July 22, 2009

Commonwealth of Australia


၁၄။ဩစေၾတးလ် (Australia)
Commonwealth of Australia

ေနာက္ခံသမိုင္းအက်ဥ္း
ဥေရာပတိုက္သားမ်ား စြန္႔စားရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။ (17) ရာစုမတိုင္မီ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀၀၀)ခန္႔ ကတည္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ယင္းကုန္းမၾကီး ေပၚတြင္ အေဘာ္ရီဂ်င္း လူမ်ဳိးမ်ား အေျခခ် ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ကပၸတိန္ ဂ်ိမ္း(စ္)ကြက္ ေရာက္ရွိလာသည္။1770 အထိ မည္သူမွ် တရား၀င္ပုိင္ဆုိင္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ (18) ရာစုႏွင့္ (19) ရာစု မ်ားတြင္ ကိုလုိနီနယ္ေျမ ေျခာက္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ 1901 ခုႏွစ္တြင္ ဩစေၾတးလ် ဓနသဟာယႏိုင္ငံအျဖစ္စုစည္းၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚမွီခုိ၍စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အလ်င္အျမန္ဖံံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ျပီး ပထမႏွင့္ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ျဗိတိန္သုိ႔ အဓိကအကူအညီေပးသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း၌ ဩစေၾတးလ်သည္ ေခတ္မီေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ 1980 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈမ်ား ေဇာင္းေပးေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္္္္္ 1990 ခုႏွစ္မ်ားအတြငး္၌ OECD (Organization for Economic and Development) စီးပြားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔၏ အလ်င္ျမန္ဆံုး စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေသာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ကမ္းရုိးတန္းေဒသ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွွာက္ေရး (အထူးသျဖင့္ ဂရိတ္ဘာရိသႏၱာက်ာက္တန္း)မိုးေခါင္ျခင္း ႏွင့္ အိုဇုန္းလႊာေပါက္ျခင္း အစရွိသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးမ်ား အတြက္ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းခ်လ်က္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ပထ၀ီ အေနအထား
တည္ေနရာ
အိုးရွင္းနီးယား ။ အိႏၵိယသမုဒၵရာ ႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာၾကား။

ေျမပံုအညႊန္း
အိုးရွင္းနီးယား။

ဧရိယာ
ကုန္းေျမ - 7,617,930 sq km
ေရ - 684,20 sq km
စုစုေပါင္း - 7,6,86,850 sq km

ထိစပ္နယ္ေျမ
မရွိ

ကမ္းရုိးတန္း
25,760 km

ရာသီဥတု
အတန္အသင့္ ပုိနည္းေျခာက္ေသြ႔။
တာင္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ရာသီသ၏ဥတုမွ်တ။ေျမာက္ဘက္အပူပိုင္းေဒသျဖစ္။

ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္
ကႏၱရာမ်ားပါ၀င္ေသာ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ပမ်ားစု။
အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ေျမဆီဩဇာေကာင္းမြန္၍ ျပန္႔ျပဴးေသာေျမျပန္႔။

မ်က္ႏွာျပင္္အထက္ျခားနားခ်က္
အနိမ့္ဆံုးအပိုင္း အိုင္ရီေရကန္ - 15 m
အျမင့္ဆံုးအပိုင္း ေတာ့ဆီးယပ္(ဇ)ကို - 2,229 m

သဘာ၀အရင္းအျမစ္
ေဘာက္ဆိုက္သတၱဳ ၊ ေက်ာက္မီးေသြး ၊ ေၾကးနီ ၊ သံျဖဴ ၊ ေရႊ ၊ ေငြ ၊ ယူေရနီယမ္၊နီကယ္ ၊ အျဖိဳက္နက္ ၊ သတၱဳပါ၀င္သဲ ၊ ခဲ ၊ သြပ္ ၊ စိန္၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔၊ေရနံ။ (ကမၻာေပၚတြင္ေက်ာက္မီးေသြး အမ်ားဆံုးတင္ ပို႕ေသာႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး 29% ရွိသည္)

လူ႔အရင္းအျမစ္
လူဦးေရ 21007310 (2008)
လူဦးေရတိုးႏႈန္း 1.221 % (2008)
ေမြးဖြားႏႈန္း 12.55/ 1000 ဦးေရ (2008)
ေသဆံုးႏႈန္း 6.68/ 1000 ဦးေရ (2008)
ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း က်ား - 79.16 ႏွစ္
မ - 84.02 ႏွစ္
စုစုေပါင္း - 81.53 ႏွစ္

လူမ်ဳိး
ဩစေၾတးလ်န္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
လူျဖဴ - 92 %။
အာရွ - 7 % ။
အေဘာ္ရီဂ်င္း ႏွင့္ အျခား - 1 % ။

ကိုးကြယ္မႈ
တက္သလစ္ - 26.4 %
အဂၤလီကန္္ - 20.5 %
အျခားခရစ္ယာန္ - 20.5 %
ဗုဒၶဘာသာ - 1.9%
မြတ္စလင္ - 1.5 %
အျခား - 12.7 %
ဘာသာမဲ့ - 15.3 %

ျမိဳ႕ေတာ္
ကန္ဘာရာ (Canberra)

0 comments:

Post a Comment

comment ေလးဖတ္ပါရေစ။
စိတ္ရွည္ သည္းခံေပးပါ။

 
ယခုသင္ဖြင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘေလာ့ဂ္အား Mozilla Firefox ျဖင့္ဖြင့္ၾကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။