းတို႔အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေထာက္ခံရေပလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ကို တိတိက်က်နားလည္ၾကေစလိုပါသည္။ အစိုးရအမႈထမ္းတို႔သည္ ဗမာျပည္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ဗမာအစိုးရ၏ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အာဏာကိုအသုံးခ်ရာ၌ ထိုသူတို႔သည္ တရားမွ်တ၍ သက္ညွာစြာအသုံးခ်ၾကမည္။ သို႔ေသာ္ သက္သက္ အခြန္ေတာ္မေပးတမ္းဟု ျငင္းဖယ္ေနေသာ ဇြတ္သမားမ်ားအတြက္ တင္းမာစြာ အေရးယူရေပလိမ့္မည္။

အခြန္ေတာ္ မထမ္းေဆာင္ေရး၊ အမေတာ္ မေပးဆပ္ေရးတို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္၍ လႈံ ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားအဖို႔ ကြ်ႏ္ုပ္အထူးၾကပ္တည္းစြာ သတိေပးလုိက္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္ကဤသို႔ေမတၱာရပ္ခံပါလ်က္ႏွင့္ဇြတ္မွိတ္၍ အေႏွာင့္ အရွက္ေပးေနပါလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္ႏွင့္တကြ ကြ်ႏ္ုပ္၏ အစုိးရအဖြ႔ဲ၀င္မ်ားသည္ ထိုသူတို႔ကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္၎၊ ႏိုင္ငံ ေရးရန္ျငိဳးေၾကာင့္၎၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ဗမာျပည္၏ လြတ္လပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ေနသူမ်ား (၀ါ) ဗမာ လူထု၏ရန္သူမ်ားဟူ၍ ယူဆလိမ့္မည္။ ဗမာျပည္၏လူထုကလည္း ဤအတိုင္းပင္ယူဆလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္ယံု ၾကည္သည္။ ထိုသူမ်ားအားယုတ္မာဆိုးသြမ္းေသာလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္လိုက္မွားေနျခင္းမွ ပိတ္ပင္တားျမစ္ပစ္ ရန္ ေနာက္ထပ္မတရားမႈမ်ား မက်ဳးလြန္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေလ်ာက္ပတ္စြာ ဆုံးမရေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ရေသာအခါ မတရားႏွိပ္စက္ျခင္းဟု မေျပာၾကေလႏွင့္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မတရားဖိစီးႏွိပ္ကြပ္သူမ ဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈအတြက္ ဗမာလူထုကို ေစာ္ကားလ်က္ ဗမာျပည္ၾကီးအားေခ်ာက္ထဲသို႔ ဆြဲခ်မႈမ်ား ကို ရပ္၍ၾကည့္ေနလိမ့္မည္မဟုတ္သည္ကို သိၾကေစလိုသည္။ ။

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။